27
çimlenen 30 sporun çim borusu ölçülerek (m) ortalamaları hesaplanmıştır. Elde edilen tüm veriler SPSS istatistik programı (SPSS Inc., versiyon 11.5.0) kullanılarak tek yönlü ANOVA ile varyans analizi yapılmış ve konsantrasyonlar arasındaki farklılıklar Duncan Çoklu Karşılaştırma testi (p0.05) ile tespit edilmiştir. Tüm denemeler 2 kez tekrar edilmiştir.27. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Alfa lipoik asidin deneysel subaraknoid kanama ve vazospazmda lipid peroksidasyonu, antioksidan durum ve endotelial apopitoz üzerine etkileri - Sayfa 64
3.7 İstatistiksel Analiz Tüm istatistiksel analizler SPSS istatistiksel analiz programı kullanılarak yapılmıştır (Windows için SPSS, version 11.0; SPSS, Chicago). Tüm veriler ortalama±SEM olarak belirtilmiştir. Üç grup arasında ölçülen parametrelerin farklılıkları One-way analysis of varience (ANOVA)’yı takiben post-hoc Tukey çoklu karşılaştırma metodu ile test edilmiştir. p<0.05 değeri istatist...
Burkitt lenfomalı çocuk hastalarda demografik, klinik ve prognostik özellikler ve tedavi sonuçları ( 40 yıllık takip - Sayfa 32
3.7 İstatistik Tüm istatistik analizler SPSS 18.0 (SPSS İnc. Chicago IL) programı kullanılarak yapıldı. Tanımlayıcı bilgilere ait istatistikler SPSS aracılığıyla oluşturuldu. Genel yaşam ve olaysız yaşam hızları Kaplan-Meier yöntemi kullanılarak hesaplandı. Farklı grupların karşılaştırılması için log-rank testi kullanıldı. İstatistiksel analizlerde 0.05’in altındaki p değerleri anlamlı olarak kab...
Beyaz önlük hipertansiyonunda uç organ hasarı ile vücut kitle indeksi arasındaki ilişki - Sayfa 21
7. İSTATİSTİKSEL YÖNTEM Veriler ortalama ± standart sapma olarak ifade edildi. VKİ ile uç organ hasarını ifade eden parametreler arasında Pearson korelasyon analizi ile ilişki arandı. P<0.05 istatistiki olarak anlamlı kabul edildi. Hesaplamalarda SPSS 17.0(SPSS INC.USA) istatistik programı kullanıldı. 15 ...

27. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

spss
programı
istatistik
veriler
edilmiştir
analizi


27. SAYFA ICERIGI

27
çimlenen 30 sporun çim borusu ölçülerek (m) ortalamaları hesaplanmıştır. Elde edilen tüm veriler SPSS istatistik programı (SPSS Inc., versiyon 11.5.0) kullanılarak tek yönlü ANOVA ile varyans analizi yapılmış ve konsantrasyonlar arasındaki farklılıklar Duncan Çoklu Karşılaştırma testi (p0.05) ile tespit edilmiştir. Tüm denemeler 2 kez tekrar edilmiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php