31
kullanıldı (Boş antibiyotik disklerine 20şer l emdirildi). Bakterilerle inoküle edilen petriler 37Cde 18 saat inkübe edildi.
İnkübasyon süresi sonunda oluşan inhibisyon zonlarının çapı mm olarak değerlendirilmiştir. İnhibisyon zonlarının çapı ölçülürken disklerin çapı da ölçüme dahil edilmiş ve deneyler üç tekrarlı olarak yapılmıştır. Sonuçta her bir ekstrakta ait inhibisyon zonlarının ortalaması dikkate alınmıştır.
3.2.9. İstatistiksel analiz
Veriler tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile araştırıldı. Önem seviyeleri ise Turkey HSD testi ile belirlendi.42. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Propolisin etanolik ekstresinin helıcobacter pylorı ye karşı antimikrobiyal etkisinin araştırılması - Sayfa 45
35 4.1. DİSK DİFÜZYON YÖNTEMİ Bakteri inoküle edilmiş ve propolis diskleri yerleştirilmiş KMHA plakları 37°C’de mikroaerofilik ortamda 5 gün inkübe edildi. İnkübasyon sonunda propolis diskleri etrafında oluşan inhibisyon zon çapları Tablo 4.1’ de ve grafiği Şekil 4.2’ de gösterilmiştir. Tablo 4.1. Disk difüzyon testinde propolis diskleri etrafında oluşan inhibisyon zon çapları (mm*) Propoli...
Kapsaisinin bazı bakteri ve mayalara karşı antimikrobiyal etkisinin araştırılması Kapsaisinin bazi bakteri ve mayalara karşi antimikrobiyal etkisinin araştirilmasi - Sayfa 35
Şekil 4.4. Farklı konsantrasyonlardaki kapsaisinli kuyucuklarda mikroorganizmaların üremeleri Üremenin gözle görülmediği tüm kuyucuklardaki mikroorganizmalardan uygun katı besiyerlerine ekim yapıldığında MİK konsantrasyonlarının bir üst konsantrasyonları MBC olarak belirlendi. H.pylori hariç diğer mikroorganizmalar için bulunan MİK değerleri açısından agar dilüsyon ve mikrobroth dilüsyon yöntemle...
Farklı dentin bağlayıcı sistemlerin antimikrobiyal özelliklerinin ve genotoksik potansiyellerinin in vitro değerlendirilmesi The in vitro - Sayfa 87
6. SONUÇ 6.1.Antimikrobiyal Aktivite Testi Sonuçları Yeni geliştirilmiş, antimikrobiyal özellikteki dentin bağlayıcı sistem ile farklı özelliklerdeki dentin bağlayıcı sistemlerin, çürüğün başlaması ve ilerlemesinden sorumlu farklı mikroorganizma türleri üzerine olan antimikrobiyal etkilerinin değerlendirildiği çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 6.1.1.Agar Disk Difüzyon Testi Sonuçlar...

42. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

inhibisyon
çapı
edilen
edilmiş
inkübasyon
testi


42. SAYFA ICERIGI

31
kullanıldı (Boş antibiyotik disklerine 20şer l emdirildi). Bakterilerle inoküle edilen petriler 37Cde 18 saat inkübe edildi.
İnkübasyon süresi sonunda oluşan inhibisyon zonlarının çapı mm olarak değerlendirilmiştir. İnhibisyon zonlarının çapı ölçülürken disklerin çapı da ölçüme dahil edilmiş ve deneyler üç tekrarlı olarak yapılmıştır. Sonuçta her bir ekstrakta ait inhibisyon zonlarının ortalaması dikkate alınmıştır.
3.2.9. İstatistiksel analiz
Veriler tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile araştırıldı. Önem seviyeleri ise Turkey HSD testi ile belirlendi.single.php