ŞEKİLLER DİZİNİ
Sayfa No: Şekil 2.1. .3 Şekil 2.2. .4 Şekil 2. 3. .5 Şekil 2. 4 .6
vi6. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Klorasetil grubu içeren hidrazon türevlerinin sentezi, karakterizasyonu, protonasyon sabitlerinin tayini ve biyolojik uygulamaları - Sayfa 11
Sayfa No Şekil 2-28. 2-(2-(2-Florbenziliden)hidrazinil)-4-(3-metil-3-fenilsiklobütil)tiyazol ile 2- florbenzaldehittiyosemikarbazon bileşiklerine ait karşılaştırmalı IR spektrumu....................................................................................................46 Şekil 2-29. 2-(2-(2-Florbenziliden)hidrazinil)-4-(3-metil-3-fenilsiklobütil)tiyazol bileşiğine ait 1H-NMR spektrumu ....
Klorasetil grubu içeren hidrazon türevlerinin sentezi, karakterizasyonu, protonasyon sabitlerinin tayini ve biyolojik uygulamaları - Sayfa 10
Sayfa No Şekil 2-14. 4-Metilbenzaldehit ile 4-metilbenzaldehittiyosemikarbazon bileşiklerine ait karşılaştırmalı IR spektrumu......................................................................36 Şekil 2-15. 2-Nitrobenzaldehit ile 2-nitrobenzaldehittiyosemikarbazon bileşiklerine ait karşılaştırmalı IR spektrumu ..........................................................................37 Şekil...
Tropolonun N, N-dimetiltiyokarbamatının sentezi ve bazı nükleofillerle reaksiyonlarının incelenmesi - Sayfa 12
Şekil 2. 7. 2. Klasik ısı yoluya Newman-Kwart reaksiyonu ........................................ 18 Şekil 2. 7. 3. Newman-Kwart reaksiyonunun mekanizması ........................................ 19 Şekil 2. 7. 4. 2, 4, 6-triklorobenzentiyol sentezi .......................................................... 19 Şekil 2. 7. 5. Alifatik alkollerden olefin sentezi ........................................

6. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

şekiller
sayfa
dizini


6. SAYFA ICERIGI

ŞEKİLLER DİZİNİ
Sayfa No: Şekil 2.1. .3 Şekil 2.2. .4 Şekil 2. 3. .5 Şekil 2. 4 .6
vi

İlgili Kaynaklarsingle.php