Yeni sentezlenmiş bazı benzazol türevlerinin antimikrobiyal aktivite ve toksisitelerinin belirlenmesi


YENİ SENTEZLENMİŞ
BAZI BENZAZOL TÜREVLERİNİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTE VE
TOKSİSİTELERİNİN BELİRLENMESİ
Mehmet Taha Yıldız
13”o4
Osmangazi Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliği Uyannca Biyoloji Anabilim Dalı Genel Biyoloji Bilim Dahnda YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır
Danışman
Yrd.Doç.Dr.Buket Kunduhoğlu
Şubat-20031. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki kavram yanılgıları, biyoloji öğretimine yönelik özyeterlik inançları ve tutumları - Sayfa 25
10 Bu araştırmada, biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularında sahip oldukları kavram yanılgıları, biyoloji öğretimine yönelik özyeterlik inançları ve biyoloji öğretimine yönelik tutumları incelenmiştir. 1.1.1. Problem Cümlesi Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki kavram yanılgıları, biyoloji öğretimine yönelik özyeterlik inançları ve biyoloji öğretimine karşı tutuml...
Fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik, kimya ve biyoloji branşlarına karşı tutumlarının incelenmesi - Sayfa 82
70 55 Biyoloji dersi ile ilgilenmemde öğretim ( ) ( ) ( ) () elemanlarının kullandıkları yöntemler etkili olmuştur. 56 Biyoloji problemlerini yanlış çözeceğimden ( ) ( ) ( ) () endişe duyarım 57 Biyoloji konusunda öğrencilerin soru ( ) ( ) ( ) () sormasından çekinirim 58 Biyoloji dersi hakkında konuşmak beni rahatsız ( ) ( ) ( ) ( ) ediyor 59 Biyoloji dersi e...
Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki kavram yanılgıları, biyoloji öğretimine yönelik özyeterlik inançları ve tutumları - Sayfa 102
87 Kolay ulaşılabilir olması nedeni ile örneklem olarak Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliğinde okuyan biyoloji öğretmen adayları seçilmiştir. 3.3. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler 3.3.1. Bağımsız Değişkenler - Biyoloji öğretmen adaylarının cinsiyetleri - Biyoloji öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri - Biyoloji öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türleri 3.3.2. Bağım...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

biyoloji
genel
yeni
bilim
danışman
tezi


1. SAYFA ICERIGI

YENİ SENTEZLENMİŞ
BAZI BENZAZOL TÜREVLERİNİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTE VE
TOKSİSİTELERİNİN BELİRLENMESİ
Mehmet Taha Yıldız
13”o4
Osmangazi Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliği Uyannca Biyoloji Anabilim Dalı Genel Biyoloji Bilim Dahnda YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır
Danışman
Yrd.Doç.Dr.Buket Kunduhoğlu
Şubat-2003

İlgili Kaynaklarsingle.php