Grafik 4.1 : Çalışmaya alınan bireylerin cinsiyetlerine göre dağılımı

Kadın % 49

Erkek % 51

Erkek Kadın
Grafik 4.2: Çalışmaya alınan bireylerin sigara kullanım oranı

Sigara kullanan, % 33,35

Sigara kullanmayan % 66,65

Kullanan Kullanmayan

2031. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sigaranın kan parametrelerine etkisi - Sayfa 32
3.4 İstatistiksel analiz Tüm veriler ortalama standart sapma şeklinde gösterildi. İstatikstiksel analiz bilgisayarda SSPS 15.0 Windows versiyonu kullanılarak yapıldı. Değişkenler arasında ilişkinin değerlendirilmesinde Independent Sample T-Testi kullanıldı. P < 0.05 istatistiksel olarak anlamlı olarak kabul edildi. 4-BULGULAR Çalışmaya alınan sigara kulanan ve sigara kullanmayan hasta gruplar...
Kadın ve erkek öğrencilerde sigara kullanımının bazı hormon düzeyleri üzerine olan etkilerinin karşılaştırılmalı olarak araştırılması - Sayfa 7
TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1. Çalışmaya alınan katılımcılara ait tanımlayıcı özellikler …………………. 21 Tablo 2. Sigara kullanan ve kullanmayan kadın ve erkek bireylere ait fT3, tT3, fT4, tT4, TSH, insülin ve glukoz değerleri ……………………………………………… 27 Tablo 3. Sigara kullanan ve kullanmayan bireylere ait (kadın ve erkek ayırımı yapılmadan) fT3, tT3, fT4, tT4, TSH, insülin ve glukoz değerleri ..………...
Kronik inflamatuvar barsak hastalıklarında D vitamin (25(OH)d3) düzeyinin serum th1(İnterferon-gamma)/TH2 (IL-4), TREG ( IL-10), TH17 (IL-17), IL-23 sitokinlerine ve hastalık seyrine etkisi - Sayfa 60
4. BULGULAR Çalışmaya kronik inflamatuvar barsak hastaları (crohn n:48, Ülseratif Kolit n:97 ) ve sağlıklı bireyler (n:80) alındı. Hasta ve kontrol grubu Çukurova Üniversitesi Gastroenteroloji polikliniğine başvuran bireyler arasından rastgele seçildi. Çalışmaya alınan hasta ve kontrol grubundaki kişilerin demografik özellikleri tablo 9’da verilmiştir. Çalışmaya alınan hasta grubunun 85’i erkek (...

31. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kadın
erkek
sigara
kullanan
kullanmayan
çalışmaya


31. SAYFA ICERIGI

Grafik 4.1 : Çalışmaya alınan bireylerin cinsiyetlerine göre dağılımı

Kadın % 49

Erkek % 51

Erkek Kadın
Grafik 4.2: Çalışmaya alınan bireylerin sigara kullanım oranı

Sigara kullanan, % 33,35

Sigara kullanmayan % 66,65

Kullanan Kullanmayan

20

İlgili Kaynaklarsingle.php