Van bölgesi süt çocuklarında respiratuvar sinsisyal virüs prevalansı ve epidemiyolojik özellikleri4.3. Patoloji ve Patogenez:
RSV enfeksiyonu iyin 4-5 giin olan inklibasyon periyodu 2 giin kadar lasa olabilecegi gibi 8 giine kadar da uzayabilir (24). Goniillii erikinlerde yaptlan
yab~malarda inklibasyon periyodu ortalama 5 giin bulunmu~tur (25). inokulasyon iist
solunum yolu boyunca olur ve enfeksiyon respiratuvar epitelde ortaya 91kar. Gozler ve burun inokulasyon ii;in e~it oranda duyarb gibi goriinmektedir. Tersine agtz yolu ile inokulasyonun enfeksiyonla neticelenmesi beklenm.eyen bir durumdur. Virusun respiratuvar yol boyunca yayihm1 intrasitoplazmik kopriiler arac1hg1 ile hiicreden hiicreye virus transferi ile olur (17).
RSV ili~kili bron~iolitte balang19 lezyonlan 75-300 ‘luk kii9ilk hava yollannda ortaya 9tkar. Adventisyel doku, submukoza ve duvar odemi ile birlikte lenfositik peribron~iolar infiltrasyon geli~ir. Daha sonra zaman zaman liimen ii;ine epitel proliferasyonu ile birlikte broniol epitelinin nekrozu geliir. Bu nekrotik materyal kii9iik hava yollanna doluarak hava alammt engeller. Ek olarak virus, obstrilksiyona katlada bulunan mukus sekresyonunun artttnt stimule eder. infantlann hava yollannm kii9iik liimenleri, odem ve eksiidadan kaynaklanan bu obstriiksiyona kart olduki;a hassasttr. inspiryum esnasmdaki negatif intraplevral bas1rn;: esnasmda bu parsiyel obstrilksiyondan hava girii olur ancak ekspiryum sirasmdaki pozitif basm9 liimeni daraltarak tam obstrilksiyona ve hiperinflasyona neden olur. Komplet obstrilksiyona ugramt bron~ioler liimendeki hapsol~u hava absorbe olarak multipl fokal atelektazilere yol ai;abilir. Bu patolojik degiiklikler akciger volilmiinde anlamh art1~ ve yiiksek respiratuvar dirence yol ai;arak infantm solunumsal mekanigini olumsuz yonde etkiler (26). Akut broniolitin histolojik olarak iyile~mesi birka9 giin i9inde ger9ekle~ebilirken komplet restorasyon haftalar ahr ve bazt morfolojik degiil13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

enfeksiyon
enfeksiyonu
solunum
yolu
respiratuvar
akut


13. SAYFA ICERIGI

4.3. Patoloji ve Patogenez:
RSV enfeksiyonu iyin 4-5 giin olan inklibasyon periyodu 2 giin kadar lasa olabilecegi gibi 8 giine kadar da uzayabilir (24). Goniillii erikinlerde yaptlan
yab~malarda inklibasyon periyodu ortalama 5 giin bulunmu~tur (25). inokulasyon iist
solunum yolu boyunca olur ve enfeksiyon respiratuvar epitelde ortaya 91kar. Gozler ve burun inokulasyon ii;in e~it oranda duyarb gibi goriinmektedir. Tersine agtz yolu ile inokulasyonun enfeksiyonla neticelenmesi beklenm.eyen bir durumdur. Virusun respiratuvar yol boyunca yayihm1 intrasitoplazmik kopriiler arac1hg1 ile hiicreden hiicreye virus transferi ile olur (17).
RSV ili~kili bron~iolitte balang19 lezyonlan 75-300 ‘luk kii9ilk hava yollannda ortaya 9tkar. Adventisyel doku, submukoza ve duvar odemi ile birlikte lenfositik peribron~iolar infiltrasyon geli~ir. Daha sonra zaman zaman liimen ii;ine epitel proliferasyonu ile birlikte broniol epitelinin nekrozu geliir. Bu nekrotik materyal kii9iik hava yollanna doluarak hava alammt engeller. Ek olarak virus, obstrilksiyona katlada bulunan mukus sekresyonunun artttnt stimule eder. infantlann hava yollannm kii9iik liimenleri, odem ve eksiidadan kaynaklanan bu obstriiksiyona kart olduki;a hassasttr. inspiryum esnasmdaki negatif intraplevral bas1rn;: esnasmda bu parsiyel obstrilksiyondan hava girii olur ancak ekspiryum sirasmdaki pozitif basm9 liimeni daraltarak tam obstrilksiyona ve hiperinflasyona neden olur. Komplet obstrilksiyona ugramt bron~ioler liimendeki hapsol~u hava absorbe olarak multipl fokal atelektazilere yol ai;abilir. Bu patolojik degiiklikler akciger volilmiinde anlamh art1~ ve yiiksek respiratuvar dirence yol ai;arak infantm solunumsal mekanigini olumsuz yonde etkiler (26). Akut broniolitin histolojik olarak iyile~mesi birka9 giin i9inde ger9ekle~ebilirken komplet restorasyon haftalar ahr ve bazt morfolojik degiil
single.php