Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


Araştırmamızda önce doğan ikiz kardeşler arasında anlamlılık düzeyinde faklılık bulunamamıştır(P>0.05). Şu da unutulmamalıdır ki kalıtımbilimciler bu araştırmaları anneden ya da babadan kaynaklanan, genlerle bağlantılı olan etkileri göz önünde bulundurmadan mı yapmışlardır. Bu araştırmaları dikkate alarak önerilerimiz şunlardır:
1- Araştırmamızın bir benzerinin, anne baba ve bazı akraba gruplarının fiziksel özelliklerinin ölçümlerinin alınarak yapılmasını öneririz. 2- İkizler arasında farklılıkların araştırılmasında daha kapsamlı ve spesifik
çalışmalar yapılmalıdır.
3- Kalıtımın sınır değere kadar örneğin belirli bir antrenman sürecinden geçirildikten sonra test edilmeye çalışılması ve mutlaka birinci derecede akrabaların çalışmalara dahil edilmesi inancındayız.
4- Halk arasında yaygın olarak düşünülen önce doğan kardeşin diğerine oranla daha farklı oluşu çalışmamızda da belirtildiği gibi anlamlı değildir ve bu konuda herhangi bir literatür bulunamamıştır. 5- İkizlerin ilk aylarda ki beslenme sürecinde anne sütünden yararlanma miktarları ve bunun ikizlerin gelişimi üzerindeki etkilerinin araştırlmasının yarar
sağlayacağını düşünmekteyiz.
3638. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda ve sağlıklı kontrollerde endotelyal nitrik oksit sentaz (eNOS) ve metilentetrahidrofolat redüktaz (MTFHR) gen polimorfizmleri ve bu polimorfizmlerin nitrik oksit (NO), okside LDL (OX-LDL) ve homosistein düzeyleri ile olan ilişkilerinin araştırılması - Sayfa 15
Son yıllarda moleküler biyolojideki gelişmeler sonucunda birçok hastalığa neden olan moleküler mekanizmalar açıklanmıştır. Günümüzde bazı nadir gözlenen kalıtsal hastalıklarda hipertansiyonla genler arasındaki ilgi tanımlanmıştır. Tek gene ait mutasyonun tanımlandığı hipertansif olgular genellikle adrenal ve renal kaynaklı hipertansiyon olgulardır (Lalovel 2001). Kan basıncının genetik yönü aile ...
Büyüme-başkalaşım faktörü-5(gdf-5) tek nükleotid polimorfizmin gelişimsel kalça displazisi hastalığı ile birlikteliğinin araştırılması - Sayfa 38
populasyona göre erkek kardeşlerde 8 kat, kız kardeşlerde 4 kat, anne ve babalarda 4 kat, amca ve teyzelerde 2.5 kat fazla olduğu görülmüştür. Bilinen bir hastalığı olmayan, GKD‟li çocukların anneleri üzerine yapılan bir çalışmada, annelerde % 9 oranında asetabular displazi tespit edilmiştir [61]. GKD‟li çocukların, 1.dereceden akrabalarının % 24‟ünün bu hastalıktan muzdarip olduğu belirtilmişti...
Ergenlerde algılanan duygusal istismarın uyum düzeyine etkisi - Sayfa 122
bulunamamıştın^».005). Araştırmanın sekizinci amacı doğrultusunda araştırma grubunun annelerinin çalışma durumu ile annelerin algıladıkları duygusal istismar düzeyi arasındaki ilişki incelenmiştir. Tablo 32'de görüldüğü gibi, araştırma grubunun annelerinin çalışma durumu ile annelerinden algıladıkları duygusal istismar düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>.005). Tablo 33 ve 34'de...

38. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

arasında
anne
baba
ikiz
ikizler
kardeşler


38. SAYFA ICERIGI

Araştırmamızda önce doğan ikiz kardeşler arasında anlamlılık düzeyinde faklılık bulunamamıştır(P>0.05). Şu da unutulmamalıdır ki kalıtımbilimciler bu araştırmaları anneden ya da babadan kaynaklanan, genlerle bağlantılı olan etkileri göz önünde bulundurmadan mı yapmışlardır. Bu araştırmaları dikkate alarak önerilerimiz şunlardır:
1- Araştırmamızın bir benzerinin, anne baba ve bazı akraba gruplarının fiziksel özelliklerinin ölçümlerinin alınarak yapılmasını öneririz. 2- İkizler arasında farklılıkların araştırılmasında daha kapsamlı ve spesifik
çalışmalar yapılmalıdır.
3- Kalıtımın sınır değere kadar örneğin belirli bir antrenman sürecinden geçirildikten sonra test edilmeye çalışılması ve mutlaka birinci derecede akrabaların çalışmalara dahil edilmesi inancındayız.
4- Halk arasında yaygın olarak düşünülen önce doğan kardeşin diğerine oranla daha farklı oluşu çalışmamızda da belirtildiği gibi anlamlı değildir ve bu konuda herhangi bir literatür bulunamamıştır. 5- İkizlerin ilk aylarda ki beslenme sürecinde anne sütünden yararlanma miktarları ve bunun ikizlerin gelişimi üzerindeki etkilerinin araştırlmasının yarar
sağlayacağını düşünmekteyiz.
36single.php