Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

4. BULGULAR

Çalışmamıza 2005-2009 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin Dahiliye, Aile Hekimliği ve Genel Cerrahi Polikliniklerinde değerlendirilip kronik karaciğer hastalığı ve siroz tanı ve ön tanıları alan ve yine bu dönemde Radiodiagnostik Anabilimdalinda trifazik abdominal tomografi incelemesiyapılan 116sı kadın , 153ü erkek olmak üzere toplam 269 hasta dahil edildi.

Tablo 5de child skorlarına göre hastaların sayı ve yüzdeleri gösterilmiştir.

Tablo 5: Hastaların child skorlarına göre rakamsal ve yüzde olarak dağılımı

GRUPLAR

Sayı Yüzde

CHİLD A CHİLD B CHİLD C TOPLAM

179 66.5 61 22.7 29 10.8 269 100

Hastaların Child skorlarına göre yaş ortalaması Child Ada 63.1214.8, Child Bde 63.9314.7, Child Cde 66.0710.8olarak bulunmuştur. Yaş bakımından gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p=0.538).
Hastaların Child skorlarına göre cinsiyet dağılımı; Child Ada 104 erkek (% 58.1) 75 kadın (% 41.9); Child Bde 32 erkek (% 52.5), 29 kadın (% 47.5); Child Cde 17 erkek (% 58.6) 12 kadın (% 41.4) olarak bulunmuştur. Cinsiyet bakımından bakımından gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p=0.73).
Hastaların Child skorlarına göre hastanede kalış sürelerinin ortanca değerleri Child Ada 2 yıl (1-18), Child Bde 3 yıl (1-30), Child Cde 2 yıl (1-12) olarak bulunmuştur. Hastanede kalış süreleri bakımından gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p=0.059).
Tablo 6de child skorlarına göre hastaların yaş, cinsiyet ve hastanede kalış sürelerinin ortalamaları ve karşılaştırmaları gösterilmiştir.

2132. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bir eğitim ve araştırma hastanesi genel cerrahi kliniklerinde yatış ve kalış uygunluğunun değerlendirilmesi - Sayfa 143
132    günleri arasında pozitif yönde anlamlı bir fark bulunmuştur. Araştırma bulguları Aşçıoğlu Akhan’ın (1998) çalışmasının bulgularını desteklemektedir. Ortalama uygun olmayan kalış süresinin; yatışı uygun olan hastalarda 0,69 gün, yatışı uygun olmayan hastalarda 2,89 gün olduğu saptanmıştır. Yatışı uygun olan hastalarda ortalama uygun olmayan kalış süresinin daha düşük olduğu belirlenmiş, a...
Yoğun bakım hastalarının prognoz değerlendirmesinde SAPS II (simplified acute physiology score II) ve MPM II (mortality probability models )'in etkinliğinin araştırılması - Sayfa 37
4. BULGULAR 2005 yılının ilk 6 ayında çeşitli sebeplerle yoğun bakıma yatırılmış 100 hasta retrospektif olarak incelendi. Bu hastalardan 8 tanesi veri toplama döneminde çalışmadan çıkarıldı. Hesaplamalar 92 hasta üzerinden yapıldı. Çalışmaya alınan 92 hastanın demografik özellikleri tablo 7’ de gösterildi. Tablo 7. Hastaların (n=92) demografik bulguları, hastanede, yoğun bakımda kalış süreleri...

32. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
hastaların
arasında
fark
erkek
kalış


32. SAYFA ICERIGI

4. BULGULAR

Çalışmamıza 2005-2009 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin Dahiliye, Aile Hekimliği ve Genel Cerrahi Polikliniklerinde değerlendirilip kronik karaciğer hastalığı ve siroz tanı ve ön tanıları alan ve yine bu dönemde Radiodiagnostik Anabilimdalinda trifazik abdominal tomografi incelemesiyapılan 116sı kadın , 153ü erkek olmak üzere toplam 269 hasta dahil edildi.

Tablo 5de child skorlarına göre hastaların sayı ve yüzdeleri gösterilmiştir.

Tablo 5: Hastaların child skorlarına göre rakamsal ve yüzde olarak dağılımı

GRUPLAR

Sayı Yüzde

CHİLD A CHİLD B CHİLD C TOPLAM

179 66.5 61 22.7 29 10.8 269 100

Hastaların Child skorlarına göre yaş ortalaması Child Ada 63.1214.8, Child Bde 63.9314.7, Child Cde 66.0710.8olarak bulunmuştur. Yaş bakımından gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p=0.538).
Hastaların Child skorlarına göre cinsiyet dağılımı; Child Ada 104 erkek (% 58.1) 75 kadın (% 41.9); Child Bde 32 erkek (% 52.5), 29 kadın (% 47.5); Child Cde 17 erkek (% 58.6) 12 kadın (% 41.4) olarak bulunmuştur. Cinsiyet bakımından bakımından gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p=0.73).
Hastaların Child skorlarına göre hastanede kalış sürelerinin ortanca değerleri Child Ada 2 yıl (1-18), Child Bde 3 yıl (1-30), Child Cde 2 yıl (1-12) olarak bulunmuştur. Hastanede kalış süreleri bakımından gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p=0.059).
Tablo 6de child skorlarına göre hastaların yaş, cinsiyet ve hastanede kalış sürelerinin ortalamaları ve karşılaştırmaları gösterilmiştir.

21

İlgili Kaynaklarsingle.php