Tetrafenilporfirin bazlı hidrofobik adsorban geliştirilmesi
/Jo~/.,
I
TETRAFENiLPORFiRiN BAZLI HiDROFOBiK
ADSORBAN GELi~TiRiLMESi TURGAYTAY Doktora Tezi
Anadolu Universitesi Fen Bilimleri Enstitiisii
Kimya Anabilim Dab Arabk-2004
Bu Tez <;ab~mas1 Anadolu Universitesi Ara~t1rma Fonunca desteklenmi~tir. Proje No : 0210201. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Milnasipranın antinosiseptif aktivitesi - Sayfa 3
JURi ve ENSTiTU ONAYI Gozde OZMAN'm Milnasipramn Antinosiseptif Aktivitesi ba~hkh, Farmakoloji Anabilim Dah'ndaki Yi.iksek Lisans tezi, 26/04/2007 tarihinde Anadolu Universitesi Lisansusti.i Egitim-Ogretim ve Smav Yonetmeliginin ilgili maddeleri uyannca degerlendirilerek kabul edilmi~tir. Ad1-Soyad1 imza Uye (Tez Dam~mam) frye frye Yard. Do<;. Dr. Rana ARSLAN Anadolu Universitesi Pr...
Çinko oksit ve oktosrilen'in katı lipit nanopartikül, mikroemülsiyon ve krem sistemleri şeklinde formülasyonu ve in vitro değerlendirilmesi - Sayfa 3
Jiiri ve Enstitii Onay1 Murat Sarni BERKMAN' m " <;inko Oksit ve Oktosrilen' in Kati Lipit Nanopartikiil, Mikroemiilsiyon ve Krem Sistemleri ~eklinde Formiilasyonu ve in vitro Degerlendirilmesi" ba~hkh, Farmasotik Teknoloji Bilim I Anabilim Dah'ndaki Ytiksek Lisans I Doktora tezi, 29.05.2007 tarihinde, a~ag1daki jtiri tarafmdan Anadolu Universitesi Lisanstistti Egitim-Ogretim ve Smav Yonetmeligin...
Futbolda farklı yaş gruplarında topa vuruş tekniğinin kinetik ve kinematik yöntemlerle incelenmesi - Sayfa 2
JURi VE ENSTiTU ONAYI Ali Onur CERRAH'm "Futbolda Farkh Ya~ Gruplannda Topa Vuru~ Tekniginin Kinetik ve Kinematik Yontemlerle incelenmesi" ba~hkh, Beden Egitimi ve Spor Anabilim Dah'ndaki Doktora tezi, 12.06.2013 tarihinde, a~ag1daki juri tarafmdan Anadolu Universitesi Lisanstistti Egitim-Ogretim ve Smav Yonetmeliginin ilgili maddeleri uyannca degerlendirilerek kabul edilmi~tir. Uye (Tez Dam~...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

universitesi
anadolu
tezi
enstitiisii
bilimleri
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

/Jo~/.,
I
TETRAFENiLPORFiRiN BAZLI HiDROFOBiK
ADSORBAN GELi~TiRiLMESi TURGAYTAY Doktora Tezi
Anadolu Universitesi Fen Bilimleri Enstitiisii
Kimya Anabilim Dab Arabk-2004
Bu Tez <;ab~mas1 Anadolu Universitesi Ara~t1rma Fonunca desteklenmi~tir. Proje No : 021020

İlgili Kaynaklarsingle.php