Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

Bizim çalışmamızın limitasyonlarından biri çalışmamıza dahil ettiğimiz tüm hastaların siroz tanı veya ön tanısına sahip olmaları nedeniyle kontrollü bir çalışma olmamasıdır. Literatürde araştırdığımız birçok kontrollü çalışmada bu ölçümlerin anlamlı olduğunu gördük. Çalışmamızın bir diğer limitasyonu, alkolik sirozların yoğunluğunun fazla olmamasıdır. Okazaki ve ark (59) yaptıkları çalışmada Alkolik Sirozlarla viral sebepleri kıyasladıklarında kaudat lob hipertrofisinin alkolik sirozlarda daha belirgin olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca hasta grubumuzda periportal mesafenin anlamlı bulunduğu primer sklerozan kolanjit spesifik tanısını alan hastalarımızın olmamasıdır. Çalışmamızdaki hastaların hiç birinde biopsi sonucu hastalığın histopatolojik ağırlığının ortaya konmamış olması CTP ile histolojik korelasyon yapılamamış olması diğer limitasyonları oluşturmaktadır.
Hiler Periportal mesafenin genişlemesi bilgisayarlı tomografi görüntülerinde bu alandaki yağ dokusunun artışı şeklinde karşımıza çıkar. Bu mesafe sağ ana portal venin anterior duvarıile karaciğerin sol lobun medial segmentinin posterioru arasındaki mesafenin ölçülmesi ile değerlendirilir. Periportal mesafenin normal değeri 10 mm den az olmalıdır (62). Çalışmamıza dahil ettiğimiz hastaların periportal mesafesinin ölçümleri değerlendirildiğinde CTP için cutoff değerleri CTP Ada 12 mm olarak bulunmuştur.
Sağlıklı kişilerde periportal mesafe dardır ve yağ birikimi nedeniyle genişleme izlenmez. Bu alanda çok az yağ bulunur. Siroz hastalarında erken safhada bu alan, karaciğer sol lobun medial segmentinin atrofisi nedeniyle genişler ve yağ dokusu ile kaplanır (63). Portal venin normal akımı tirbuşonşeklindedir, sol dalında hepatopedal, sağ dalında hepatofugal bir akım gösterir (64).
Bu hepato fugal akım nedeniyle sol lob medial segmentin beslenmesinden sorumlu olan portal venin sol dalının sağdaki parçası, portal venin diğer dallarından daha az kan taşır. Bu durum sonucunda karaciğer sol lobun medial segmentine akımında daha az tropik faktör içeren diğer gastrik, sistik, parabilier ve kapsüler venlerden kan akımı olur. (65, 66) Bu durumun sonucu olarak sol lobun, sol hepatik portal venöz dala ait akımı dilüe olur ve tersine döner buna sekonder olarak da sol lob medial segment atrofiye uğrar. Bunun sonucu olarak hilerperiportal alan genişler.
CTP skorlarıyla periportal mesafe arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. (p<0.001). 2839. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sirotik hastalarda özafagus varislerin tespitinde çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile endoskopinin karşılaştırılması - Sayfa 19
Son zamanlarda MELD skoru karaciğer vericilerinin dağıtımında önceliği saptamak için Amerika Birleşik Devletlerinde CTP skorunun yerini almıştır (11,12). MELD (UNOS) skoru hesaplama: • MELD=3,78 X loge (Bil mg/dl) + 11,2 X loge (INR) + 9.57 X loge (Cr mg/dl) + 6,4 2.8.Tanı Sirozun tanısı karaciğer biyopsisi veya klinik, laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri ile konur. Biyopsi en kesin tanı yön...

39. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

portal
segment
karaciğer
kaudat
periportal
siroz


39. SAYFA ICERIGI

Bizim çalışmamızın limitasyonlarından biri çalışmamıza dahil ettiğimiz tüm hastaların siroz tanı veya ön tanısına sahip olmaları nedeniyle kontrollü bir çalışma olmamasıdır. Literatürde araştırdığımız birçok kontrollü çalışmada bu ölçümlerin anlamlı olduğunu gördük. Çalışmamızın bir diğer limitasyonu, alkolik sirozların yoğunluğunun fazla olmamasıdır. Okazaki ve ark (59) yaptıkları çalışmada Alkolik Sirozlarla viral sebepleri kıyasladıklarında kaudat lob hipertrofisinin alkolik sirozlarda daha belirgin olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca hasta grubumuzda periportal mesafenin anlamlı bulunduğu primer sklerozan kolanjit spesifik tanısını alan hastalarımızın olmamasıdır. Çalışmamızdaki hastaların hiç birinde biopsi sonucu hastalığın histopatolojik ağırlığının ortaya konmamış olması CTP ile histolojik korelasyon yapılamamış olması diğer limitasyonları oluşturmaktadır.
Hiler Periportal mesafenin genişlemesi bilgisayarlı tomografi görüntülerinde bu alandaki yağ dokusunun artışı şeklinde karşımıza çıkar. Bu mesafe sağ ana portal venin anterior duvarıile karaciğerin sol lobun medial segmentinin posterioru arasındaki mesafenin ölçülmesi ile değerlendirilir. Periportal mesafenin normal değeri 10 mm den az olmalıdır (62). Çalışmamıza dahil ettiğimiz hastaların periportal mesafesinin ölçümleri değerlendirildiğinde CTP için cutoff değerleri CTP Ada 12 mm olarak bulunmuştur.
Sağlıklı kişilerde periportal mesafe dardır ve yağ birikimi nedeniyle genişleme izlenmez. Bu alanda çok az yağ bulunur. Siroz hastalarında erken safhada bu alan, karaciğer sol lobun medial segmentinin atrofisi nedeniyle genişler ve yağ dokusu ile kaplanır (63). Portal venin normal akımı tirbuşonşeklindedir, sol dalında hepatopedal, sağ dalında hepatofugal bir akım gösterir (64).
Bu hepato fugal akım nedeniyle sol lob medial segmentin beslenmesinden sorumlu olan portal venin sol dalının sağdaki parçası, portal venin diğer dallarından daha az kan taşır. Bu durum sonucunda karaciğer sol lobun medial segmentine akımında daha az tropik faktör içeren diğer gastrik, sistik, parabilier ve kapsüler venlerden kan akımı olur. (65, 66) Bu durumun sonucu olarak sol lobun, sol hepatik portal venöz dala ait akımı dilüe olur ve tersine döner buna sekonder olarak da sol lob medial segment atrofiye uğrar. Bunun sonucu olarak hilerperiportal alan genişler.
CTP skorlarıyla periportal mesafe arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. (p<0.001). 28

İlgili Kaynaklarsingle.php