Türkiye’deki özel müzelerde küratöryel etkinliğin incelenmesi

TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT VE TASARIM ANA SANAT DALI MÜZECİLİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
TÜRKİYEDEKİ ÖZEL MÜZELERDE KÜRATÖRYEL ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ
MAHİR POLAT 04714022
TEZ DANIŞMANI Öğr. Gör. LEVENT ÇALIKOĞLU
İSTANBUL 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Resim sanatında mücevher estetiği ve kullanım alanları - Sayfa 3
Murat Yılmaz tarafından hazırlanan “Resim Sanatında Mücevher Estetiği ve Kullanım Alanları” adlı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından OY BİRLİĞİ / OY ÇOKLUĞU ile Gazi Üniversitesi Resim Ana Sanat Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Danışman:Prof.Dr.Alaybey KAROĞLU Resim Ana Sanat Dalı, Gazi Üniversitesi Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Yüksek Lisans Tezi olduğunu onaylıyorum …...
Özel okullarda ve resmi okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin araştırılması - Sayfa 10
KISALTMALAR a.Ana Bilim/Ana Sanat Dalı: Enstitü’de e÷itim programı bulunan ana bilim/ana sanat dalı b. Dönem Projesi: Tezli yüksek lisans çalıúması c. Enstitü: Gazi Üniversitesi E÷itim Bilimleri Enstitüsü d. Rapor: Sanat eseri raporu, tez ara raporu ya da sanatta yeterlik eseri çalıúması raporu. e. Tez Önerisi: Doktora, sanatta yeterlik, yüksek lisans tez önerisi f. Tez: Yüksek lisans tezi, doktor...
Dışvurumcu Türk resminde biçim bozma - Sayfa 116
116 TEZ KAYNAKLARI Akman, Sabiha. “Türk Resminde Ekspresyonizm.” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi SBE, 2001. Altınkurt, Lale. “Sanat Eğitiminde Renk ve Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine Uygulanışı.” Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi SBE, 2003. Çatalbaş, Gülseren. “Modern Resimde Soyutlama, Biçimbozma, Başkalaşım Sorunu ve Uygulamalar.” Yayınlanmamış...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sanat
tezi
yüksek
lisans
enstitüsü
üniversitesi


1. SAYFA ICERIGI

TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT VE TASARIM ANA SANAT DALI MÜZECİLİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
TÜRKİYEDEKİ ÖZEL MÜZELERDE KÜRATÖRYEL ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ
MAHİR POLAT 04714022
TEZ DANIŞMANI Öğr. Gör. LEVENT ÇALIKOĞLU
İSTANBUL 2008

İlgili Kaynaklar
single.php