Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

Tablo 6: Hastaların child skorlarına göre yaş, cinsiyet ve hastanede kalış süresi ortalamaları

ve karşılaştırılması

Child-A

Child-B

Child-C

p

n=179

n=61

n=29

Yaş (yıl)

63.1214.8

63.9314.7

66.0710.8

0.583

Hastanede kalış süresi (yıl)

2 (1-18) Sayı %

3 (1-30) Sayı %

2(1-12) Sayı %

0.059

Cinsiyet Erkek 104 58.1 32 52.5 17 58.6

Kadın

75 41.9 29 47.5 12 41.4

0.73

Hastaların siroz etioyolojileri bakımından sayı ve yüzdeleri Tablo 7de gösterilmiştir. Hastalarımızda en sık etiyoloji olarak kriptogenik grubu görmekteyiz. İkinci sırada ise HBV, üçüncü sırada ise HCV karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde en sık nedenler viral hepatitler olarak görülmektedir (3). Bizim hasta grubumuzda ise nedeni ortaya konamamış grup çoğunluktadır.

Tablo 7: Hastaların etiyolojilerine göre dağılımı

Etiyoloji

n

Diğer CA Etanol

1 6

HBV

63

HBV+HDV

2

HCC

11

HCC+HBV

10

HCC+KRPT

11

HCV

59

HCV+HBV

2

HCV+HCC

14

HCV+Pc CA

1

KRPTGNK

89

Toplam

269

% 0.4 2.2 23.4 0.7 4.1 3.7 4.1 21.9 0.7 5.2 0.4 33.1 100

Hastaların Child skorlarına göre etiyolojik olarak dağılımı sayı ve yüzdeleri Tablo 8de gösterilmiştir.

2233. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sirotik hastalarda özafagus varislerin tespitinde çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile endoskopinin karşılaştırılması - Sayfa 41
alfa 1 antitripsin eksikliği (A1AT), 1 ‘inde (%2) Behçet hastalığı ve 1’inde (%2) alkol tespit edilmiştir. Hastalarımızda en sık etiyolojik olarak HBV ve HCV enfeksiyonları tespit edildi. Ülkemizde karaciğer sirozunun en önemli nedenleri HBV ve HCV enfeksiyonlarıdır (2). Hastaların etiyolojilerine göre dağılımı Tablo:3’te verilmiştir. Etiyoloji Tablo 3: Hastaların etiyolojilerine göre dağ...
Hepatosellüler karsinomada Glypican-3 tümör belirtecinin tanısal değeri ve prognostik faktörlerle ilişkisi: Alfa Fetoprotein ile karşılaştırılması - Sayfa 47
4. BULGULAR Çalışmaya dahil edilen kişiler toplam 3 gruba ayrıldı. HCC tanısı olan 75 hastalar Grup-1; karaciğer sirozu tanısı alan 55 hasta Grup-2; 28 sağlıklı birey Grup3 olarak gruplama yapıldı. Gruplar arası yaş dağılımı ve cinsiyet açısından anlamlı fark yoktu (p>0.05). MELD ve Child-Pugh skoru açısından HCC (Grup-1) ve sirozlu (Grup-2) hastalar arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05) (T...

33. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
hastaların
grup
siroz
cinsiyet
dağılımı


33. SAYFA ICERIGI

Tablo 6: Hastaların child skorlarına göre yaş, cinsiyet ve hastanede kalış süresi ortalamaları

ve karşılaştırılması

Child-A

Child-B

Child-C

p

n=179

n=61

n=29

Yaş (yıl)

63.1214.8

63.9314.7

66.0710.8

0.583

Hastanede kalış süresi (yıl)

2 (1-18) Sayı %

3 (1-30) Sayı %

2(1-12) Sayı %

0.059

Cinsiyet Erkek 104 58.1 32 52.5 17 58.6

Kadın

75 41.9 29 47.5 12 41.4

0.73

Hastaların siroz etioyolojileri bakımından sayı ve yüzdeleri Tablo 7de gösterilmiştir. Hastalarımızda en sık etiyoloji olarak kriptogenik grubu görmekteyiz. İkinci sırada ise HBV, üçüncü sırada ise HCV karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde en sık nedenler viral hepatitler olarak görülmektedir (3). Bizim hasta grubumuzda ise nedeni ortaya konamamış grup çoğunluktadır.

Tablo 7: Hastaların etiyolojilerine göre dağılımı

Etiyoloji

n

Diğer CA Etanol

1 6

HBV

63

HBV+HDV

2

HCC

11

HCC+HBV

10

HCC+KRPT

11

HCV

59

HCV+HBV

2

HCV+HCC

14

HCV+Pc CA

1

KRPTGNK

89

Toplam

269

% 0.4 2.2 23.4 0.7 4.1 3.7 4.1 21.9 0.7 5.2 0.4 33.1 100

Hastaların Child skorlarına göre etiyolojik olarak dağılımı sayı ve yüzdeleri Tablo 8de gösterilmiştir.

22

İlgili Kaynaklarsingle.php