Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


Bodurtha ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 11 yaş gurubu çocuklarda triceps, subscapular ve suprailiac deri kalınlıkları ile bel çevresi ölçümleri sonunda suprailiac deri kalınlığı ve bel çevresinin kalınlığınında genetik etkilerin önemli olduğunu ortaya koymuşlardır(1).
Genetik potansiyel, biyolojik olarak belirlendiğinden, önemli olan antrenmanın bir gereç gibi kullanılıp, performansı ileride ulaş;:ıcağı maksimum düzeye çıkarmaktır. Genetik yapının vücut esnekliği, hareket çabukluğu ve kas kuvvetinin gelişiminde önemli rol oynadığı bilinir.(1)
Hareket koordinasyonunun diğer bazı komponentlerine bakıldığında düşük genetik etkilenme olduğu gözlenmektedir. öncetıeme, motivasyon ve spora özel zeka gibi psişik komponentlerin gelişimi zor tahmin edilebilir görünmektedir(1 ). Temel hareket yetenekleri, özel yetenek ve becerilere oranla genetik olarak daha kolay saptanır. Örneğin: maksimal oksijen kullanımı, laktat toh~ransı veya kas lifleri bileşimi gibi.
Yetenek seçiminde genel çalışmalardan önce, temel antropometrik ölçümlerin ilk evrede yapılan genel-motor testlerle birlikte kaydedilmeleri gerekir. Morfolojik ve biyolojik davranış karakteristiklerini kapsayan fizik yapı ile performans arasındaki ili.şkiler birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir.
68. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Aerobik-step ve pilates egzersizlerinin kuvvet, esneklik, anaerobik güç, denge ve vücut kompozisyonuna - Sayfa 62
hem de birbiri arasında istatistik olara anlamlı bulunmuştur. Deri kıvrım kalınlığı değerleri gurupların kendi aralarındaki ölçümlerinde suprailiac deri kıvrım kalınlığı 1.gurupta anlamlı 2. gurupta anlamsız bulunmuştur. Birbirleri arasındaki değerlerde ise ilk ölçümlerde suprailiac 2. gurupta anlamlı, ikinci ölçümlerde ise yine anlamlı bir fark bulunamamıştır. Triceps deri kıvrım kalınlığı ise gu...
Beden eğitimi ve spor yüksek okulu, başlangıç ve son sınıf öğrencilerinin, birtakım anatomik ölçümlerinin ve kuvvet değerlerinin, birbirleri ile ve kontrol grubuyla karşılaştırılması - Sayfa 154
139    ortalamaları ÇG erkek öğrencilerin DKİ2 ortalamalarına göre düşük bulunmuştur. İstatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. 5.13.3. ÇG ve KG öğrencilerin DKİ2 ortalamalarının sınıflar arasındaki ölçümleri ile ilgili sonuçların gözden geçirilmesi Birinci sınıf kız öğrencilerin DKİ2 ortalaması 16,18±5,04 4. sınıf kız öğrencilerin 15,41±7,27 dir. 1. sınıf erkek öğrencilerin DKİ2 ortal...
Spor liselerindeki öğrencilerin problemleri ve beklentilerinin belirlenmesi - Sayfa 46
31 Genç sporcuların özellikleri: 8 ile 18 yaşları arasında, genel vücut ölçüsünde, boyutlarda, organ ve doku gelişiminde belirgin değişiklikler görülür. Bireyin fonksiyonel yeteneklerinde güç ve kuvvetinde, dayanma gücünde, eşgüdümünde ve zihinsel fonksiyonunda da bazı paralel artışlar kaydedilir (Thomas, 1988:15-23). Yapılan çalışmalar, çocuğun tüm biyolojik ve psikolojik gereksinimlerini göz ö...

8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kalınlığı
deri
vücut
özel
suprailiac
yapı


8. SAYFA ICERIGI

Bodurtha ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 11 yaş gurubu çocuklarda triceps, subscapular ve suprailiac deri kalınlıkları ile bel çevresi ölçümleri sonunda suprailiac deri kalınlığı ve bel çevresinin kalınlığınında genetik etkilerin önemli olduğunu ortaya koymuşlardır(1).
Genetik potansiyel, biyolojik olarak belirlendiğinden, önemli olan antrenmanın bir gereç gibi kullanılıp, performansı ileride ulaş;:ıcağı maksimum düzeye çıkarmaktır. Genetik yapının vücut esnekliği, hareket çabukluğu ve kas kuvvetinin gelişiminde önemli rol oynadığı bilinir.(1)
Hareket koordinasyonunun diğer bazı komponentlerine bakıldığında düşük genetik etkilenme olduğu gözlenmektedir. öncetıeme, motivasyon ve spora özel zeka gibi psişik komponentlerin gelişimi zor tahmin edilebilir görünmektedir(1 ). Temel hareket yetenekleri, özel yetenek ve becerilere oranla genetik olarak daha kolay saptanır. Örneğin: maksimal oksijen kullanımı, laktat toh~ransı veya kas lifleri bileşimi gibi.
Yetenek seçiminde genel çalışmalardan önce, temel antropometrik ölçümlerin ilk evrede yapılan genel-motor testlerle birlikte kaydedilmeleri gerekir. Morfolojik ve biyolojik davranış karakteristiklerini kapsayan fizik yapı ile performans arasındaki ili.şkiler birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir.
6single.php