Urduca sefernamelerde İstanbul İstanbul in


T.C.
istanbul Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii Dogu Dineri ve Edebiyatlan Anabilim Dab Urdu Dili ve Edebiyati Bilim Dab
Yiiksek Lisans Tezi
URDUCASEFERNAMELERDEiSTANBUL
Pamuk Ydd1z Ishaq
2501090078
Tez Dam.~mam Prof. Dr. Halli Toker
Istanbul 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çocukluk çağında bakteriyel atipik pnömoni etkenleri sıklığının immün floresans yöntemi ile araştırılması - Sayfa 4
Ankara Universitesi Tip Fakiiltesi <;ocuk Saghg1 ve Hastahklari Anabilim Dab Tipta Uzmanbk egitimi 9er9evesinde yilriltiilmii~ olan "<;ocukluk <;agmda Bakteriyel Atipik Pnomoni Etkenleri Sikbgmm immiin Floresans Yontemi ile Ar~tmlmasi" b~bkb Uzm.Dr. Selim Oncel'e ait bu 9ab~ma ~agidakijiiri tarafmdan T1pta Uzmanhk Tezi olarak kabul edilmi~tir. Tez Savunma Tarihi: 05/03/2010 Prof. Dr. Diker DOG...
Çocukluk çağı migreninde protrombotik risk faktörleri ve proflaktik tedavide aspirin ve propranolol'un etkinliğinin karşılaştırılması - Sayfa 2
Ankara Universitesi Tip Fakiiltesi <;ocuk Sagbg1 ve Hastabklari Anabilim Dab Tipta Uzmanbk egitimi c;erc;evesinde yilriitiilmii~ olan " <;ocukluk <;agi Migreninde Protrombotik Risk Faktorleri ve Profilaktik Tedavide Aspirin ve Propranololun Etkinliginin Kar~ila~tmlmasi " ba~bkb Dr. Serap Tira~ Teber'e ait bu c;ab~ma a~agidakijiiri tarafmdan T1pta Uzmanbk Tezi olarak kabul edilmi~tir. Tez Savun...
- Sayfa 3
Saghk Bilimleri Enstitiisii Miidiirliigii'ne, Bu 9al1~ma, jiirimiz tarafmdan Biyokimya Anabilim Dab, Biyokimya Programmda Doktora tezi olarak kabul edibni~tir.02.07.2008 Tez Dam§mam : Prof.Dr.Saadet GOMD~LO Akdeniz Oniversitesi Tip Fakiiltesi Biyokimya Anabilim Dab Dye: Prof.Dr.Tomris OZBEN Akdeniz Oniversitesi Tip Fakiiltesi Biyokimya Anabilim Dab Dye: Prof.Dr.Eser YILDIRIM SOZMEN...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

prof
tezi
bilim
universitesi
anabilim
bilimler


1. SAYFA ICERIGI

T.C.
istanbul Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii Dogu Dineri ve Edebiyatlan Anabilim Dab Urdu Dili ve Edebiyati Bilim Dab
Yiiksek Lisans Tezi
URDUCASEFERNAMELERDEiSTANBUL
Pamuk Ydd1z Ishaq
2501090078
Tez Dam.~mam Prof. Dr. Halli Toker
Istanbul 2013

İlgili Kaynaklarsingle.php