T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI
TİP 2 DİYABETLİ VE KONTROLSÜZ HİPERTANSİYONLU HASTALARDA DİHİDROPİRİDİN (AMLODİPİN) VE NONDİHİDROPİRİDİN (VERAPAMİL) VERİLMESİNİN NEFROPATİ BELİRTECİ OLAN MİKROALBÜMİNÜRİ VE EPİTEL KAYNAKLI PİGMENT FAKTÖRÜ (PEDF) ÜZERİNE ETKİSİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Uzman Dr. Suzan TABUR ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
ŞANLIURFA 20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hematopoetik kök hücre transplantasyonu yapılmış çocuk ve adolesanlarda uzun dönem endokrinolojik komplikasyonlar - Sayfa 3
i TEŞEKKÜR Bu çalışmamın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı’ndan başta Prof. Dr. Z. Alev Özön olmak üzere Prof. Dr. Nurgün Kandemir, Prof. Dr. Ayfer Alikaşifoğlu, Prof. Dr. E. Nazlı Gönç ve Çocuk Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi’nden Doç. Dr. B. Barış Kuşkonmaz, Prof. Dr. Duygu Uçkan Çetinka...
Klinik ve subklinik hipotiroidili hastalarda serum paraoksonaz-1 aktivite düzeyleri ve karotis intima media kalınlığının levotiroksin replasmanı ile değişimi - Sayfa 2
TEŞEKKÜR Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları dalında tecrübe ve bilgilerinden yararlandığım ve tezimi hazırlamamda emeğini ve yardımlarını esirgemeyen tez danışmanım Doç. Dr. Abdurrahman Çömlekçi’ye teşekkür ederim. Dokuz Eylül Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklarına beni kabul eden ve bu süre boyunca tecrübe ve bilgilerinden yararlandığım başta Endokrinoloji bölümü başkanı...
Orta ciddi Graves orbitopatisinin seyrinde erken total tiroidektominin medikal tedavi ile karşılaştırılması - Sayfa 2
ÖNSÖZ Yan dal ihtisas eğitimim boyunca gösterdikleri yakın ilgileri nedeni ile başta Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı başkanı Prof. Dr. Nilgün Başkal olmak üzere Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalının tüm öğretim üyelerine, kaybettiğimiz değerli hocam Prof. Dr. Nuri Kamel’e, bu çalışmanın yapılmasında büyük emeği geçen tez danışmanım Prof. Dr. Murat Faik Erdoğa...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

endokrinoloji
bilim
dalı
prof
üniversitesi
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI
TİP 2 DİYABETLİ VE KONTROLSÜZ HİPERTANSİYONLU HASTALARDA DİHİDROPİRİDİN (AMLODİPİN) VE NONDİHİDROPİRİDİN (VERAPAMİL) VERİLMESİNİN NEFROPATİ BELİRTECİ OLAN MİKROALBÜMİNÜRİ VE EPİTEL KAYNAKLI PİGMENT FAKTÖRÜ (PEDF) ÜZERİNE ETKİSİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Uzman Dr. Suzan TABUR ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
ŞANLIURFA 2009single.php