Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

KISALTMALAR DİZİNİ

AFP ALP ALT AST Bil BT BUN CTP Cr HBV HCV HCC HDV INR KRPTGNK LPV MELD NDDIC PcCA PTZ RPV SOFA USG

: Alfa fetoprotein : Alkalen fosfataz : Alanin transaminaz : Aspartat transaminaz : Total bilirubin : Bilgisayarlı tomografi : Kan Üre Azotu : Child-Turcotte-Pugh : Kreatinin : Hepatit B virüsü HBV : Hepatit C virüsü HCV : Hepatosellüler CA : Hepatit D virüsü HDV : Uluslararası normalizasyon oranı : Kriptojenik : Sol portal ven : Model for End-stage Liver Disease : National Digestive Diseases Information Clearinghouse : Pankreas CA : Protrombin Zamanı : Sağ portal ven : Sequential Organ Failure Assesment : Ultrasonografi

vi7. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kronik karaciğer hastalarında ateroskleroz - Sayfa 22
önemli olan IgG anti-HCV, koruyucu nitelikte değildir; kişinin bağışık olduğunu göstermez. Kronik HCV infeksiyonunun karakteristik özelliği, klinik ve biyokimyasal bulguların zaman içinde dalgalanma göstermesidir (fluktuan seyir). Bu durum histopatolojik bulgulara da yansıyabilir. Biyopsilerde; hafif derecede makroveziküler yağlı değişiklik, portal alanlarda lenfoid folliküllerin bulunması, sinüz...
Hepatit B'ye bağlı siroz hastalarında Chıld-Pugh evrelemesine göre HBV DNA düzeylerinin karşılaştırılması - Sayfa 6
KISALTMALAR ALP: Alkalen fosfataz ALT: Aspartat transaminaz AST: Alanin aminotransferaz DNA: Deoksiribonükleik asit GGT: Gamma glutamil transferaz HAA:Hepatitisassociatedantigen HAI :Histolojik aktivite indexi HBV: Hepatit B virüsü HCV: Hepatit C virüsü HDV: Hepatit D virüsü HE : Hepatik Ensefalopati HPS: Hepatopulmoner sendrom HRS: Hepatorenal sendrom INR : Uluslararası normalizasyon oranı KHB: ...
Çocukluk çağı kronik Hepatit B olgularında uzun süreli izlem, tedavi ve prognoz - Sayfa 16
2. GENEL BİLGİLER 2.1. HEPATİT Karaciğer parankiminde inflamasyonla seyreden hastalık tablosuna hepatit denilmektedir. Hepatit nedeni virüsler, toksinler, kimyasal maddeler, otoimmün olaylar yada bakteriler olabilir. Klinikte görülen hepatitlerin büyük çoğunluğu virüslere bağlıdır. Hepatotropik virüsler primer olarak hepatositleri infekte ederler. Pek çoğu tanımlanmıştır. Önceleri Hepatit A Vir...

7. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

virüsü
hepatit
kısaltmalar
portal
aspartat
alanin


7. SAYFA ICERIGI

KISALTMALAR DİZİNİ

AFP ALP ALT AST Bil BT BUN CTP Cr HBV HCV HCC HDV INR KRPTGNK LPV MELD NDDIC PcCA PTZ RPV SOFA USG

: Alfa fetoprotein : Alkalen fosfataz : Alanin transaminaz : Aspartat transaminaz : Total bilirubin : Bilgisayarlı tomografi : Kan Üre Azotu : Child-Turcotte-Pugh : Kreatinin : Hepatit B virüsü HBV : Hepatit C virüsü HCV : Hepatosellüler CA : Hepatit D virüsü HDV : Uluslararası normalizasyon oranı : Kriptojenik : Sol portal ven : Model for End-stage Liver Disease : National Digestive Diseases Information Clearinghouse : Pankreas CA : Protrombin Zamanı : Sağ portal ven : Sequential Organ Failure Assesment : Ultrasonografi

vi

İlgili Kaynaklarsingle.php