40
belirgin olarak artmıştır. Hastalardan 7si (%77,8) yaşamıştır. PaO2 artışının pulmoner vasküler rezistans ve basınç artışına ve sağdan sola şantın azalmasına, daha iyi V/Q oranına bağlı olduğunu ifade etmişlerdir. 64,68
Mgun kardiyoprotektif etkisi vardır.70 Mg infüzyonları, miyokard hücrelerinin elektriksel eksitasyonu için gerekli eşiği artırmaktadır. Hasarla birlikte iskemik veya infarkt gelişen doku yanında anormal odak oluşumunun Mg tarafından azaltılması da olasıdır.65 İskemi sırasında kalsiyumun hücre içine akışını azaltır, koroner spazmı önler.70 Na-K ATPaz için kofaktör olan Mg, aritmilerin önlenmesinde önemli olabilen hücresel K kaybını inhibe etmektedir. Mg ayrıca, fazla Ca yükünü önleyerek reperfüzyon hasarını da azaltabilir ve laboratuar çalışmaları, Mgun hücreleri serbest radikallerin hasarından da koruyabileceğini göstermektedir.64,68 Mgun pek çok görevi Ca antagonizmine benzemektedir. Mg ile sinus nodunun inhibisyonu vagal sinir uçlarında ach salınımının inhibisyonu ile telafi edilmektedir. Koroner vazodilatasyon, koroner perfüzyonda anlamlı bir artışla beraber bulunmaktadır. Klinik olarak iv Mg, koroner spazmın neden olduğu, egzersizin indüklediği anginayı bölgesel miyokard kan akımını artırarak suprese etmiştir. Mg bazal, miyojenik ve hormonun indüklediği düz kas kontraksiyonunu inhibe etmektedir ve direkt vazodilatör etkiye sahiptir. Mg, voltaj ve reseptör bağımlı kanallar ile vasküler düz kas hücrelerine Ca girişini bloke eder ve bu hücrelerin birçok pressör ajana karşı reaktivitesi azalır. Aynı yolla Mg koroner arter kontraktilitesini inhibe etmek için Ca ile yarışırmaktadır Mgun geri çekilmesi koroner arter tonusunu artırır ve anjiotensin, 5-HT, norepinefrin, Ach ve potasyuma kontraktil cevabı arttırır. Mg, akut miyokard infarktüsü açısından katekolaminlerin salınımının inhibisyonu gibi diğer önemli görevleri de bulunmaktadır.
Kalp cerrahisi geçirecek hastalar önceden var olan diüretik tedavisinden ve kalp yetmezliğinden dolayı Mg yetersizliği riskindedirler. Kardiopulmoner bypass cerahisi sonrası hipomagnezemi sıktır ve postoperatif aritmilere neden olabilmektedir. Mg uygulaması, postoperatif hipomagnezemi oluşumunu azalttığını göstermektedir.62 Acil servislerde, miyokard infarktüsü kardiak ritim bozuklukları ve astım ataklarının tedavisinde kullanılmaktadır.
Hipomagnezeminin, diabetes mellitus ve insülin rezistansıyla ilişkili olduğu uzun zamandan beri bilinmektedir. Mg insülin etkisi için ikincil mesajcıdır. Diyabetik49. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Koroner arter cerrahisi planlanan tip 2 diyabetes mellitus olgularında esmolol ve magnezyumun kan şekeri regülasyonu ve hemodinami üzerine etkileri - Sayfa 10
Magnezyumun analjezik etkisi yine NMDA reseptör blokajıyla ilgilidir. Nosiseptif uyarılar sonrası NMDA reseptörlerinden nörotransmitter salınamaz ve santral analjezik ve nöroprotektif analjezik etki görülür (81). Magnezyum nöromüsküler kavşakta kalsiyum ile yarışarak presinaptik membrandan asetilkolin salınımını inhibe eder. Postsinaptik etkisi minimaldir. Sonuçta magnezyum nöromüsküler blokaj...
Sezaryenlarda genel anestezi sırasında magnezyum sülfat infüzyonunun perioperatif hemodinami ve uyanıklık üzerine etkilerinin bispektral indeks monitorizasyonu ile araştırılması - Sayfa 17
olduğu gözlenmiştir. MgSO4‟in 3- 4g‟lik hızlı infüzyonundan sonra, sistemik vasküler rezistansta azalmaya bağlı sistolik arter basınçında bir azalma olduğu görülür. Bunun sonucu oluşan pozitif inotropik ve kronotropik etki kardiak indeksin artmasıyla tolere edilir. Böylece pulmoner vasküler rezistans değişmeden kalır. Vigorito ve ark. (29) ise yaptıkları çalışmada koroner vasküler rezistansın azal...
Ventile edilen ratlarda pnömoperitonyuma bağlı gelişen akciğer hasarını önlemede magnezyum sülfatın etkisi - Sayfa 46
36 Ca++’un hücreye girişini inhibe ederek negatif kronotropik etki ile sinus frekansını azaltarak kalp atım hızını düşürür. Magnezyum, kalp yükünü ve kardiyak oksijen tüketiminin azalmasını (periferik dirençte azalma ve sinus frekansında azalma ile) sağlarken, oksijen sunumunu arttırır (koroner dilatasyon). Magnezyum, sinus düğümünün ritmik refrakter peryodunun uzamasına neden olarak ritmik uyarı...

49. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kalp
vasküler
koroner
neden
hücre
iskemi


49. SAYFA ICERIGI

40
belirgin olarak artmıştır. Hastalardan 7si (%77,8) yaşamıştır. PaO2 artışının pulmoner vasküler rezistans ve basınç artışına ve sağdan sola şantın azalmasına, daha iyi V/Q oranına bağlı olduğunu ifade etmişlerdir. 64,68
Mgun kardiyoprotektif etkisi vardır.70 Mg infüzyonları, miyokard hücrelerinin elektriksel eksitasyonu için gerekli eşiği artırmaktadır. Hasarla birlikte iskemik veya infarkt gelişen doku yanında anormal odak oluşumunun Mg tarafından azaltılması da olasıdır.65 İskemi sırasında kalsiyumun hücre içine akışını azaltır, koroner spazmı önler.70 Na-K ATPaz için kofaktör olan Mg, aritmilerin önlenmesinde önemli olabilen hücresel K kaybını inhibe etmektedir. Mg ayrıca, fazla Ca yükünü önleyerek reperfüzyon hasarını da azaltabilir ve laboratuar çalışmaları, Mgun hücreleri serbest radikallerin hasarından da koruyabileceğini göstermektedir.64,68 Mgun pek çok görevi Ca antagonizmine benzemektedir. Mg ile sinus nodunun inhibisyonu vagal sinir uçlarında ach salınımının inhibisyonu ile telafi edilmektedir. Koroner vazodilatasyon, koroner perfüzyonda anlamlı bir artışla beraber bulunmaktadır. Klinik olarak iv Mg, koroner spazmın neden olduğu, egzersizin indüklediği anginayı bölgesel miyokard kan akımını artırarak suprese etmiştir. Mg bazal, miyojenik ve hormonun indüklediği düz kas kontraksiyonunu inhibe etmektedir ve direkt vazodilatör etkiye sahiptir. Mg, voltaj ve reseptör bağımlı kanallar ile vasküler düz kas hücrelerine Ca girişini bloke eder ve bu hücrelerin birçok pressör ajana karşı reaktivitesi azalır. Aynı yolla Mg koroner arter kontraktilitesini inhibe etmek için Ca ile yarışırmaktadır Mgun geri çekilmesi koroner arter tonusunu artırır ve anjiotensin, 5-HT, norepinefrin, Ach ve potasyuma kontraktil cevabı arttırır. Mg, akut miyokard infarktüsü açısından katekolaminlerin salınımının inhibisyonu gibi diğer önemli görevleri de bulunmaktadır.
Kalp cerrahisi geçirecek hastalar önceden var olan diüretik tedavisinden ve kalp yetmezliğinden dolayı Mg yetersizliği riskindedirler. Kardiopulmoner bypass cerahisi sonrası hipomagnezemi sıktır ve postoperatif aritmilere neden olabilmektedir. Mg uygulaması, postoperatif hipomagnezemi oluşumunu azalttığını göstermektedir.62 Acil servislerde, miyokard infarktüsü kardiak ritim bozuklukları ve astım ataklarının tedavisinde kullanılmaktadır.
Hipomagnezeminin, diabetes mellitus ve insülin rezistansıyla ilişkili olduğu uzun zamandan beri bilinmektedir. Mg insülin etkisi için ikincil mesajcıdır. Diyabetik

İlgili Kaynaklarsingle.php