31
ve sempatolizis açısından Mg etkileri göz önünde tutulduğunda, Akut Miyokard İnfarktüsü açısından Mg tedavisinin yoğun bir şekilde çalışılıyor olması şaşırtıcı değildir. Ayrıca, infarktüsün ilk 24-48 saatte bazı hastalarda Mg konsantrasyonunu önemli ölçüde azaltabilmektedir. Göğüs ağrısı başlaması ile birlikte serum Mg düzeyindeki azalma muhtemelen katekolaminin indüklediği lipoliz sonucu oluşan serbest yağ asitlerinin yağ hücreleri tarafından alımından kaynaklanmaktadır.54
HİPOMAGNEZEMİ VE MAGNEZYUM YETMEZLİĞİ
Mg yetmezliği sık görülür ve sıklıkla mutlifaktöryeldir. Serum Mg konsantrasyonu 1,6 mEq/Lnin (<1,9 mg/dl) altındadır. Şiddetli hipomagnezemide serum Mg konsantrasyonu, intrasellüler Mg konsantrasyonunu veya kemik Mg depolarının durumunu yansıtmayabilir.59 Epidemiyolojik çalışmalar, Mgdan fakir diyet ve suyun indüklediği Mg yetmezliği derecesini kardiyovasküler hastalık prevelansı ve kardiyak ölümlerdeki artış oranını göstermektedir. Hospitalize hastaların %7-11inde Mg yetmezliği ve bu hastaların %40ında kompleks elektrolit anormalliklerinin beraber olduğu görülür (özellikle hipokalemi, hipofosfatemi ve nadiren de hiponatremi ve hipokalsemi gibi). Hipomagnezemik hastaların %42sinde beraberinde hipokalemi de olduğu bildirilmiştir.64 Sekonder elektrolit anormalliğinin beraberinde bulunması Mg deplesyonunun kliniğe yansımasında önemli bir rol oynar. Mg ile Ca arasındaki bu ilişki en iyi araştırılan ilişkidir.57 Mg ve Ca absorbsiyonunun birbirleri ile ilişkili olduğu görülmektedir ve iyi bilinen her iki iyon da beraber yetmezlik göstermektedir. Hipokalsemi ile artan PTH salınımı bozulmaktadır ki bu Mg infüzyonu sonrası dakikalar içerisinde düzelmektedir. PTH konsantrasyonlarının düzelmesinin çabukluğu, Mgun etki mekanizmasının PTH salınımı ile arttığını akla getirmektedir.54 Mg, ayrıca PTH ve vitamin Dye hedef dokuların duyarlılığı için gereklidir. Aksine, kalsiyotrofik hormonlar (PTH ve kalsitonin) Mg hemostazisi üzerine derin bir etkiye sahiptir. PTH salınımı Mgun böbrekten reabsorbsiyonunu artırır, barsaktan absorbsiyonunu artırır ve kemikten salınımı artırır.54,57 Hipermagnezemi ve ciddi hipomagnezemi PTH sekresyonunu azaltırken hafif hipomagnezemi PTH sekresyonunu uyarır. Ciddi hipomagnezemi ayrıca parathormona endojen cevabı da bozabilir.5640. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kronik nörolojik hastalığı olan çocuklarda vitamin D eksikliğinin görülme sıklığı ve gelişimi üzerine etkili olan faktörler - Sayfa 22
vardır. Ancak çok yüksek Ca düzeylerinde bile PTH salgılanması tam olarak baskılanamaz (11). Kalsiyuma benzer şekilde magnezyum (Mg) düzeyi ile PTH salgısı arasında ters bir ilişki olmakla birlikte kronik hipomagnezemi vakalarında PTH salınımı azalmaktadır (18). Kan Ca ve Mg düzeyleri dışında dopamin, histamin, serotonin, somatostatin, prolaktin, glukogan, kortizol, prostaglandinler, kalsitonin ve...
Bölünmüş doz platin içeren kemoterapi tedavileri planlanmış ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda tedaviye bağlı olası elektrolit bozuklukları ve klinik önemi - Sayfa 30
Glomerüler hasar, glomerül filitrasyon hızında azalma, serum kreatinin düzeyinde yükselme ve kreatinin klirensinde azalmaya neden olur. Tübüler hasar, elektrolit reabsorbsiyonunun azalmasına bağlı olarak idrarla amino asit, magnezyum (Mg), kalsiyum (Ca) ve Potasyum (K), Sodyum (Na) ve Bikarbonat (HCO3) kaybına neden olur. Sisplatin kullanımına bağlı olarak hipomagnesemi, hipokalsemi ve hiponatremi...
Kalsiyum metabolizması parametrelerinin birbiri ile ilişkisi - Sayfa 79
79 kolunda Ca ile birlikte parasellüler yol ile pasif olarak geri emilir. Hipermagnezemi ve hiperkalsemi Henlede Mg geri emilimini inhibe ederken hipomagnezemi ve hipokalsemi ise stimule eder. Kalın çıkan kolda pek çok hormon etki ederek Mg transportunu değiştirir. 1,25 (OH)₂ vitamin D₃, PTH, kalsitonin, glukagon, AVP, insulin, katekolaminler ve aldosteron Henle çıkan kalın kolunda reabsorbsiyon...

40. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

iyon
inde
hipokalsemi
etki
ında
kemik


40. SAYFA ICERIGI

31
ve sempatolizis açısından Mg etkileri göz önünde tutulduğunda, Akut Miyokard İnfarktüsü açısından Mg tedavisinin yoğun bir şekilde çalışılıyor olması şaşırtıcı değildir. Ayrıca, infarktüsün ilk 24-48 saatte bazı hastalarda Mg konsantrasyonunu önemli ölçüde azaltabilmektedir. Göğüs ağrısı başlaması ile birlikte serum Mg düzeyindeki azalma muhtemelen katekolaminin indüklediği lipoliz sonucu oluşan serbest yağ asitlerinin yağ hücreleri tarafından alımından kaynaklanmaktadır.54
HİPOMAGNEZEMİ VE MAGNEZYUM YETMEZLİĞİ
Mg yetmezliği sık görülür ve sıklıkla mutlifaktöryeldir. Serum Mg konsantrasyonu 1,6 mEq/Lnin (<1,9 mg/dl) altındadır. Şiddetli hipomagnezemide serum Mg konsantrasyonu, intrasellüler Mg konsantrasyonunu veya kemik Mg depolarının durumunu yansıtmayabilir.59 Epidemiyolojik çalışmalar, Mgdan fakir diyet ve suyun indüklediği Mg yetmezliği derecesini kardiyovasküler hastalık prevelansı ve kardiyak ölümlerdeki artış oranını göstermektedir. Hospitalize hastaların %7-11inde Mg yetmezliği ve bu hastaların %40ında kompleks elektrolit anormalliklerinin beraber olduğu görülür (özellikle hipokalemi, hipofosfatemi ve nadiren de hiponatremi ve hipokalsemi gibi). Hipomagnezemik hastaların %42sinde beraberinde hipokalemi de olduğu bildirilmiştir.64 Sekonder elektrolit anormalliğinin beraberinde bulunması Mg deplesyonunun kliniğe yansımasında önemli bir rol oynar. Mg ile Ca arasındaki bu ilişki en iyi araştırılan ilişkidir.57 Mg ve Ca absorbsiyonunun birbirleri ile ilişkili olduğu görülmektedir ve iyi bilinen her iki iyon da beraber yetmezlik göstermektedir. Hipokalsemi ile artan PTH salınımı bozulmaktadır ki bu Mg infüzyonu sonrası dakikalar içerisinde düzelmektedir. PTH konsantrasyonlarının düzelmesinin çabukluğu, Mgun etki mekanizmasının PTH salınımı ile arttığını akla getirmektedir.54 Mg, ayrıca PTH ve vitamin Dye hedef dokuların duyarlılığı için gereklidir. Aksine, kalsiyotrofik hormonlar (PTH ve kalsitonin) Mg hemostazisi üzerine derin bir etkiye sahiptir. PTH salınımı Mgun böbrekten reabsorbsiyonunu artırır, barsaktan absorbsiyonunu artırır ve kemikten salınımı artırır.54,57 Hipermagnezemi ve ciddi hipomagnezemi PTH sekresyonunu azaltırken hafif hipomagnezemi PTH sekresyonunu uyarır. Ciddi hipomagnezemi ayrıca parathormona endojen cevabı da bozabilir.56

İlgili Kaynaklarsingle.php