34
Hipoparatiroidi Diabetes Mellitus Masif transfüzyon Katekolamin sentezinin arttığı Lipolizin stimüle edildiği durumlar Miyokard infarktüsü Yanık Sepsis Hipotermi Genetik Hastalıklar
Bartters sendromu Gitelmans sendromu OD renal Mg kaybı Mg yetmezliği, ATPnin yenilenmesinde esansiyel olduğu için, miyokard irritabilitesine ve kalp kontraktilitesinde yetmezliğe zemin hazırlamaktadır. Akut Miyokard İnfarktüsü sırasında ekstrasellüler Mgun hem akut hem de kronik deplesyonu miyokarda zararlıdır. Yapılan çalışmalarda Mg eksikliğinin aterosklerozu hızlandırdığını, trombosit agregasyonunu uyardığını, koroner arterlerde vazokonstrüksiyon yaptığını, kan basıncını arttırdığını, kalp ve böbreklerde vasküler hastalıkları stimüle ettiğini göstermiştir.54 Mg eksikliğinde meydana gelen temel bir bozukluk Mga bağlı bir enzim olan Na-K-ATPazın etkinliğinin azalması ve bunun sonucu olarak hücresel Na+ K+ dengesinin bozulması ve hücrenin K+u tutma kapasitesinin azalmasıdır. Kardiyak glikozidler renal tubülüslerde Na-K-ATPaz pompasının etkisini bloke ederek hipomagnezemiye neden olurlar. Bu etki hipomagnezeminin dijital toksisitesini potansiyelize etmesi nedeniyle önemlidir.58,70 Kardiyak cerrahi, sitratlı kan ürünlerinin yüksek miktarlarda kullanılması, hemodilüsyon ve intrasellüler şiftler, Mg konsantrasyonunun düşmesine neden olur.5843. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Akut koroner sendromda apelin düzeyleri - Sayfa 14
1. GİRİŞ Kardiyovasküler hastalıklar tüm dünyada ölümün önde gelen nedenlerinden olup, insidans ve prevelansı her dekatta artış göstermektedir (1). Koroner arter hastalığı (KAH) ise kardiyovasküler hastalıkların en yaygın şekli olup yüksek mortalite ve morbidite ile ilişkilidir. Koroner arter hastalığı koroner arterlerde progresif daralma ile seyredip, klinik ortaya çıkış şekilleri arasında ise se...
Periferik arter hastalığında asetilsalisilik asit ve klopidogrel cevapsızlığı - Sayfa 5
KISALTMALAR HT: Hipertansiyon DM: Diyabetus Mellitus PAN: Poliarterizis Nodosa VSD: Ventiküler Septal Defekt PDA: Persistan Ductus Arteriyozus OD: Otozomal Dominant OR: Otozomal Resesif SLE: Sistemik Lupus Eritematozus KOAH: Kronik Obstriktif Akciğer Hastalığı TOS: Torasik Outlet Sendromu HITS: Heparinin İndüklediği Trombositopeni Sendromu KKH: Koroner Kalp Hastalığı KKY: Konjestif Kalp yetmezliği...
Kalp yetmezliği hastalarında glikoz-insülin-potasyum infüzyonunun p dalga dispersiyonu üzerine etkisi - Sayfa 44
33 neden olmaktadır. AF’ye bağlı hızlı ve irregüler ritm semptomların şiddetini daha da arttırmaktadır. Sonuçta miyokardiyal enerji depoları bitmekte veya anormal kullanılmakta bu da sol ventrikül fonksiyonlarını daha da bozmaktadır (95). Kalp yetmezliği hastalarında AF birçok nedene bağlı olarak gelişmektedir. Artmış atriyal hacim ve basınca bağlı olarak atriyal gerilme, atriyal fibrozis, sempat...

43. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kalp
yetmezliği
akut
kardiyak
miyokard
vasküler


43. SAYFA ICERIGI

34
Hipoparatiroidi Diabetes Mellitus Masif transfüzyon Katekolamin sentezinin arttığı Lipolizin stimüle edildiği durumlar Miyokard infarktüsü Yanık Sepsis Hipotermi Genetik Hastalıklar
Bartters sendromu Gitelmans sendromu OD renal Mg kaybı Mg yetmezliği, ATPnin yenilenmesinde esansiyel olduğu için, miyokard irritabilitesine ve kalp kontraktilitesinde yetmezliğe zemin hazırlamaktadır. Akut Miyokard İnfarktüsü sırasında ekstrasellüler Mgun hem akut hem de kronik deplesyonu miyokarda zararlıdır. Yapılan çalışmalarda Mg eksikliğinin aterosklerozu hızlandırdığını, trombosit agregasyonunu uyardığını, koroner arterlerde vazokonstrüksiyon yaptığını, kan basıncını arttırdığını, kalp ve böbreklerde vasküler hastalıkları stimüle ettiğini göstermiştir.54 Mg eksikliğinde meydana gelen temel bir bozukluk Mga bağlı bir enzim olan Na-K-ATPazın etkinliğinin azalması ve bunun sonucu olarak hücresel Na+ K+ dengesinin bozulması ve hücrenin K+u tutma kapasitesinin azalmasıdır. Kardiyak glikozidler renal tubülüslerde Na-K-ATPaz pompasının etkisini bloke ederek hipomagnezemiye neden olurlar. Bu etki hipomagnezeminin dijital toksisitesini potansiyelize etmesi nedeniyle önemlidir.58,70 Kardiyak cerrahi, sitratlı kan ürünlerinin yüksek miktarlarda kullanılması, hemodilüsyon ve intrasellüler şiftler, Mg konsantrasyonunun düşmesine neden olur.58

İlgili Kaynaklarsingle.php