Tavşanlarda epidural kateter yolu ile verilen magnezyum sülfat’ın spinal beyin omurilik sıvısına geçişinin araştırılması


olmaktadır. Thurnau ve ark. (44) preeklamsi tedavisinde 72 saat süreyle i.v. infüzyon yoluyla kullandıkları magnezyum sülfatın BOS ve kan magnezyum konsantrasyonunu araştırdıkları çalışmalarında BOS magnezyum konsantrasyonu %15 artmasına karşın kan magnezyum konsantrasyonunun %384 arttığını bildirmişlerdir. Deneysel çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edildiği bildirilmiştir. (45,46).
Tavşanlarda spinal BOS ve arteriyel kan iyonize magnezyum değerleri sırayla (0.30-0.39 mmol/L ve 0.29-0.31 mmol/L) olarak bulundu. Köpeklerde bazal BOS total magnezyum değeri 2.1-2.4 mEq/L=1.05-1.2 mmol/L) olarak bulunmuştur (42). Ratlarda ise BOS ve serum magnezyum değerleri sırayla (18.84-19.70 mikrogram/mL=0.74-0.77 mmol/L, 15.72-16.86 mikrogram/mL= 0.61-0.66 mmol/L) olarak bildirilmiştir (47). Tavşanlarda ise BOS magnezyum değeri 0.90 0.20 mmol/L, plazma değeri ise 0.72 0.13 mmol/L olarak bulunmuştur (48). Her üç çalışmadaki magnezyum değeri, total magnezyum değeri olarak verildiği için bizim ölçtüğümüz iyonize magnezyum değerlerinden yaklaşık olarak 2 veya 3 katıdır.
Çalışmamızda spinal BOS iyonize magnezyum değerleri bazal iyonize magnezyum değerlerine göre sırasıyla; 150 mg % 25, 300 mg % 60, 450 mg ise % 127 ve arteriyel kan iyonize magnezyum değerleri bazal iyonize magnezyum değerlerine göre sırasıyla; 150 mg % 13, 300 mg % 87, 450 mg ise % 200 arttığı saptandı. Bu bulgularımız iyonize magnezyumun doza bağımlı olarak arteriyel kan ve spinal BOSda arttığını göstermiştir. Benzer şekilde Oppelt ve ark. (42) köpeklerde i.v MgCl2 kullanarak yaptıkları çalışmada, BOS Mg+2 konsantrasyonunun maksimum % 21 oranında ve plazma maksimum konsatrasyonun % 300- 400 artığını göstermişlerdir. Ayrıca Hallak ve ark. ise (49) ratlarda i.v 432 mg/kg MgSO4 verdikleri çalışmalarında, hipokampus Mg+2 konsantrasyonunun 2 saatlik sürenin sonunda % 41 oranında arttığını saptamışlardır. Diğer bir çalışmada Tsuda ve ark (50) ratlarda global serebral iskemi modelinde magnezyum klorürün nöron koruyucu etkilerini araştırdıkları çalışmalarında reperfüzyondan 24 saat sonra hipokampus Mg+2 konsantrasyonunun %28 oranında arttığını saptamışlardır. Feria ve ark. (51) ise ratlarda subkutan 600 mg/kg MgSO4 uyguladıkları çalışmalarında spinal BOS Mg2+ konsantrasyonunun %32 arttığını saptamışlardır. McKee ve ark. (52) akut beyin travmalı hastalarda i.v verilen MgSO4ın nöron koruyucu etkisini araştırdıkları çalışmalarında BOSda total ve iyonize magnezyum düzeyini ölçmüşler ve total Mg+2 düzeyinde % 15, iyonize Mg+2 düzeyinde ise % 11 artış saptadıklarını bildirmişlerdir. McCarthy ve ark. (7)
3447. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

TİVA verilen hipertansif hastalarda magnezyum sülfat ın kognitif fonksiyon ve EEG üzerine etkisi - Sayfa 54
transmembran potansiyeli (örn. hiperpolarizasyona yol açarak) arttırdığını ve bulgular sonucunda Mg++ motor blok süresini uzattığını saptamışlardır. 2.5.8.3. Santral Sinir Sistemi Üzerine Etkileri Fizyolojik koşullar altında iyonize Mg++ koroid pleksusdan adenozin trifosfat bağımlı mekanizma ile aktif transport ile santral sinir sistemine geçişi olmaktadır. Bu transport mekanizması ile BOS Mg++ ...

47. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

magnezyum
spinal
iyonize
mgso
bildirilmiştir
beyin


47. SAYFA ICERIGI

olmaktadır. Thurnau ve ark. (44) preeklamsi tedavisinde 72 saat süreyle i.v. infüzyon yoluyla kullandıkları magnezyum sülfatın BOS ve kan magnezyum konsantrasyonunu araştırdıkları çalışmalarında BOS magnezyum konsantrasyonu %15 artmasına karşın kan magnezyum konsantrasyonunun %384 arttığını bildirmişlerdir. Deneysel çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edildiği bildirilmiştir. (45,46).
Tavşanlarda spinal BOS ve arteriyel kan iyonize magnezyum değerleri sırayla (0.30-0.39 mmol/L ve 0.29-0.31 mmol/L) olarak bulundu. Köpeklerde bazal BOS total magnezyum değeri 2.1-2.4 mEq/L=1.05-1.2 mmol/L) olarak bulunmuştur (42). Ratlarda ise BOS ve serum magnezyum değerleri sırayla (18.84-19.70 mikrogram/mL=0.74-0.77 mmol/L, 15.72-16.86 mikrogram/mL= 0.61-0.66 mmol/L) olarak bildirilmiştir (47). Tavşanlarda ise BOS magnezyum değeri 0.90 0.20 mmol/L, plazma değeri ise 0.72 0.13 mmol/L olarak bulunmuştur (48). Her üç çalışmadaki magnezyum değeri, total magnezyum değeri olarak verildiği için bizim ölçtüğümüz iyonize magnezyum değerlerinden yaklaşık olarak 2 veya 3 katıdır.
Çalışmamızda spinal BOS iyonize magnezyum değerleri bazal iyonize magnezyum değerlerine göre sırasıyla; 150 mg % 25, 300 mg % 60, 450 mg ise % 127 ve arteriyel kan iyonize magnezyum değerleri bazal iyonize magnezyum değerlerine göre sırasıyla; 150 mg % 13, 300 mg % 87, 450 mg ise % 200 arttığı saptandı. Bu bulgularımız iyonize magnezyumun doza bağımlı olarak arteriyel kan ve spinal BOSda arttığını göstermiştir. Benzer şekilde Oppelt ve ark. (42) köpeklerde i.v MgCl2 kullanarak yaptıkları çalışmada, BOS Mg+2 konsantrasyonunun maksimum % 21 oranında ve plazma maksimum konsatrasyonun % 300- 400 artığını göstermişlerdir. Ayrıca Hallak ve ark. ise (49) ratlarda i.v 432 mg/kg MgSO4 verdikleri çalışmalarında, hipokampus Mg+2 konsantrasyonunun 2 saatlik sürenin sonunda % 41 oranında arttığını saptamışlardır. Diğer bir çalışmada Tsuda ve ark (50) ratlarda global serebral iskemi modelinde magnezyum klorürün nöron koruyucu etkilerini araştırdıkları çalışmalarında reperfüzyondan 24 saat sonra hipokampus Mg+2 konsantrasyonunun %28 oranında arttığını saptamışlardır. Feria ve ark. (51) ise ratlarda subkutan 600 mg/kg MgSO4 uyguladıkları çalışmalarında spinal BOS Mg2+ konsantrasyonunun %32 arttığını saptamışlardır. McKee ve ark. (52) akut beyin travmalı hastalarda i.v verilen MgSO4ın nöron koruyucu etkisini araştırdıkları çalışmalarında BOSda total ve iyonize magnezyum düzeyini ölçmüşler ve total Mg+2 düzeyinde % 15, iyonize Mg+2 düzeyinde ise % 11 artış saptadıklarını bildirmişlerdir. McCarthy ve ark. (7)
34

İlgili Kaynaklarsingle.php