37
HİPERMAGNEZEMİ VE MAGNEZYUM TOKSİSİTESİ
Böbrek yetmezliği yoksa magnezyumun terapötik penceresi geniştir ve ciddi yan etki oldukça nadirdir. Oral Mg suplementasyonu diyare ve abdominal kramplar gibi hafif yan etkilere yol açabilir. Serum Mg konsantrasyonu 2,1 mEq/Lnin (>2,5mg/dl) üzerindedir. Semptomatik hipermagnezemiye Mg tuzları, antiasit veya purgatifler gibi Mg içeren ilaçlar alan ve renal rahatsızlığı olan hastalarda sıkça rastlanır. Hipermagnezemi nöromüsküler bileşkedeki Ach salınımının inhibisyonu sonucunda nöromüsküler iletinin generalize bozukluğuna yol açar, membrana bağlı kalsiyumun yer değiştirmesine neden olur, bu durumda Ach presinaptik salınımı inhibe edilir. Bunun sonucu olarak müsküler paralizi gelişir. 73
Mg toksisitesinin erken bulguları (3,5 – 5 mmol/L):
Bulantı, kusma, sıcaklık hissi, flushing, hipotansiyon, bradikardi ve kardiyak aritmiler, somnolans, çift görme, konuşma güçlüğü ve güçsüzlük.
Oldukça yüksek (5 – 15 mmol/L) plazma seviyelerinde ise:
Hiporefleksi (patella refleksinin kaybı), kas paralizisi, respiratuar arrest ve kardiyak arrest gözlenir.59
Hipokalsemi, hiperkalemi ve üremi varlığında Mg toksisitesi egzejere olmaktadır. Kalsiyum glukonat Mg toksisitesinde etkili bir antidottur.
MAGNEZYUMUN KLİNİK KULLANIMI
Mg tedavisinin teorik olarak laksatif, antiasit tedaviden, transplante organın hücrelerinin korunmasına kadar pek çok yararı bulunmaktadır. Sitoprotektif özelliklerinden dolayı transplante edilecek organların irrigasyon ve perfüzyonunda kullanılan solüsyonlarda önemli bir elementtir. Kornea, akciğer, karaciğer, pankreas, böbrek ve özellikle de kalp için kullanılır. Kardiyoplejideki rolü ise hala tartışmalıdır. İnsülin salınımındaki protektif rolü nedeniyle, insüline bağımlı diyabet tedavisinde ümit verici olan Langerhans adacık hücre kültürlerinde kullanımını mantıklı kılmaktadır. Obstetri ve kardiyolojide Mgun kullanımıyla ilgili çok sağlam kanıtlar vardır. 1906dan beri hem preeklampsi hem de eklampsi tedavisinde MgSO4 desteklenmektedir. Son zamanlarda tokolitik olarak da önerilmektedir. Eklampsili hastalarda oluşan serebral vasospazmın tedavisinde de kullanılmaktadır. Ca ve Mg her biri kan damar tonusu46. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemilerinde remisyon indüksiyon tedavisinde görülen akut metabolik yan etkiler - Sayfa 45
bu saatte 0.3-1ml’ye denk gelir.Ağırlığa göre de ayarlanabilir.0.08 mmol/kg (2.5 mg/kg) veya 0.16 mmol/kg (5 mg/kg) 6 saatte uygulanır. (109). Lösemi hastalarında kullanılan ilaçlara ve antiasid alımına bağlı hipofosfatemi bildirilmiştir (62). Kronik myeloid lösemili bir hastada blast krizi sonrası artmış selüler fosfor alımına bağlı olarak hipofosfatemi izlenmiştir (110). 2.2.2.5.Magnezyum: Ma...
TİVA verilen hipertansif hastalarda magnezyum sülfat ın kognitif fonksiyon ve EEG üzerine etkisi - Sayfa 48
Hücre içi serbest Mg++ fosforilasyonun enerji reaksiyonlarında ve ATP bağımlı enzimatik reaksiyonların yüzlercesinin aktivasyonunda gereklidir. Hücre içersinde ATP ve inorganik fosfat serbest Mg++ azaltır. Gerçekte Mg++ enzimatik substrattan ATP’nin fosfat grubunu ayırarak etki gösterir (135). 7.5.5. Hipermagnezemi Serum Mg++ konsantrasyonu 2.1 mEq/L’nin (>2.5 mg/dl) üzerindedir. Hipermagnezemi ...
Preeklamptik gebelerin plasentalarında immunhistokimya metodu ile VEGF, VEGFR-1 ve NFkB düzeyleri The levels of vascular endothelial growth factor (VEGF) , vascular endothelial growth factor receptor-1 (VEGFR-1) and nuclear factor kappa B (NFkB) with the immunhistochemistry method in placentas of preeclamptic pregnancies - Sayfa 52
hipertansiyon gibi bulguların kaybolması) gösteren hastalarda tedavi süresini kısaltmak mümkündür (114- 117) Diürez ( 4 l/gün ‘den fazla ) preeklampsi ve eklampsinin çözünmesinde önemli bir bulgu olarak düşünülse de nöbet gelişmesini engellediği garanti edilmemiştir (118). Postpartum dönemde kalıcı böbrek yetmezliği olan hastalarda magnezyum toksisitesini önlemek için uzun bir dönem magnezyum sü...

46. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

magnezyum
hastalarda
neden
etki
bağlı
olan


46. SAYFA ICERIGI

37
HİPERMAGNEZEMİ VE MAGNEZYUM TOKSİSİTESİ
Böbrek yetmezliği yoksa magnezyumun terapötik penceresi geniştir ve ciddi yan etki oldukça nadirdir. Oral Mg suplementasyonu diyare ve abdominal kramplar gibi hafif yan etkilere yol açabilir. Serum Mg konsantrasyonu 2,1 mEq/Lnin (>2,5mg/dl) üzerindedir. Semptomatik hipermagnezemiye Mg tuzları, antiasit veya purgatifler gibi Mg içeren ilaçlar alan ve renal rahatsızlığı olan hastalarda sıkça rastlanır. Hipermagnezemi nöromüsküler bileşkedeki Ach salınımının inhibisyonu sonucunda nöromüsküler iletinin generalize bozukluğuna yol açar, membrana bağlı kalsiyumun yer değiştirmesine neden olur, bu durumda Ach presinaptik salınımı inhibe edilir. Bunun sonucu olarak müsküler paralizi gelişir. 73
Mg toksisitesinin erken bulguları (3,5 – 5 mmol/L):
Bulantı, kusma, sıcaklık hissi, flushing, hipotansiyon, bradikardi ve kardiyak aritmiler, somnolans, çift görme, konuşma güçlüğü ve güçsüzlük.
Oldukça yüksek (5 – 15 mmol/L) plazma seviyelerinde ise:
Hiporefleksi (patella refleksinin kaybı), kas paralizisi, respiratuar arrest ve kardiyak arrest gözlenir.59
Hipokalsemi, hiperkalemi ve üremi varlığında Mg toksisitesi egzejere olmaktadır. Kalsiyum glukonat Mg toksisitesinde etkili bir antidottur.
MAGNEZYUMUN KLİNİK KULLANIMI
Mg tedavisinin teorik olarak laksatif, antiasit tedaviden, transplante organın hücrelerinin korunmasına kadar pek çok yararı bulunmaktadır. Sitoprotektif özelliklerinden dolayı transplante edilecek organların irrigasyon ve perfüzyonunda kullanılan solüsyonlarda önemli bir elementtir. Kornea, akciğer, karaciğer, pankreas, böbrek ve özellikle de kalp için kullanılır. Kardiyoplejideki rolü ise hala tartışmalıdır. İnsülin salınımındaki protektif rolü nedeniyle, insüline bağımlı diyabet tedavisinde ümit verici olan Langerhans adacık hücre kültürlerinde kullanımını mantıklı kılmaktadır. Obstetri ve kardiyolojide Mgun kullanımıyla ilgili çok sağlam kanıtlar vardır. 1906dan beri hem preeklampsi hem de eklampsi tedavisinde MgSO4 desteklenmektedir. Son zamanlarda tokolitik olarak da önerilmektedir. Eklampsili hastalarda oluşan serebral vasospazmın tedavisinde de kullanılmaktadır. Ca ve Mg her biri kan damar tonusu

İlgili Kaynaklarsingle.php