Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

3. GEREÇ VE YÖNTEM
2005-2009 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin Dahiliye, Aile Hekimliği ve Genel Cerrahi Polikliniklerinde değerlendirilip kronik karaciğer hastalığı ve siroz tanı ve ön tanıları alan ve yine bu dönemde Radiodiagnostik Anabilimdalinda trifazik abdominal tomografi incelemesiyapılan 116sı kadın,153ü erkek olmak üzere toplam 269 hasta geriye dönük olarak hastane bilgi işlem sisteminden taranmış ve Trifazik Bilgisayarlı Tomografi görüntülerine Radiodiagnostik Anabilimdalina ait arşivlerden ulaşılmıştır. Elde edilen tomografi görüntüleri DICOM sistemi ile değerlendirilmiş tüm ölçümler DICOM analiz gereçleri ile yapılmıştır.
Tüm hastaların AFP değerleri ve child skorları hastanemiz bilgi işlem ağı sayesinde geriye dönük olarak taranmıştır. Child skoru hesaplanmamış hastaların skor parametreleri poliklinik bilgilerinden alınarak skorları hesaplanmıştır.
Tomografi görüntülerinden kaudat lob-sağlob oranı, modifiye kaudat lob-sağ lob oranları,(49) ,periportal mesafeleri (50), AFP değerleri, Child Pugh skorları, yaş, cinsiyet, etiyoloji ve hastalık süresi bilgileri SPSS 13 ile değerlendirmeye alınmıştır.
3.1. Hepatik ölçümler
Tüm ölçümler daha önceden arşivden alınmış ve aynı protokollerle çalışılmış trifazik abdominal tomografi görüntülerinin portal venöz faz imajları üzerinden aynı workstationda çalışılmıştır. İncelemeler tek radyolog ile yapılmıştır. Kaudat lob sağ lob ve modifiye kaudat lob sağ lob oranları için anatomik landmarklar portal venöz fazdakiaksiyel imajlardan Harbin ve ark. tarif ettiği şekilde (18) şekil 3 de gösterildiği gibi; ölçülmüştür. Çizgi 1 ana portal venin bifürkasyon noktasının sağ sınırında mid sagittal planda çizilmiştir. İkinci bir çizgi(çizgi 2) caudat lobun en medial noktasından çizgi 1e paralel şekilde çizilmiştir. Üçüncü bir çizgi (çizgi 3) çizgi 1 ve çizgi 2 ye dik şekilde ana portal ve bifürkasyonundan ve inferior vena kavadan geçip sağ sınıra uzanacak şekilde çizilir.
Ayrıca bir dördüncü çizgi olarak çizgi 1 hattı, sağ ana portal venin bifürkasyonunun sağ sınırından çizgi 1e paralel şekilde çizilir.
1728. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kaudat
portal
arasında
karaciğer
venöz
lobun


28. SAYFA ICERIGI

3. GEREÇ VE YÖNTEM
2005-2009 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin Dahiliye, Aile Hekimliği ve Genel Cerrahi Polikliniklerinde değerlendirilip kronik karaciğer hastalığı ve siroz tanı ve ön tanıları alan ve yine bu dönemde Radiodiagnostik Anabilimdalinda trifazik abdominal tomografi incelemesiyapılan 116sı kadın,153ü erkek olmak üzere toplam 269 hasta geriye dönük olarak hastane bilgi işlem sisteminden taranmış ve Trifazik Bilgisayarlı Tomografi görüntülerine Radiodiagnostik Anabilimdalina ait arşivlerden ulaşılmıştır. Elde edilen tomografi görüntüleri DICOM sistemi ile değerlendirilmiş tüm ölçümler DICOM analiz gereçleri ile yapılmıştır.
Tüm hastaların AFP değerleri ve child skorları hastanemiz bilgi işlem ağı sayesinde geriye dönük olarak taranmıştır. Child skoru hesaplanmamış hastaların skor parametreleri poliklinik bilgilerinden alınarak skorları hesaplanmıştır.
Tomografi görüntülerinden kaudat lob-sağlob oranı, modifiye kaudat lob-sağ lob oranları,(49) ,periportal mesafeleri (50), AFP değerleri, Child Pugh skorları, yaş, cinsiyet, etiyoloji ve hastalık süresi bilgileri SPSS 13 ile değerlendirmeye alınmıştır.
3.1. Hepatik ölçümler
Tüm ölçümler daha önceden arşivden alınmış ve aynı protokollerle çalışılmış trifazik abdominal tomografi görüntülerinin portal venöz faz imajları üzerinden aynı workstationda çalışılmıştır. İncelemeler tek radyolog ile yapılmıştır. Kaudat lob sağ lob ve modifiye kaudat lob sağ lob oranları için anatomik landmarklar portal venöz fazdakiaksiyel imajlardan Harbin ve ark. tarif ettiği şekilde (18) şekil 3 de gösterildiği gibi; ölçülmüştür. Çizgi 1 ana portal venin bifürkasyon noktasının sağ sınırında mid sagittal planda çizilmiştir. İkinci bir çizgi(çizgi 2) caudat lobun en medial noktasından çizgi 1e paralel şekilde çizilmiştir. Üçüncü bir çizgi (çizgi 3) çizgi 1 ve çizgi 2 ye dik şekilde ana portal ve bifürkasyonundan ve inferior vena kavadan geçip sağ sınıra uzanacak şekilde çizilir.
Ayrıca bir dördüncü çizgi olarak çizgi 1 hattı, sağ ana portal venin bifürkasyonunun sağ sınırından çizgi 1e paralel şekilde çizilir.
17

İlgili Kaynaklarsingle.php