Grafik 4.10: Karaciğer hastalık riski en düşük, hepatosteatozu olmayan grupta ortalama yaş ve ALT üst sınırı

40 36,09
35 27,79
30
25
20
15
10
5
0 Yaş (yıl)

35,9 15,1 ALT (IU/L)

Kadın Erkek

3142. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Edirne il merkezindeki 40-59 yaş arası kadınların sağlıkla ilişkili yaşam kalitelerinin dğerlendirilmesi - Sayfa 61
Kırkbeş-49 yaş grubu kadınlar ile 50-54 yaş grubu arasında SF-36 ağrı alt ölçeği ortalamalarında anlamlı fark yoktu. Kırkbeş-49 yaş grubu SF-36 ağrı alt ölçeği, 55-59 yaş grubundan anlamlı olarak farklı idi ve 45-49 yaş grubunda daha iyiydi. Elli-54 yaş ve 55-59 yaş grupları ağrı alt ölçeği arasında anlamlı fark yoktu. e. Katılımcıların SF-36 genel sağlık alt ölçeği ile yaş grupları karşılaştırıl...
Edirne il merkezindeki 40-59 yaş arası kadınların sağlıkla ilişkili yaşam kalitelerinin dğerlendirilmesi - Sayfa 59
SF-36 Alt Ölçekleri İle Bağımsız Değişkenlerin Karşılaştırılması SF-36 alt ölçekleri ile yaş değişkeninin karşılaştırılması: SF-36 alt ölçekleri ile yaş değişkeninin karşılaştırmaları Tablo 24’de görülmektedir. a. SF-36 fiziksel fonksiyon alt ölçeği ile yaş gruplarının karşılaştırılması: Katılımcıların SF-36 fiziksel fonksiyon alt ölçeği ile yaş grupları karşılaştırıldığında, SF-36 fiziksel fonk...
Edirne il merkezindeki 40-59 yaş arası kadınların sağlıkla ilişkili yaşam kalitelerinin dğerlendirilmesi - Sayfa 73
KSA Alt Ölçekleri İle Bağımsız Değişkenlerin Karşılaştırılması KSA alt ölçekleri ile yaş gruplarının karşılaştırılması: KSA alt ölçekleri ile yaş gruplarının karşılaştırılması Tablo 30’da gösterilmiştir. a. Katılımcıların KSA depresyon alt ölçeği ortalamaları ile yaş grupları karşılaştırılması: Katılımcıların KSA depresyon alt ölçeği ortalamaları ile yaş grupları karşılaştırıldığında gruplar ara...

42. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ortalama
grupta
kadın
grafik
düşük
karaciğer


42. SAYFA ICERIGI

Grafik 4.10: Karaciğer hastalık riski en düşük, hepatosteatozu olmayan grupta ortalama yaş ve ALT üst sınırı

40 36,09
35 27,79
30
25
20
15
10
5
0 Yaş (yıl)

35,9 15,1 ALT (IU/L)

Kadın Erkek

31

İlgili Kaynaklarsingle.php