Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

3.2. İstatistiksel Analiz İstatistiksel değerlendirme SPSS (versiyon 13.0) programı kullanılarak yapıldı. Sayısal değişkenlerin normal dağılıma uygunlukları Kolmogorov-Smirnov testi ile incelendi. Normal dağılım gösteren veriler için tanımlayıcı istatistikler ortalamastandart sapma, normal dağılmayan veriler için ortanca (en küçük değer ve en büyük değer), kategorik yapıdaki veriler için sayı ve yüzde olarak ifade edildi. Kategorik yapıdaki değişkenler arasındaki ilişkiler Ki-kare testi ile incelendi. Normal dağılım gösteren sayısal değişkenler bakımından üç grubun karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi (ANOVA), normal dağılmayan değişkenler için Kruskal-Wallis varyans analizi kullanıldı. Kruskal-Wallis varyans analizinde alt grupların ikişerli karşılaştırılması ise Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney U testi ile yapıldı. Child-Turcotte-Pugh skoru ve diğer testler arasındaki uyum ise Kappa analizi ile değerlendirildi. Sonuçlar % 95 güven aralığında değerlendirildi ve p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi. 2031. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yaşlılarda kemik mineral yoğunluğu, D vitamin düzeyi ve osteoporotik kırık ilişkisi - Sayfa 38
3.1.4. İstatistiksel Analiz İstatistiksel değerlendirme SPSS (versiyon 13.0) programı kullanılarak yapıldı. Sayısal değişkenlerin normal dağılıma uygunlukları Kolmogorov-Smirnov testi ile incelendi. Normal dağılım gösteren veriler için tanımlayıcı istatistikler ortalama±standart sapma, en küçük değer ve en büyük değer olarak, kategorik yapıdaki veriler için sayı ve yüzde olarak ifade edildi. Kateg...
Gebelerin beslenme durumlarının değerlendirilmesi ve bebek doğum ağırlığı üzerine etkisi. - Sayfa 41
Gebelik süresince hastanın aldığı günlük besin ihtiyacı uygulanan anketler sonucu sorgulanmış ve gebenin aldığı besinler ile bebek doğum ağırlığı arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı ve bebek doğum ağırlığı üzerine yaş,boy anne doğum kilosu etkisi incelenmiştir. 3.4. Verilerin Değerlendirilmesi İstatistiksel değerlendirme SPSS (sürüm 13.0) programı kullanılarak yapıldı. Sayısal değişkenlerin ...
Kolorektal kanserlerde plazma Trombomodulin ve soluble Endotelyal Protein C Reseptör (sEPCR) düzeyleri - Sayfa 33
halen yaşamakta olan hastalarımız için verilerin güncelleştirildiği 1 Haziran 2010 tarihine kadar geçen süre olarak hesaplandı. 3.1. İstatistiksel Yöntem İstatistiksel değerlendirme SPSS (versiyon 13.0) programı kullanılarak yapıldı. Sayısal değişkenlerin normal dağılıma uygunlukları Kolmogorov-Smirnov testi ile incelendi. Sayısal veriler için tanımlayıcı istatistikler ortalama±standart sapma, kat...

31. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kabul
anlamlı
edildi
değişkenler
dağılım
testi


31. SAYFA ICERIGI

3.2. İstatistiksel Analiz İstatistiksel değerlendirme SPSS (versiyon 13.0) programı kullanılarak yapıldı. Sayısal değişkenlerin normal dağılıma uygunlukları Kolmogorov-Smirnov testi ile incelendi. Normal dağılım gösteren veriler için tanımlayıcı istatistikler ortalamastandart sapma, normal dağılmayan veriler için ortanca (en küçük değer ve en büyük değer), kategorik yapıdaki veriler için sayı ve yüzde olarak ifade edildi. Kategorik yapıdaki değişkenler arasındaki ilişkiler Ki-kare testi ile incelendi. Normal dağılım gösteren sayısal değişkenler bakımından üç grubun karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi (ANOVA), normal dağılmayan değişkenler için Kruskal-Wallis varyans analizi kullanıldı. Kruskal-Wallis varyans analizinde alt grupların ikişerli karşılaştırılması ise Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney U testi ile yapıldı. Child-Turcotte-Pugh skoru ve diğer testler arasındaki uyum ise Kappa analizi ile değerlendirildi. Sonuçlar % 95 güven aralığında değerlendirildi ve p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi. 20

İlgili Kaynaklarsingle.php