Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


Fiziksel Ölçümler
1- Vücut Ağırlığı: Deneklerin vücut ağırlıkları 0.001 kg. hassasiyetle (NAN Baskül, Türkiye) ölçüldü. Tartım işlemi sırasında deneklerin üzerinde sadece bir spor şort ve T-shırt bulunmasına izin verildi. Ölçümler sırasında denekler yalın
ayaktı(13-16).
2- Vücut Kütle İndeksi (Body Mass İndex BMI ): Vücut Kütle lndexi (BMI) boy uzunluğunun karesinin, kiloya oranın hesaplanması ile belirlenrfü13-17).
Maksimal Oksijen Alma Kapasitesi Ölçüm Testi
Deneklerin maksimal oksijen alma kapasiteleri, bisiklet ergometresinde (Monork 814 E) ölçüldü. Bunun nedeni bisiklet ergometresir:in hem antrenmanlı hem de antrenmansız denekler için aynı metabolik yüklenmeyi doğrulamakta başka bir deyişle elde edilen değerler arası hata payı ihmal edilebilir nitelikte olmaktadır(18). Testler öncesinde ağırlığı bilinen yüklerle bisiklet ergometresinin kalibrizasyonu yapıldı ve deneklerin 1 kg. yüke karşı 5 dk. bisiklet çevirerek ısınması sağlandı. Bunu takiben deneklerin 3 dk. boyunca kendi alışkanlıkları doğrultusunda hareketi[ bir dinlenme dönemi geçirmeleri sağlandı. Maksimal test
sırasında pedal çevirme hızı, 60 dk. 3 devir/dk. olacak şekilde düzenlendi(18).
,,
Deneklerin ısınma .döneminde de bu hıza uymaları istendi. Maksimal düzeye ulaşabilmek için deneklere başlangıç yükü olarak 1.5 kg. yükle başlandı. Her 3 dakikada bir deneklerin kalp atım sayıları dikkate alınarak yük cı!itırıldı.
1719. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Premenopozal bayanlarda düzenli aerobik egzersizlerin kan paraoksonaz ve aril esteraz aktiviteleri ile kan lipid ve lipoproteinleri üzerine etkileri ve bu etkilerde PON1-192 polimorfizminin rolü - Sayfa 36
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 26 Bu çalışma için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik ve Laboratuar Araştırmaları Etik Komitesi’nin izni alındı. (Ek1) 2.3. FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 2.3.1 Fiziksel Ölçüm Yöntemleri 1. Boy, Vücut Ağırlığı ve Vücut Yağ Oranı (VYO) Ölçümleri: Boy, vücut ağırlığı şortla ve ayakkabısı...
Konjuge linoleik asit (CLA) suplementasyonu ile birlikte egzersizin vücut kompozisyonu ve kan lipit profili üzerine etkisi - Sayfa 33
22 tüpündeki gaz ile kalibre edilmiş (%14,6 O2, %4 CO2, %81,3 N, BOS, A.Ş), çalışmada kullanılacak meteorolojik balonları hazırlanmış, ortam sıcaklığı ve barometrik basınç kayıt edilmiştir. Deneklerin dinlenik oksijen tüketimlerinin belirlenmesi için öncellikle 5 dk boyunca ekspire ettikleri hava meteorolojik balonlara toplanmıştır. Bisiklet ergomotresinde sele ve gidon boyu her denek için, ayar...
Sedanter bayanların dokuz haftalık koş - yürü ve aerobik - step egzersizlerinin fiziksel - fizyolojik parametreler üzerine etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 46
33 olarak kabul edilmesidir. 15 sn‟lik sayımdan sonra elde edilen rakam 4 ile çarpılarak 1 dk‟lık istirahat kalp atım sayısı belirlendi (9). Deneklerin; sistolik ve diastolik kan basıncı ölçümleri oturur pozisyonda, sağ koldan ölçülmüştür. Kan basıncı ölçüm aracı olarak değerleri Riester marka stetoskop ve sphygmomanometre ile mmHg cinsinden ölçüldü. 3.4.5.Çevre Ölçümü 3.4.5.1.Bel Çevresi Denek...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bisiklet
testi
pedal
ergometresinde
maksimal
şekilde


19. SAYFA ICERIGI

Fiziksel Ölçümler
1- Vücut Ağırlığı: Deneklerin vücut ağırlıkları 0.001 kg. hassasiyetle (NAN Baskül, Türkiye) ölçüldü. Tartım işlemi sırasında deneklerin üzerinde sadece bir spor şort ve T-shırt bulunmasına izin verildi. Ölçümler sırasında denekler yalın
ayaktı(13-16).
2- Vücut Kütle İndeksi (Body Mass İndex BMI ): Vücut Kütle lndexi (BMI) boy uzunluğunun karesinin, kiloya oranın hesaplanması ile belirlenrfü13-17).
Maksimal Oksijen Alma Kapasitesi Ölçüm Testi
Deneklerin maksimal oksijen alma kapasiteleri, bisiklet ergometresinde (Monork 814 E) ölçüldü. Bunun nedeni bisiklet ergometresir:in hem antrenmanlı hem de antrenmansız denekler için aynı metabolik yüklenmeyi doğrulamakta başka bir deyişle elde edilen değerler arası hata payı ihmal edilebilir nitelikte olmaktadır(18). Testler öncesinde ağırlığı bilinen yüklerle bisiklet ergometresinin kalibrizasyonu yapıldı ve deneklerin 1 kg. yüke karşı 5 dk. bisiklet çevirerek ısınması sağlandı. Bunu takiben deneklerin 3 dk. boyunca kendi alışkanlıkları doğrultusunda hareketi[ bir dinlenme dönemi geçirmeleri sağlandı. Maksimal test
sırasında pedal çevirme hızı, 60 dk. 3 devir/dk. olacak şekilde düzenlendi(18).
,,
Deneklerin ısınma .döneminde de bu hıza uymaları istendi. Maksimal düzeye ulaşabilmek için deneklere başlangıç yükü olarak 1.5 kg. yükle başlandı. Her 3 dakikada bir deneklerin kalp atım sayıları dikkate alınarak yük cı!itırıldı.
17single.php