28
terminal PO42- bağının hidrolizine yardım eder.62 Hücre içi Mg, ATP üretimi ve fonksiyonu ile birlikte glikoliz ve tikarboksilikasit siklüsünün oksidatif fosforilasyonunda kontrolör gibi çalışarak metabolizmada enerji transferinin regülasyonunda rol alır.54,62
Memeli hücresinde bulunan total Mgun yaklaşık %90ı sitozoldeki ATP ile bağlıdır. Geri kalanı da nükleus, mitokondri ve endoplazmik retikulum arasında dağılmıştır. Hücre içindeki Mgun sadece çok küçük bir bölümü (%5) serbest iyonize formdadır. Bu sitozolik serbest Mg, bağlı Mg ile denge halindedirler. Ancak hücresel serbest Mg miktarı hücre tipine ve ölçüm tekniklerine göre değişkenlik göstermektedir. Sanders ve ark. insan lenfositlerindeki serbest Mg fraksiyonunu yaklaşık %14 olarak ölçmüşlerdir.63, 64
Adenilat siklazın da ikincil mesajcı cAMP oluşumu için Mga ihtiyacı vardır. Mg, protein sentezini de indirekt olarak etkiler. Bunu 4 mekanizmayla sağlar. 52
a. Nükleik asit polimerizasyonunu kolaylaştırır.
b. Ribozomların mRNAya bağlanmasını arttırır.
c. DNA sentezini ve yıkılmasını hızlandırır.
d. DNA ile etkileşerek protein regülasyonunu sağlar.52
Hücre içi Mg2+, Ca2+ ve K+ metabolizmasını anlamlı bir şekilde etkiler. Divalan (iki değerli) katyon olan Mg2+ membranlara bağlanırken Ca2+ ile yarışır ve sarkoplazmik retikuluma Ca2+ bağlanmasını ve salınımını düzenler. Hücre içi kalsiyum iyonunun ([Ca2+]) istirahat halindeki düşük seviyelerde kalmasını sağlar. İnozitol 1,4,5trifosfat (IP3) kapılı Ca2+ kanallarının nonkompetetif inhibisyonuyla kas kasılmasını düzenler.72
Mg2+, Na+-K+-ATPaz sisteminin kofaktörü olarak K+ transportunu da regüle eder. Na+ ve K+un ekstrasellüler değişimini etkiler. Na+ ve K+un bu değişimi ise hücre membranının elektriksel potansiyelini belirler.54
Mg, ayrıca PTH ve vitamin D metabolitlerinin hedef dokularına duyarlılığı için gereklidir. PTH salınımı Mgun böbrekten reabsorpsiyonunu, barsaktan absorpsiyonunu ve kemikten salınımını artırır.57 Primer hiperparatiroidide, Mgun barsaktan emilimi artar. 1,25-dihidroksi-vitamin D3 de barsaktan emilime pozitif etki eder. [Ca2+], Mg37. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İntravenöz rejyonal anestezide Prilokain'e magnezyum eklenmesinin etkileri - Sayfa 20
vitamini ile barsaklardan ve böbreklerden Mg++ emilimi ve kemiklerden Mg++ salınımı artar. Magnezyum aynı zamanda hedef hücrelerin, PTH ve vitamin D metabolitlerine olan duyarlılığı için gereklidir. İnsülin magnezyumun sellüler alınımını arttırır, glukagon renal reabsorpsiyona yardım eder (37). 2.5.1. Magnezyumun Hücresel Fizyolojik Özellikleri Magnezyum çeşitli iyon kanallarında düzenleyici olar...
Schizosaccharomyces pombe'de mitotik mikrotübül oluşumu üzerine magnezyumun etkisi - Sayfa 38
20    Şekil 2.3.1 Hücre içi Mg2+’nin regülasyonunda olası mekanizmalar [70] Hücre içi Mg2+ konsantrasyonu, plazma membranından ve organellerden Mg2+’nın transportuyla ve Mg2+’ nın hücre içindeki yapılara bağlanmasıyla düzenlenir. Mg2+’nın hücre içi yapılardan (mitokondri, endoplazmik/sarkoplazmik retikulum, nukleus) hareketini düzenleyen faktörler Ca2+, pH, cAMP, Na+ ve Mg2+ ‘dir (Şekil 2.3.1) [...
Schizosaccharomyces pombe'de mitotik mikrotübül oluşumu üzerine magnezyumun etkisi - Sayfa 19
1    1.GİRİŞ Hücrelerde en fazla bulunan iki değerlikli iyon magnezyum (Mg2+) başlıca; mitokondri, nukleus ve endoplazmik retikulumda bulunur. Magnezyumun hücre içi toplam konsantrasyonu milimolar düzeydedir. Büyük bir kısmı negatif yüklü moleküllere özellikle fosfat gruplarına, sitoplazma ve nukleustaki ATP, DNA ve RNA gibi makromoleküllere, ribozomlara ve membranlara bağlı olup sadece küçük bi...

37. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

retikulum
hücre
etki
hücresel
gibi
sarkoplazmik


37. SAYFA ICERIGI

28
terminal PO42- bağının hidrolizine yardım eder.62 Hücre içi Mg, ATP üretimi ve fonksiyonu ile birlikte glikoliz ve tikarboksilikasit siklüsünün oksidatif fosforilasyonunda kontrolör gibi çalışarak metabolizmada enerji transferinin regülasyonunda rol alır.54,62
Memeli hücresinde bulunan total Mgun yaklaşık %90ı sitozoldeki ATP ile bağlıdır. Geri kalanı da nükleus, mitokondri ve endoplazmik retikulum arasında dağılmıştır. Hücre içindeki Mgun sadece çok küçük bir bölümü (%5) serbest iyonize formdadır. Bu sitozolik serbest Mg, bağlı Mg ile denge halindedirler. Ancak hücresel serbest Mg miktarı hücre tipine ve ölçüm tekniklerine göre değişkenlik göstermektedir. Sanders ve ark. insan lenfositlerindeki serbest Mg fraksiyonunu yaklaşık %14 olarak ölçmüşlerdir.63, 64
Adenilat siklazın da ikincil mesajcı cAMP oluşumu için Mga ihtiyacı vardır. Mg, protein sentezini de indirekt olarak etkiler. Bunu 4 mekanizmayla sağlar. 52
a. Nükleik asit polimerizasyonunu kolaylaştırır.
b. Ribozomların mRNAya bağlanmasını arttırır.
c. DNA sentezini ve yıkılmasını hızlandırır.
d. DNA ile etkileşerek protein regülasyonunu sağlar.52
Hücre içi Mg2+, Ca2+ ve K+ metabolizmasını anlamlı bir şekilde etkiler. Divalan (iki değerli) katyon olan Mg2+ membranlara bağlanırken Ca2+ ile yarışır ve sarkoplazmik retikuluma Ca2+ bağlanmasını ve salınımını düzenler. Hücre içi kalsiyum iyonunun ([Ca2+]) istirahat halindeki düşük seviyelerde kalmasını sağlar. İnozitol 1,4,5trifosfat (IP3) kapılı Ca2+ kanallarının nonkompetetif inhibisyonuyla kas kasılmasını düzenler.72
Mg2+, Na+-K+-ATPaz sisteminin kofaktörü olarak K+ transportunu da regüle eder. Na+ ve K+un ekstrasellüler değişimini etkiler. Na+ ve K+un bu değişimi ise hücre membranının elektriksel potansiyelini belirler.54
Mg, ayrıca PTH ve vitamin D metabolitlerinin hedef dokularına duyarlılığı için gereklidir. PTH salınımı Mgun böbrekten reabsorpsiyonunu, barsaktan absorpsiyonunu ve kemikten salınımını artırır.57 Primer hiperparatiroidide, Mgun barsaktan emilimi artar. 1,25-dihidroksi-vitamin D3 de barsaktan emilime pozitif etki eder. [Ca2+], Mg

İlgili Kaynaklarsingle.php