17
Sağdıç ve ark. (2007), Lamiaceae familyasına mensup, Türkiyede endemik olarak bulunan Sideritis ozturkii Aytaç & Aksoy ve Sideritis caesarea Duman, Aytaç & Basernın metanol ekstrelerinin total fenolik, flavanol ve flavonal bileşikleri ve bunların antimikrobiyal ve antioksidan etkilerini belirlemiştir. Antimikrobiyal etki 15 mikroorganizmaya (Aeromonas hydrophila ATCC 7965, Bacillus brevis FMC 3, B. cereus FMC 19, B. subtilis ATCC 6630, B. subtilis var. niger ATCC 10, E. coli ATCC 25922, Klebsiella pneumoniae FMC5, Morgenella morganii, Mycobacterium smegmatis RUT, Proteus mirabilis BC 3624, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 28213, Yersina enterocolitica ATCC 1501, Candida albicans ATCC 1223 ve Saccharomyces cerevisiae BC 5461) karşı agar difüzyon metoduyla değerlendirilmiştir. Sonuç olarak S.ozturkii ve S. caesarea ekstrelerinin gıda koruma ve insan sağlığında doğal antimikrobiyal ve antioksidan etkenler olarak kullanılabileceği söylenmiştir.
Saraç ve Uğur (2007), Muğla yöresinde geleneksel tedavide kullanılan, Lamiaceae familyasına mensup 23 bitki türünün (Ballotaacetabulosa (L.) Bentham, Ballota nigra L. ssp. foetida Hayek, Phlomis lycia D. Don, Phlomis fruticosa L., S. verbenaca, Salvia argentea L., Salvia candidissima Vahl ssp. occidentalis Hedge, T. chamaedrys ssp. lydium, T. divaricatum ssp. villosum, T. polium, Marrubium vulgare L., Marrubium globosum Montbret & Aucher ssp. globosum, Stachys annua (L.) L. ssp. annua var. lycaonica Bhattacharjee, Stachys cretica L. ssp. smyrnaea (Boiss.) Rech., S. annua ssp. annua var. annua, S. albiflora, S. leptoclada, Lamium moschatum Miller var. moschatum, Melisa officinalis L. ssp. officinalis, Micromeria juliana (L.) Bentham, P. vulgaris, Ajuga chamaepitys (L.) Schreber ssp. chia (Schreber) Arcangeli var. chia ve Clinopodium vulgare L. ssp. vulgare) soxhlet cihazı kullanılarak etanol ekstrelerini elde etmişlerdir. Bitkilerin antimikrobiyal aktivitelerini çok yönlü dirençli bakteriler dahil farklı mikroorganizmalar üzerinde araştırmışlardır. Çalışmada 14 bakteri türü (Bacillus subtilis ATCC 6633, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas, aeruginosa ATCC 27853, S. aureus ATCC 25923, Streptococcus mutans CNCTC 8/77, Micrococcus luteus NRRL B4375, Pseudomonas fluorescens MU 87, Pseudomonas stutzeri MU 70, Stenotrophomonas maltophilia MU 64, S. maltophilia MU 99, Chryseomonas luteola MU 65, S. aureus MU 38, S. aureus MU 44 ve S. epidermidis MU 30) ve bir28. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Muğla yöresinde doğal olarak yayılışı gösteren bazı Lamiaceae türlerinin antimikrobiyal etkisinin belirlenmesi - Sayfa 9
VII /ydium 0. Schwarz, Teucrium divaricotum Sieber ssp. villosum (Celak.) Rech, Teucrium polium L., Marnlbium vu/gore L., Marrubium globosum Montbret & Aucher ssp. globosum. Stachys annua (L.) L. ssp. annua var. lyceonica, Stachys cretica L. ssp. smyrnaea (Boiss.) Rech., Stachys annua L. ~· annua var. annua Bbattacbarjee, Sideritis albiflora Hub.-Mor., Sideritis leptoclada 0. Schwarz & P.H. Davis...
Muğla yöresinde doğal olarak yayılışı gösteren bazı Lamiaceae türlerinin antimikrobiyal etkisinin belirlenmesi - Sayfa 96
78 5. SONU~LAR ve TAR~MA <;ali§mada. Lamiaceae familyasmdan 22 cinse ait 35 tur ve 2 tii:r alb taksona dahil 48 bitki ornegi kullamlmJ§tlr. Bitkilerin antimikrobiyal 0zellilderinde lokalite farkmm etkinligini belirlemek ve l.Glcyl~nnak: amac1yla baZI tiirlerin farkh bOJgelerden topJanan omelderi kullanilmi~. Bu amacJa 0. onites tiirO.ne ait 5, T. spicata var. intricata'ya ait 4, S. thymbra'ya ai...
Muğla yöresinde doğal olarak yayılışı gösteren bazı Lamiaceae türlerinin antimikrobiyal etkisinin belirlenmesi - Sayfa 94
76 Prune/la vulgaris L. (NS. 1004) ,Ajuga chamaepitys (L.) Schreber ssp. chia (Schreber) Arcangeli var. chia (NS. 1012) ve Clinopodium vulgare L. ssp. vulgare (NS. 1029)'nin etanol ekstraktlanmn mikroorganizmalar iizerindeki inhibisyon etkileri Tablo 18,de verilmi~tir. Tablo 18. Prunella vulgaris L.,Ajuga chamaepitys (L.) Schreber ssp. chia (Schreber) Arcangeli var. chia ve Clinopodium vulgare L...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

