Sonlu uzunluğa haiz non-lineer malzemeden yapılmış çubuklarda dalga ve gerilme analizine analitik yaklaşım

(b) Jet Akışlarda Momentum Transferi
[ ]( f )2 + ff = d f n1 f d

(2.62)

Gutfinger ve Shinnar, Kapur, Kapur ve Srivastava bu tür akışların mühendislik teki önemini kapsamlı olarak araştırmışlardır.

(c)Falkner-Skan akışı U e = xm

[ ]( f )2 (2n 1)m + 1 ff = 1 + 1 d ( f )n

m(n + 1)

m d

(2.63)

(d)Sıkıştırılmış

Akış,

Zorlanmış

Konveksiyon

Ue

=

x

1 3

,

B

=

xt

[ ]f 2 2 ff = 1+ 3 d ( f )n d

(2.64)

g +

N

pr

2 3

fg tf

g

=

0

(2.65)

(e) Zorlanmış Konveksiyon, Değişken Isıl İletkenlik

n(n + 1) f + ( f )2n f = 0

(2.66)

[ ]1 n f g 1 fg = 1 d g r1g
(r 1)(n + 1) n + 1 NPr d

(2.67)24. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Diferensiyellenebilir manifoldlar üzerindeki kontakt yapılar - Sayfa 59
Tersine e˘ger η ve dη, M r de sıfır ise, M r ye te˘get herhangi bir X, Y ∈ D vekto¨r alanları i¸cin, 0 = dη(X, Y ) = 1 2 (X η(Y ) − Y η(X ) − η([X, Y ])) = − 1 2 η([X, Y ]) dir. B¨oylece η([X, Y ]) = 0 oldu˘gundan, [X, Y ] ∈ D dir. Bu durumda D integrallenebilirdir ve M r, D nin bir integral alt manifoldudur. M r, D nin bir...
Hâmid el-Bandırmâvî ve eseri Ukûdu'd-Durer'in tahkiki - Sayfa 37
12 !"#$%&'()*+,&--.+# 34564795 7 789:;<=>#mail protected]#AB)>$#C#DE2#FGHI?J?-56-/(012)3(04) K-L.?G&M3(0N W?2,XYW?Z3(0[GO0&?MP)QRP)$0F#S7)T8UV$2)& \]D)B"-P)^N/G3(04)SO0FG_`U#4)a$2)b)$cJdF#ef& K:07g)A3h)iMFGFG_`P)iMjk8l)&/MmFG)Fn)o2:?i]4) J0g)J?iF#t()*+M&--rs8FMrs8?8J?AB)$% p6 6...
Yeniden yerleşimin hayvancılık bilgi sistemine etkisi üzerine bir araştırma - Sayfa 130
.# + 3 DE" E C . + # , AE" E C # +U DH * U> 2 #* # . 8C + + U> U M . F G ( 9 + F G AE" E C +* # , #U 0 # * aaaaaaa 9 +. # - aaaaaa aaaaaaaa AE" * # +* # , #U 0 # * aaaaaaa 9 +. # - aaaaaa aaaaaaaa AE" E C +* # , #U 0 # * aaaaaaa 9 +. # - aaaaaaa aaaaaaaa AE" * # +* # , #U 0 # * aaaaaaa 9 +. # - aaaaaaa aaaaaaaa ...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

akışlarda
değişken
konveksiyon
zorlanmış
akış
dsıkıştırılmış


24. SAYFA ICERIGI

(b) Jet Akışlarda Momentum Transferi
[ ]( f )2 + ff = d f n1 f d

(2.62)

Gutfinger ve Shinnar, Kapur, Kapur ve Srivastava bu tür akışların mühendislik teki önemini kapsamlı olarak araştırmışlardır.

(c)Falkner-Skan akışı U e = xm

[ ]( f )2 (2n 1)m + 1 ff = 1 + 1 d ( f )n

m(n + 1)

m d

(2.63)

(d)Sıkıştırılmış

Akış,

Zorlanmış

Konveksiyon

Ue

=

x

1 3

,

B

=

xt

[ ]f 2 2 ff = 1+ 3 d ( f )n d

(2.64)

g +

N

pr

2 3

fg tf

g

=

0

(2.65)

(e) Zorlanmış Konveksiyon, Değişken Isıl İletkenlik

n(n + 1) f + ( f )2n f = 0

(2.66)

[ ]1 n f g 1 fg = 1 d g r1g
(r 1)(n + 1) n + 1 NPr d

(2.67)

İlgili Kaynaklar
single.php