2.4.2. Uterus Kontraksiyonları
Uterin aktivite de, preterm eylemin gelişeceği hastaları belirlemede önemli bir parametredir. Bu konudaki çalışmalar uterusun iki tip kontraktil aktivitesi olduğunu göstermiştir. Birincisi, yüksek frekans, düşük amplitütlü; diğeri, yüksek amplitüdlü, daha uzun aralarla oluşan dalga formlarıdır (Braxton Hicks). Bu tip dalgaların frekansı, gestasyonel yaş arttıkça artar. Bu kontraksiyonların özelliği irreguler, ağrısız olması ve amplitüdlerinin 10-15 mmHg arasında değişmesidir. Bunlar preterm doğuma yol açmazlar. 36.haftada hastalann %95’inde uterin kontraksiyonlar gündüzleri saatte 4, geceleri saatte 7-8’e kadar çıkarlar. Klinik olarak, preterm eylem başlamadan günler hatta haftalar önce bazal uterin aktivitenin arttığı saptanmıştır (50).
2.4.3.Vajinal Kanama
Vajinal kanama, düşük doğum ağırlığı ve preterm dogum öncesinde göreceli olarak yaygındır. Yapılan bir çalışmada ilk trimesterde kanaması olan gebelerde preterm doğum riskinin iki kat arttığı gösterilmiştir (51). Bu çalışmada vajinal kanamanın doğum açısından relatif olarak düşük sensitivite fakat yüksek pozitif prediktif değer taşıdığı gösterilmiştir.
2.4.4. Fetal Davranış Durumundaki Değişiklikler
Fetal biyofizik parametrelerden fetal solunum hareketlerinin (FSH) gebelik prognozunu belirlemede önemli olduğu ileri sürülmüştür. FSH mevcut olan gebelerin %92’sinde gebelik 7 günden fazla sürmüş. FSH saptanmayan gebelerin %76,8’inde gebelik 48 saat içinde sonuçlanmıştır (52).
Sonuç olarak preterm doğum öncesinde, 48 saat içinde FSH yokluğunun sensitivitesinin % 96, spesifitesinin % 80, pozitif ve negatif değeri sırasıyla %87 ve %94’tür (53).
1122. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Term ve preterm eylem olgularında fetal adrenal bezin değerlendirilmesi - Sayfa 45
2.5.2.3. Vajinal Kanama Vajinal kanama, düşük doğum ağırlığı ve preterm doğum öncesinde relatif olarak yaygındır. Yapılan bir çalışmada ilk trimesterde kanaması olan gebelerde preterm doğum riskinin iki kat arttığı gösterilmiştir (118). Bu çalışmada vajinal kanamanın doğum açısından relatif olarak düşük sensitivite fakat yüksek pozitif prediktif değer taşıdığını gösterilmiştir. 2.5.2.4. Fetal Da...
Preterm eylem tedavisinde kullanılan tokolitik ilaçların fetal ve maternal kan akımlarına etkileri - Sayfa 18
gestasyonel yaş arttıkça artar. Braxton Hicks kontraksiyonlarının özelliği düzensiz, ağrısız olması ve güçlerinin 10-15 mmHg arasında değişmesidir. Preterm doğuma yol açmazlar. Tokodinamometri: Hastalar tokodinamometri ile gösterilebilen kontraksiyonların %15’ini ayırt edebilir. Hastanın artan uterus aktivitesini anlaması preterm doğumun önceden tahmin edilmesi yeterli görünmemesinden dolayı pret...
Preterm doğumun öngörülmesinde servikovajinal VEGF düzeylerinin servikal uzunluk ile korelasyonu - Sayfa 35
Uterin aktivitenin değerlendirilmesinde ya eksternal tokodinamometre ya da intrauterin basınç kateteri kullanılmaktadır. Eksternal tokodinamometre gebeliğin herhangi bir zamanında uygulanabilir. Uterus fundus hizasında abdomene dıştan mekanik bir transducer yerleştirilir. Bu transducer abdominal duvardaki değişiklikleri hissederek monitöre bir elektrik sinyal yollar ve uterus kontraksiyonları graf...

22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

doğum
inde
preterm
gebelerde
gebelik
yüksek


22. SAYFA ICERIGI

2.4.2. Uterus Kontraksiyonları
Uterin aktivite de, preterm eylemin gelişeceği hastaları belirlemede önemli bir parametredir. Bu konudaki çalışmalar uterusun iki tip kontraktil aktivitesi olduğunu göstermiştir. Birincisi, yüksek frekans, düşük amplitütlü; diğeri, yüksek amplitüdlü, daha uzun aralarla oluşan dalga formlarıdır (Braxton Hicks). Bu tip dalgaların frekansı, gestasyonel yaş arttıkça artar. Bu kontraksiyonların özelliği irreguler, ağrısız olması ve amplitüdlerinin 10-15 mmHg arasında değişmesidir. Bunlar preterm doğuma yol açmazlar. 36.haftada hastalann %95’inde uterin kontraksiyonlar gündüzleri saatte 4, geceleri saatte 7-8’e kadar çıkarlar. Klinik olarak, preterm eylem başlamadan günler hatta haftalar önce bazal uterin aktivitenin arttığı saptanmıştır (50).
2.4.3.Vajinal Kanama
Vajinal kanama, düşük doğum ağırlığı ve preterm dogum öncesinde göreceli olarak yaygındır. Yapılan bir çalışmada ilk trimesterde kanaması olan gebelerde preterm doğum riskinin iki kat arttığı gösterilmiştir (51). Bu çalışmada vajinal kanamanın doğum açısından relatif olarak düşük sensitivite fakat yüksek pozitif prediktif değer taşıdığı gösterilmiştir.
2.4.4. Fetal Davranış Durumundaki Değişiklikler
Fetal biyofizik parametrelerden fetal solunum hareketlerinin (FSH) gebelik prognozunu belirlemede önemli olduğu ileri sürülmüştür. FSH mevcut olan gebelerin %92’sinde gebelik 7 günden fazla sürmüş. FSH saptanmayan gebelerin %76,8’inde gebelik 48 saat içinde sonuçlanmıştır (52).
Sonuç olarak preterm doğum öncesinde, 48 saat içinde FSH yokluğunun sensitivitesinin % 96, spesifitesinin % 80, pozitif ve negatif değeri sırasıyla %87 ve %94’tür (53).
11

İlgili Kaynaklarsingle.php