Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

16
içeren hücrelerden oluşmuştur. Yaprak anatomisi epiderma, parankima dokusu ve orta damar olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır (Şekil 2.2).
Şekil 2.2: Origanum L. cinsine ait orta damardan geçen enine kesit (Sadıkoğlundan). ku: kutikula, üe: üst epiderma, öt: örtü tüyü, id: iletim demeti, pp: palizat parenkiması, lt: Labiatae tipi salgı tüyü, ae: alt epiderma, st: stoma, sp: sünger parenkiması.
1. Epiderma: Tek sıra dikdörtgen veya yuvarlak hücrelerden oluşmuştur. Üzeri kalın bir kutikula tabakası ile kaplı olup genellikle alt epiderma hücreleri üst epiderma hücrelerinden daha büyüktür. Yüzeysel kesitte üst epiderma hücreleri hafif dalgalı, bazen düz çeperli, alt epiderma hücrelerinde ise çeperler belirgin dalgalıdır. Örtü ve salgı tüyleri gövdedeki gibi olup her iki epidermada da gözlenmiştir. Örtü tüyleri 1-6(-7) hücrelidir. Kristaller genellikle hücrelerin uç kısımlarında yaygın olarak bulunur. Bazı türlerde kutikula çıkıntıları bulunur. Salgı tüyleri saplı ve sapsız olmak üzere 2 tiptir. Saplı olanlar başı tek sapı 1-2-3 hücrelidir. Sapsız ise başı 8hücreli Labiatae tipi ve seyrek olarak 12-16-hücreli olup üst ve alt epidermada genellikle derin çukurlar içine yerleşmiştir ve örneklerde yoğun olarak gözlenmiştir. Laminaya girdiği kısma isabet eden parenkima hücreleri kaybolmuş veya şekil değiştirmiştir. Epidermadaki sapsız salgı tüyleri cm2de 1500-1700 arasında değişmektedir. Yaprağın her iki yüzünde bulunan stomalar (amfistomatik), alt yüzde daha yoğundur. Yüzeysel kesitte stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 160-1850, üst yüzde 80-620 olarak hesaplanmıştır. Enine kesitte epiderma hücrelerinden daha yukarı seviyededirler (higromorf stoma). Stoma hücreleri böbrek şeklinde olup bir çift komşu hücre tarafından çevrilirler (diasitik stoma). Komşu hücreler, biri diğerine göre daha büyük olup (Labiatae tipi) 2 (diasitik), nadiren 3 (anizositik) adettir, alt29. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


29. SAYFA ICERIGI

16
içeren hücrelerden oluşmuştur. Yaprak anatomisi epiderma, parankima dokusu ve orta damar olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır (Şekil 2.2).
Şekil 2.2: Origanum L. cinsine ait orta damardan geçen enine kesit (Sadıkoğlundan). ku: kutikula, üe: üst epiderma, öt: örtü tüyü, id: iletim demeti, pp: palizat parenkiması, lt: Labiatae tipi salgı tüyü, ae: alt epiderma, st: stoma, sp: sünger parenkiması.
1. Epiderma: Tek sıra dikdörtgen veya yuvarlak hücrelerden oluşmuştur. Üzeri kalın bir kutikula tabakası ile kaplı olup genellikle alt epiderma hücreleri üst epiderma hücrelerinden daha büyüktür. Yüzeysel kesitte üst epiderma hücreleri hafif dalgalı, bazen düz çeperli, alt epiderma hücrelerinde ise çeperler belirgin dalgalıdır. Örtü ve salgı tüyleri gövdedeki gibi olup her iki epidermada da gözlenmiştir. Örtü tüyleri 1-6(-7) hücrelidir. Kristaller genellikle hücrelerin uç kısımlarında yaygın olarak bulunur. Bazı türlerde kutikula çıkıntıları bulunur. Salgı tüyleri saplı ve sapsız olmak üzere 2 tiptir. Saplı olanlar başı tek sapı 1-2-3 hücrelidir. Sapsız ise başı 8hücreli Labiatae tipi ve seyrek olarak 12-16-hücreli olup üst ve alt epidermada genellikle derin çukurlar içine yerleşmiştir ve örneklerde yoğun olarak gözlenmiştir. Laminaya girdiği kısma isabet eden parenkima hücreleri kaybolmuş veya şekil değiştirmiştir. Epidermadaki sapsız salgı tüyleri cm2de 1500-1700 arasında değişmektedir. Yaprağın her iki yüzünde bulunan stomalar (amfistomatik), alt yüzde daha yoğundur. Yüzeysel kesitte stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 160-1850, üst yüzde 80-620 olarak hesaplanmıştır. Enine kesitte epiderma hücrelerinden daha yukarı seviyededirler (higromorf stoma). Stoma hücreleri böbrek şeklinde olup bir çift komşu hücre tarafından çevrilirler (diasitik stoma). Komşu hücreler, biri diğerine göre daha büyük olup (Labiatae tipi) 2 (diasitik), nadiren 3 (anizositik) adettir, alt

İlgili Kaynaklar
Türkiye’de doğal olarak yetişen Allium cassium boiss., Allium isauricum hub.-mor. ve Allium ertugrulii Demirelma ve Uysal. (Alliaceae) türleri üzerine anatomik, morfolojik ve palinolojik çalışmalar Anatomical, morphological, and palynological investigations on Allium cassium boiss., Allium isauricum hub.-mor. and Allium ertugrulii Demirelma and Uysal. (Alliaceae) naturally growing in
Danisman: DOÇ. DR. MUHİTTİN DİNÇ, Universite: Selçuk Üniversitesi, Bolum: Fen Bilimleri Enstitüsü
Ozet: Bu çalışmada Allium sect. Molium’ma mensup ikisi endemik üç tür morfolojik, anatomik, palinolojik ve tohum mikromorfolojisi özellikleri ortaya konmuştur. Morfolojik olarak bu üç tür, çalışılan bol miktarda örneğe dayalı olarak literatürdeki deskripsiyonlarıyla ve birbirleriyle ka….
single.php