14
3. Ajitasyonu başlatan ne ise bulunmaya çalışılmalı ve mümkünse bir daha olması engellenmelidir.
DELİRYUM TEDAVİSİNİN FARMAKOLOJİK YÖNETİMİ Deliryum tanısı konulan hastanın metabolik problemleri düzeltilip, enfeksiyonları kontrol altına alınıp ve uygun konforlu mekanik ventilasyon parametreleri ile ventilasyona başlandıktan sonra farmakolojik tedaviye başlanabilir. Deliryum tedavisinde bazal ganglionlarda ve beyindeki sinapslarda dopamin nörotransmisyonunu antagonize ederek beyin fonksiyonlarını stabilize eden ilaçların kullanılması önerilmektedir.27 Bu amaçla; 1. Haloperidol (Nörodol) 2. Lorazepam (Ativan) 3. Oksazepam (Serax) 4. Tioridazin HCl (Melleril) 5. Atipik antipsikotikler (Risperidon, ziprasidon, quetiapin ve olanzapin)
Mekanik ventilasyondaki hastalarda opioidler, midazolam, propofol, deksmedetomidin de kullanılabilir.23. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kalça kırığı hastalarında mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörlerin retrospektif olarak değerlendirilmesi - Sayfa 58
hastanede kalış süresi göreceli olarak az bulunmuştur.(117) Deliryum tedavisinde atipik antipsikotik ilaçlar da kullanılabilir; ancak antikolinerjik yan etkilerin az olması önemlidir. Olanzapin, klozapin, ketiyapin, risperidon kullanılabilecek atipik antipsikotiklerdendir. Ağır ajitasyon halinde antipsikotik ilaçlarla beraber aktif metaboliti olmayan benzodiyazepinler tercih edilebilir. En yaygın ...
Yoğun bakım ünitesinde hemşirelik tanılaması ile deliryum riskinin belirlenmesi - Sayfa 80
67 hastalarda deliryum riski artar (Ely, Inouye ve ark. 2001, Thomason ve ark. 2005). Nitekim, Pandharipande ve arkadaşlarının (2007) dahiliye ve cerrahi yoğun bakım ünitesinde deliryum tiplerini incelediği çalışmada, mekanik ventilatör desteği alan hastaların %70’ inde; Ouimet, Riker ve arkadaşlarının (2007) yoğun bakım ünitesinde deliryum konulu çalışmasında mekanik ventilasyon desteği alan has...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ventilasyon
mekanik
deliryum
hastalarda
eden
olması


23. SAYFA ICERIGI

14
3. Ajitasyonu başlatan ne ise bulunmaya çalışılmalı ve mümkünse bir daha olması engellenmelidir.
DELİRYUM TEDAVİSİNİN FARMAKOLOJİK YÖNETİMİ Deliryum tanısı konulan hastanın metabolik problemleri düzeltilip, enfeksiyonları kontrol altına alınıp ve uygun konforlu mekanik ventilasyon parametreleri ile ventilasyona başlandıktan sonra farmakolojik tedaviye başlanabilir. Deliryum tedavisinde bazal ganglionlarda ve beyindeki sinapslarda dopamin nörotransmisyonunu antagonize ederek beyin fonksiyonlarını stabilize eden ilaçların kullanılması önerilmektedir.27 Bu amaçla; 1. Haloperidol (Nörodol) 2. Lorazepam (Ativan) 3. Oksazepam (Serax) 4. Tioridazin HCl (Melleril) 5. Atipik antipsikotikler (Risperidon, ziprasidon, quetiapin ve olanzapin)
Mekanik ventilasyondaki hastalarda opioidler, midazolam, propofol, deksmedetomidin de kullanılabilir.

İlgili Kaynaklarsingle.php