T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TİP 1 DİYABETLİ ÇOCUKLARDA; İNTENSİF İNSÜLİN TEDAVİSİ, ESNEK İNSÜLİN TEDAVİSİ VE İNSÜLİN POMPA TEDAVİLERİNİN METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE
ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Gürol GÜLEÇOL
UZMANLIK TEZİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Bumin Nuri DÜNDAR
ISPARTA 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Polikistik over sendromunda insülin direncinin metformin ile tedavisi insülin direnci ile ovaryan P450c17-alfa ve adrenal P450c17-alfa enzim disregülasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi - Sayfa 1
T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ENDOKRİNOLOJİ ve METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI POLİKİSTİK OVER SENDRO.MUNJ)A İNSÜLİN DİRENCİNİN AfETFORAfİN İLE TEDAVİSİ: İNSÜLİN DİRENCİ İLE OVAR1:4N P450cl 7a. ve ADRENAL P450cl 7a. ENZİJ\J DİSREGÜIASl'ONU ARASINDAKİ İLİSKİNİN İNCELEN.MESİ TEZ YÖNETİCİSİ Prof. Dr. Fahrettin KELEŞTİMUR Dr. Kürşad ÜNLÜHIZARCI ENDOKRİ...
Tip 1 Diyabetes Mellituslu hastalarda otoimmun hastalıkların değerlendirilmesi The evaluatin Autoimmune diseases in Type 1 Diabetes mellitus patients - Sayfa 26
Tedavi planı, kan glikoz değerlerine göre her hasta için özel olarak düzenlenmelidir (82). Çocuk ve adölesanların uzun dönemde iyi bir glisemik kontrol için yoğun insülin tedavisine gereksinim vardır (71). Konvansiyonel tedavi rejiminde akut enfeksiyonlar ve stres durumlarında doz ayarlaması güçtür (75). Çoklu Doz İnsülin Tedavisi (Multipl enjection): Günümüzde insülin tedavisinde endojen insüli...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

insülin
çocuk
tezi
üniversitesi
fakültesi
hastalıkları


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TİP 1 DİYABETLİ ÇOCUKLARDA; İNTENSİF İNSÜLİN TEDAVİSİ, ESNEK İNSÜLİN TEDAVİSİ VE İNSÜLİN POMPA TEDAVİLERİNİN METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE
ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Gürol GÜLEÇOL
UZMANLIK TEZİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Bumin Nuri DÜNDAR
ISPARTA 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php