ÖZET
SAĞLIKLI BİREYLERDE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ SEVİYESİ VE ALANİN AMİNOTRANSFERAZ SEVİYESİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
Amaç: Son yıllarda normal serum Alanin aminotransferaz (ALT) seviyeleri ile ilgili bir çok çalışma bildirilmiştir. Bu çalışmalarda ALT seviyesini etkileyen faktörler ve ALT normalin üst sınır değerinin halen kullanılandan farklı olup olmadığı üzerinde durulmuştur. Bu çalışmanın amacı sağlıklı bireylerde ALT normalin üst sınırını ve ALT seviyesini etkileyebilecek olası faktörleri belirlemekti.
Yöntem: Çalışmaya 884 sağlıklı birey alındı. Bu bireylerde serum ALT, açlık kan şekeri (AKŞ) ve kolesterol düzeylerine bakıldı. Karaciğer hastalığı riski en düşük olan grupta ALT normal aralığı ve normalin üst sınırı hesaplandı. Ünivaryant ve multivaryant analizlerle ALT seviyesini etkileyen faktörler saptandı.
Sonuçlar: Cinsiyet ve vücut kitle indeksinin ALT seviyesini etkileyen bağımsız değişkenler olduğu saptandı. AKŞ ve kolesterol düzeyinin ise ALT seviyesi ile ilişkisi yoktu. ALT normalin üst sınırı değeri ise kadınlarda 19,9 IU/L, erkeklerde 31,47 IU/L seviyesinde bulundu.
Tartışma: Sağlıklı bireylerdeki ALT seviyeleri cinsiyetle farklılık gösterdiği için serum ALT düzeylerinin değerlendirmesinde her iki cinsiyet için ayrı ayrı üst sınırlar belirlenmelidir. Her ne kadar çalışmamızda ALT normalin üst sınırı halen kullanılandan düşük çıkmış olsa da halen kullanılan değerler üzerinde revizyon yapma kararı için daha çok sayıda bireyin alındığı, daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
ix9. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

seviyesi
sınır
birey
seviyesini
düşük
normal


9. SAYFA ICERIGI

ÖZET
SAĞLIKLI BİREYLERDE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ SEVİYESİ VE ALANİN AMİNOTRANSFERAZ SEVİYESİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
Amaç: Son yıllarda normal serum Alanin aminotransferaz (ALT) seviyeleri ile ilgili bir çok çalışma bildirilmiştir. Bu çalışmalarda ALT seviyesini etkileyen faktörler ve ALT normalin üst sınır değerinin halen kullanılandan farklı olup olmadığı üzerinde durulmuştur. Bu çalışmanın amacı sağlıklı bireylerde ALT normalin üst sınırını ve ALT seviyesini etkileyebilecek olası faktörleri belirlemekti.
Yöntem: Çalışmaya 884 sağlıklı birey alındı. Bu bireylerde serum ALT, açlık kan şekeri (AKŞ) ve kolesterol düzeylerine bakıldı. Karaciğer hastalığı riski en düşük olan grupta ALT normal aralığı ve normalin üst sınırı hesaplandı. Ünivaryant ve multivaryant analizlerle ALT seviyesini etkileyen faktörler saptandı.
Sonuçlar: Cinsiyet ve vücut kitle indeksinin ALT seviyesini etkileyen bağımsız değişkenler olduğu saptandı. AKŞ ve kolesterol düzeyinin ise ALT seviyesi ile ilişkisi yoktu. ALT normalin üst sınırı değeri ise kadınlarda 19,9 IU/L, erkeklerde 31,47 IU/L seviyesinde bulundu.
Tartışma: Sağlıklı bireylerdeki ALT seviyeleri cinsiyetle farklılık gösterdiği için serum ALT düzeylerinin değerlendirmesinde her iki cinsiyet için ayrı ayrı üst sınırlar belirlenmelidir. Her ne kadar çalışmamızda ALT normalin üst sınırı halen kullanılandan düşük çıkmış olsa da halen kullanılan değerler üzerinde revizyon yapma kararı için daha çok sayıda bireyin alındığı, daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
ix

İlgili Kaynaklarsingle.php