antimikrobiyal
etanol
etki
atcc
albicans
coli


28. SAYFA ICERIGI

17
Sağdıç ve ark. (2007), Lamiaceae familyasına mensup, Türkiyede endemik olarak bulunan Sideritis ozturkii Aytaç & Aksoy ve Sideritis caesarea Duman, Aytaç & Basernın metanol ekstrelerinin total fenolik, flavanol ve flavonal bileşikleri ve bunların antimikrobiyal ve antioksidan etkilerini belirlemiştir. Antimikrobiyal etki 15 mikroorganizmaya (Aeromonas hydrophila ATCC 7965, Bacillus brevis FMC 3, B. cereus FMC 19, B. subtilis ATCC 6630, B. subtilis var. niger ATCC 10, E. coli ATCC 25922, Klebsiella pneumoniae FMC5, Morgenella morganii, Mycobacterium smegmatis RUT, Proteus mirabilis BC 3624, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 28213, Yersina enterocolitica ATCC 1501, Candida albicans ATCC 1223 ve Saccharomyces cerevisiae BC 5461) karşı agar difüzyon metoduyla değerlendirilmiştir. Sonuç olarak S.ozturkii ve S. caesarea ekstrelerinin gıda koruma ve insan sağlığında doğal antimikrobiyal ve antioksidan etkenler olarak kullanılabileceği söylenmiştir.
Saraç ve Uğur (2007), Muğla yöresinde geleneksel tedavide kullanılan, Lamiaceae familyasına mensup 23 bitki türünün (Ballotaacetabulosa (L.) Bentham, Ballota nigra L. ssp. foetida Hayek, Phlomis lycia D. Don, Phlomis fruticosa L., S. verbenaca, Salvia argentea L., Salvia candidissima Vahl ssp. occidentalis Hedge, T. chamaedrys ssp. lydium, T. divaricatum ssp. villosum, T. polium, Marrubium vulgare L., Marrubium globosum Montbret & Aucher ssp. globosum, Stachys annua (L.) L. ssp. annua var. lycaonica Bhattacharjee, Stachys cretica L. ssp. smyrnaea (Boiss.) Rech., S. annua ssp. annua var. annua, S. albiflora, S. leptoclada, Lamium moschatum Miller var. moschatum, Melisa officinalis L. ssp. officinalis, Micromeria juliana (L.) Bentham, P. vulgaris, Ajuga chamaepitys (L.) Schreber ssp. chia (Schreber) Arcangeli var. chia ve Clinopodium vulgare L. ssp. vulgare) soxhlet cihazı kullanılarak etanol ekstrelerini elde etmişlerdir. Bitkilerin antimikrobiyal aktivitelerini çok yönlü dirençli bakteriler dahil farklı mikroorganizmalar üzerinde araştırmışlardır. Çalışmada 14 bakteri türü (Bacillus subtilis ATCC 6633, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas, aeruginosa ATCC 27853, S. aureus ATCC 25923, Streptococcus mutans CNCTC 8/77, Micrococcus luteus NRRL B4375, Pseudomonas fluorescens MU 87, Pseudomonas stutzeri MU 70, Stenotrophomonas maltophilia MU 64, S. maltophilia MU 99, Chryseomonas luteola MU 65, S. aureus MU 38, S. aureus MU 44 ve S. epidermidis MU 30) ve birsingle.php