Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

1. Portal hipertansiyona bağlı varis ve diğer GIS kanamaları 2. Asit ve spontan bakteriyel peritonit 3. Hepatorenal sendrom 4. Hepatik ensefalopati 5. Hepatopulmoner sendrom 6. Hepatosellüler karsinom 7. Karaciğer yetmezliği 8. Splenomegali ve hipersplenizm 9. Hematolojik bozukluklar 10. Endokrin bozuklukları (diabet, hipoglisemi, feminizasyon, hipogonadizm) 11. Enfeksiyonlar 12.Gastrointestinal komplikasyonlar
2.7. Hepatoselüler Karsinom (HCC)
HCC agresif bir tümördür ve sıklıkla siroz zemininde gelişir. İnsidansı ve etiyolojisi ülkeden ülkeye değişir. HCC dünyada en yaygın 5. kanserdir (35). Hastaların çoğu ileri evrede tanı alır. Tanı konulduktan sonra ortalama sürveyi yaklaşık 20 aydır (36). Tümörün boyutu, vasküler invazyon, kötü fonksiyonel durum ve nodal metastaz prognozla ilişkilidir (37,38). HCC sirozlu olgularda ölüm nedeni olabilir. Sirozlu hastalar HCC için yüksek risk taşır (39). HCC tanısı semptomlar oluşana kadar konulmamışsa ortalama sürvey sıklıkla 4 aydan düşüktür (39).
Vakaların çoğu HBV ve HCVye bağlı siroz zemininde gelişir (40). HCC siroz zemininde geliştiği için karaciğer fonksiyonları tümor yüküne bakılmaksızın prognoz üzerine önemli etki yapar (41). Çok sayıda HCC evreleme sistemleri geliştirilmiştir, fakat hiçbiri yaygın kabul görmemiştir. TNM stagelemesi, Okuda Stagelemesi, GLİP skoru, Barcelona Stagelemesi ve French14 skorlama sistemi bunlardan bazılarıdır. Okuda skorlama sistemine göre hastalar tedavi edilmezse, evre I, II ve IIIde ortalama sürvey sırasıyla 8, 3, 2 ve 0,7 aydır (42).
1526. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yoğun bakıma yatırılan sirozlu olgularda prognozu belirleyen risk faktörleri - Sayfa 21
varlığının tesbiti cok önemlidir. Ayrıca ensefalopati nedeni olan organik nedenler ekarte edilmelidir. HE tanısını koydurucu bir biokimyasal test yoktur.5 HE’ nin klinik değerlendirilmesi:5 Evre 1: Uygunsuz davranış ve uyku paterninde değişme, depresyon veya öfori. Asterixis mevcuttur, yazma ve ince işleri yapma bozulur. Evre 2: Konfüzyon ve disoryantasyon, fetör hepaticus ve flapping tremor. Evr...
Yoğun bakıma yatırılan sirozlu olgularda prognozu belirleyen risk faktörleri - Sayfa 22
skorlama sistemi bunlardan bazılarıdır. Okuda skorlama sisitemine göre hastalar tedavi edilmezse, evre I, II ve III’de ortalama sürvey sırasıyla 8,3, 2 ve 0,7 aydır.42 HCC’de Okuda evreleme sistemi42 1. Tümörün iki yönlü olarak karaciğer boyutunun % 50’sinden büyük olması 2. Serum albümin değerinin 3gr/dl’den az olması 3. Serum bilirubin değerininin 3mg/dl’den fazla olması 4. Asitin varlığı Evre ...
Karaciğer sirozunda azotemik ve nonazotemik hastalarda renal hemodinamik değişikliklerin doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi - Sayfa 34
ve burada metabolik bozukluklara sebeb olur (59). Çeşitli etyolojik ajanlar suçlanmaktadır. Bunlar; hiperamonyemi ve amonyum, değişen aminoasit ve nörotransmitter fonksiyonları, yüksek merkaptan seviyeleri ve GABA-benzodiazepin kompleksinin değişen fonksiyonlarıdır (2). İlave olarak, serebral kan akımı metabolizmasının azaldığı gösterilmiştir. Şonuç olarak patogenezin multifaktöryel olması en yakı...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

evre
karaciğer
tanı
ileri
siroz
hastalar


26. SAYFA ICERIGI

1. Portal hipertansiyona bağlı varis ve diğer GIS kanamaları 2. Asit ve spontan bakteriyel peritonit 3. Hepatorenal sendrom 4. Hepatik ensefalopati 5. Hepatopulmoner sendrom 6. Hepatosellüler karsinom 7. Karaciğer yetmezliği 8. Splenomegali ve hipersplenizm 9. Hematolojik bozukluklar 10. Endokrin bozuklukları (diabet, hipoglisemi, feminizasyon, hipogonadizm) 11. Enfeksiyonlar 12.Gastrointestinal komplikasyonlar
2.7. Hepatoselüler Karsinom (HCC)
HCC agresif bir tümördür ve sıklıkla siroz zemininde gelişir. İnsidansı ve etiyolojisi ülkeden ülkeye değişir. HCC dünyada en yaygın 5. kanserdir (35). Hastaların çoğu ileri evrede tanı alır. Tanı konulduktan sonra ortalama sürveyi yaklaşık 20 aydır (36). Tümörün boyutu, vasküler invazyon, kötü fonksiyonel durum ve nodal metastaz prognozla ilişkilidir (37,38). HCC sirozlu olgularda ölüm nedeni olabilir. Sirozlu hastalar HCC için yüksek risk taşır (39). HCC tanısı semptomlar oluşana kadar konulmamışsa ortalama sürvey sıklıkla 4 aydan düşüktür (39).
Vakaların çoğu HBV ve HCVye bağlı siroz zemininde gelişir (40). HCC siroz zemininde geliştiği için karaciğer fonksiyonları tümor yüküne bakılmaksızın prognoz üzerine önemli etki yapar (41). Çok sayıda HCC evreleme sistemleri geliştirilmiştir, fakat hiçbiri yaygın kabul görmemiştir. TNM stagelemesi, Okuda Stagelemesi, GLİP skoru, Barcelona Stagelemesi ve French14 skorlama sistemi bunlardan bazılarıdır. Okuda skorlama sistemine göre hastalar tedavi edilmezse, evre I, II ve IIIde ortalama sürvey sırasıyla 8, 3, 2 ve 0,7 aydır (42).
15

İlgili Kaynaklarsingle.php