T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI
TURİZM SEKTÖRÜNDE TALEP TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANIMI VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
(ANTALYA İLİNİN DIŞ TURİZM TALEBİNDE UYGULAMA)
DOKTORA TEZİ
MURAT ÇUHADAR
Tez Danışmanı: PROF. DR. İBRAHİM GÜNGÖR
ISPARTA, 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Turizm talebini etkileyen faktörler ve bu faktörlerin Güney Ege turizmi açısından incelenmesi - Sayfa 4
TEZİN YAZILDIÖI DİL : Türkçe TEZİN SAYFA SAYISI : 116 TEZİN KONULARI 1. Turizmin Ekonomik Önemi Ve Turizm Talebinin Belirleyicilerinin Değerlendirilmesi 2. Türkiye'de Turizm Sektörü Ve Güney Ege Turizminin Türkiye Açısından önemi 3. Güney Ege'de Turizm Talebini Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi TÜRKÇE ANAHTAR KELİMELER l. Turizm Talebi 2. Talebi Etkileyen Faktörler 3. Turizm Ekono...
Kur dalgalanmalarının dış turizm talebi üzerine etkileri - Sayfa 10
OZET Bu tez i;ah~mas1, doviz kuru degi~imlerinin Tiirkiye'nin di~ tµrizni talebi iizerine etkisini belirlemek amac1yla yapdm1~t1r. Doviz kurlarmdaki degi~meler, diger tum faktorler sabitken seyah·at maliyetini azaltan veya artt1ran etkendir. Seyahat maliyetinin turizm talebi iizerinde onemli rol oynamas1 baklmmdan, doviz kurlarmm d1~ turizm talebini etkileyen bir faktor olarak incelenmesi gerekm...
Turistik destinasyon pazarlaması ve Çeşme örneği - Sayfa 18
Bu belirlemeler ışığında tez çalışması son bölümü araştırma olmak üzere toplam dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm “Turizm Pazarlaması ve Turistik Destinasyon” başlığı ile ele alınmakta; turizm pazarlamasının temel kavramlarına açıklık getirilmekte ve turistik destinasyon kavramı ile turizm pazarlaması ilişkisi ortaya konmaktadır. Tezin ikinci bölümü olan “Turizm Pazarlamasında Destinasyon P...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

turizm
tezi
işletme
uygulama
sosyal
diğer


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI
TURİZM SEKTÖRÜNDE TALEP TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANIMI VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
(ANTALYA İLİNİN DIŞ TURİZM TALEBİNDE UYGULAMA)
DOKTORA TEZİ
MURAT ÇUHADAR
Tez Danışmanı: PROF. DR. İBRAHİM GÜNGÖR
ISPARTA, 2006

İlgili Kaynaklarsingle.php