Tablo 4.3: ALT seviyesini etkileyen faktörler, lojistik regresyon analizi

Değişkenler
Cinsiyet VKİ Yaş Açlık kan şekeri Hiperlipidemi

Ünivariyant Analiz p değeri < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 ALT seviyesinin Multivaryant Analizi Odds Ratio (95% CI) 5.58 (1.45-6.08) 4.61 (1.18-8.25) 1.29 (0.33-6.08) 1.00 (0.99-1.01) 1.00 (0.99-1.01) p değeri 0,01 0,02 0,075 0,603 0,573 Çalışmaya alınan bireylerin her iki cinsiyete göre ayrı ayrı özellikleri değerlendirildi. İki grup arasında ortalama yaş ve AKŞ yönünden farklılık olmadığı (p=0,16 ve p=0,28) görüldü. Her iki grubun VKİ, kan lipid parametreleri ve ALT değerleri arasında ise belirgin bir farklılık mevcuttu ( p<0.001). Kadınların ortalama ALT seviyesi, VKİ, total kolesterol, LDL kolesterol ve TG düzeyleri erkeklerden belirgin olarak daha düşüktü. ALT normal sınırları kadınlarda 7 23,95 IU/L iken erkeklerde 9,77 38 IU/L seviyesinde bulundu (Tablo 4.4). 2334. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Non alkolik steatohepatit ile MTHFR a1298c ve c677t gen polimorifizmleri arasindaki ilişki - Sayfa 26
VI-BULGULAR Çalışmamıza 22 ile 67 yaşları arasında, 26’ sı erkek, 14’ ü kadın toplam 40 NASH hastası alındı. Sağlıklı kontrol grubuna ise, 22 ile 67 yaşları arasında 31’ i erkek ve 28’ i kadın toplam 59 kişiden oluşturuldu. NASH hastalarının ortalama yaşları 44 [22-67] yıl, sağlıklı kontrol grubunun ise 34 [22-67] yıldı. NASH grubunda yaş, VKİ, ALT, AST, GGT, ALP, Total bilirubin, CRP, Total k...

34. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

grup
arasında
ortalama
kolesterol
cinsiyet
normal


34. SAYFA ICERIGI

Tablo 4.3: ALT seviyesini etkileyen faktörler, lojistik regresyon analizi

Değişkenler
Cinsiyet VKİ Yaş Açlık kan şekeri Hiperlipidemi

Ünivariyant Analiz p değeri < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 ALT seviyesinin Multivaryant Analizi Odds Ratio (95% CI) 5.58 (1.45-6.08) 4.61 (1.18-8.25) 1.29 (0.33-6.08) 1.00 (0.99-1.01) 1.00 (0.99-1.01) p değeri 0,01 0,02 0,075 0,603 0,573 Çalışmaya alınan bireylerin her iki cinsiyete göre ayrı ayrı özellikleri değerlendirildi. İki grup arasında ortalama yaş ve AKŞ yönünden farklılık olmadığı (p=0,16 ve p=0,28) görüldü. Her iki grubun VKİ, kan lipid parametreleri ve ALT değerleri arasında ise belirgin bir farklılık mevcuttu ( p<0.001). Kadınların ortalama ALT seviyesi, VKİ, total kolesterol, LDL kolesterol ve TG düzeyleri erkeklerden belirgin olarak daha düşüktü. ALT normal sınırları kadınlarda 7 23,95 IU/L iken erkeklerde 9,77 38 IU/L seviyesinde bulundu (Tablo 4.4). 23

İlgili Kaynaklarsingle.php