T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ PROGRAMI
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ DENETİM ALT SİSTEMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Abdulhakim TAYMUR
Van-2010
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Avrupa Birliği'nde spor eğitimi politikaları ve bu politikaların Türk spor eğitim sistemine uyumu - Sayfa 320
320 Yönetim 1 Hırvatistan - - Spor Çalışmaları Enstitüsü 1 Beden Eğitimi Bölümü 1 Hollanda Spor ve Spor Eğitimi Bölümü Spor ve Egzersiz 1 1 Egzersiz Bilimleri ve Spor Fakültesi 1 Spor, Sağlık ve Sosyal Bilimler Fakültesi 1 İngiltere Yaşam Bilimleri Bölümü 1 Sağlık ve Doğal Sosyal Bilimler 1 Spor ve Egzersiz Bilimleri 1 İrlanda...
Öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme yeterlik algılarının belirlenmesi - Sayfa 59
47 Tablo 20 Öğretim Elemanlarının Ölçme ve Değerlendirme Yeterlik Puanlarının Uzmanlık Alanına Göre Karşılaştırılması, Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Ölçek Ölçme ve Değerlendirme Sürecinin Planlanması Uzmanlık Alanı Eğitim Bil. Fen Bilimleri Sosyal Bil. N 133 88 116 X 35.89 33.26 34.04 SS 6.04 F LSD 5.888** Eğitim>Fen Eğitim>Sosyal Sürecin Gözden ...
Avrupa Birliği'nde spor eğitimi politikaları ve bu politikaların Türk spor eğitim sistemine uyumu - Sayfa 347
347 Eğitimi ve Spor”, “Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi”, “Hareket ve Antrenman Bilimleri”, “Spor Bilimleri ve Teknolojisi”, “Spor Eğitimi Bilimleri”, “Spor Sağlık Bilimleri”, “Sporda Psiko-sosyal Alanlar”, “Spor Yöneticiliği” ve “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” olduğu görülmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere, Türkiye’nin ortaya koyacağı hedefler doğrultusunda alt yapı çalışmalarını tamaml...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilimler
eğitim
bilimleri
sosyal
enstitüsü
yüksek


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ PROGRAMI
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ DENETİM ALT SİSTEMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Abdulhakim TAYMUR
Van-2010
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

İlgili Kaynaklarsingle.php