41
hastalarda yapılan birçok çalışmada serum, eritrositlerde, mononükler hücrelerde, kas ve kemikte Mg seviyelerinde azalma gözlenmiştir. Tüm ATP transfer reaksiyonlarında kofaktör olarak Mga ihtiyaç olduğuna göre insülin reseptörlerinin fosforilasyonunda hücre içi serbest Mg konsantrasyonu önemlidir.63,64 İnsülinin indüklediği hipoglisemi hafif hipotermi, koma, epileptik nöbetler ve arteriyel kan basıncında orta derecede artışa yol açar. Hipoglisemi de, kan beyin bariyeri endotel hücrelerinde lümene bakan yüzünde transporte edilen glikoz konsantrasyonunu artırır.65
Hemorajik ve septik şoklu hayvan modellerinde ATP ile kompleks MgCl2 kullanımı ile organ fonksiyonlarında sellüler düzeyde iyileşme gözlenmiştir. ATP ve MgCl2 kompleksi ile resüsitasyon sonucu şok nedeniyle hepatosit ultrastriktüründe görülen değişiklikler azalmış ve mikrosirkülasyon bütünlüğünün devamı sağlanabilmiştir. İskemiye maruz bırakılıp tekrar reperfüze edilen sıçan böbreklerinde, perfüzyon sıvısına MgCl2 eklenmesi durumunda, intrasellüler ATP azalmasında bir düşüş gözlenmiş ve asidoz oluşmamıştır.70
MgSO4 ve morfin kombinasyonu intratekal injekte edildiğinde anestetik etki görülmüş, ancak Mgun tek başına etkili olmadığı bildirilmiştir. Kanserli hastaların %34ünde nöropatik ağrı meydana gelir ve bunları opiadlarla gidermek zordur. Bu ağrıyı NMDAnın potansiyalize ettiği muhtemeldir. Mg sülfatın hayvanlarda nöropatik ağrıyı suprese edebildiği gösterilmiştir. Deney hayvanlarında Mgun intratekal enjeksiyonu antihiperaljezik etki yapabilir ve paraliziye neden olabilir; intraserebroventriküler injeksiyonu ise uyku benzeri duruma neden olur.64
Yoğun bakım hastalarındaki günlük tedaviye Mg ilavesi ile ilgili çalışmalar mevcuttur. Yoğun bakım klinisyenleri arasında bu artmış ilginin esas nedenlerinden biri, YBÜne alınan hastalarda hipomagnezeminin yüksek insidansta bildirilmesidir ki, yoğun bakım hastalarının %20 ile %65 oranında magnezyum eksikliği rapor edilmiştir. Yoğun bakıma kabulündeki serum total Mg düşüşünün artan morbidite ve mortaliteyle alakalı olduğu gösterilmiştir. Hipomagnezemi, organ disfonksiyonu ve sistemik inflamatuar yanıt sendromu (SIRS) gelişimine katkıda bulunmaktadır. Tetanoz tedavisinde Mgun kas gevşetici (nöromüsküler blokör) etkisinden faydalanılır. Spor hekimliğinde, Mg desteğinin, çalışma süresini ve çalışma performansı artırdığı görülmüştür.6450. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Simvastatinin deneysel nöropatik ağrı modelinde etkisinin araştırılması ve nitrik oksidin rolü - Sayfa 31
2.5.1.2. Selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) Nöropatik ağrı tedavisinde TAD’lar kadar etkili değildir. Ancak yan etkileri daha azdır. Diyabetik nöropati ve radiküler ağrıda yararlı olduğu gösterilmiştir. Venlafaksin, fluoksetin, paroksetin, sitaloprom en çok kullanılanlardır (84). 2.5.1.3. Benzodiazepinler Benzodiazepinlerin anksiyolitik, antikolvülsan, santral kas gevşetici etkil...
Türkiye'de piyasalarda bulunan bazı Curcuma longa L. rizom ve preperatları üzerinde farmakognozik araştırmalar - Sayfa 49
29 glikozilasyonunu, lipit peroksidasyonunu ve oksijen radikallerinin üretimini inhibe ettiği görülmüştür (177). Kurkuminin sıçanlarda streptozotosin indüklü diyabette hipolipidemik etki gösterdiği gözlenmiştir. Kolesterol seviyelerindeki düşüş özellikle LDL ve VLDL fraksiyonlarında olmuştur. Diyabetik sıçanlarda diyetle alınan kurkuminle, kan trigliserit ve fosfolipit seviyelerindeki önemli düş...
- Sayfa 52
Uzunca ve ark. (58)’nın yaptığı PEMF tedavisinin lateral epikondilitte etkinliğini araştıran bir çalışmada PEMF, plasebo PEMF ve lokal steroid + anestezik enjeksiyonu gruplarıyla karşılaştırılmış ve ağrı skorlarındaki azalma VAS skalası ve algometrik ölçümle değerlendirilmiştir. Lokal steroid + anestezik yapılan grupta MAT’a göre ve MAT grubunda plaseboya göre ağrıda anlamlı azalma saptanmıştır. ...

50. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gösterilmiştir
etki
çalışma
neden
azalma
hastalarda


50. SAYFA ICERIGI

41
hastalarda yapılan birçok çalışmada serum, eritrositlerde, mononükler hücrelerde, kas ve kemikte Mg seviyelerinde azalma gözlenmiştir. Tüm ATP transfer reaksiyonlarında kofaktör olarak Mga ihtiyaç olduğuna göre insülin reseptörlerinin fosforilasyonunda hücre içi serbest Mg konsantrasyonu önemlidir.63,64 İnsülinin indüklediği hipoglisemi hafif hipotermi, koma, epileptik nöbetler ve arteriyel kan basıncında orta derecede artışa yol açar. Hipoglisemi de, kan beyin bariyeri endotel hücrelerinde lümene bakan yüzünde transporte edilen glikoz konsantrasyonunu artırır.65
Hemorajik ve septik şoklu hayvan modellerinde ATP ile kompleks MgCl2 kullanımı ile organ fonksiyonlarında sellüler düzeyde iyileşme gözlenmiştir. ATP ve MgCl2 kompleksi ile resüsitasyon sonucu şok nedeniyle hepatosit ultrastriktüründe görülen değişiklikler azalmış ve mikrosirkülasyon bütünlüğünün devamı sağlanabilmiştir. İskemiye maruz bırakılıp tekrar reperfüze edilen sıçan böbreklerinde, perfüzyon sıvısına MgCl2 eklenmesi durumunda, intrasellüler ATP azalmasında bir düşüş gözlenmiş ve asidoz oluşmamıştır.70
MgSO4 ve morfin kombinasyonu intratekal injekte edildiğinde anestetik etki görülmüş, ancak Mgun tek başına etkili olmadığı bildirilmiştir. Kanserli hastaların %34ünde nöropatik ağrı meydana gelir ve bunları opiadlarla gidermek zordur. Bu ağrıyı NMDAnın potansiyalize ettiği muhtemeldir. Mg sülfatın hayvanlarda nöropatik ağrıyı suprese edebildiği gösterilmiştir. Deney hayvanlarında Mgun intratekal enjeksiyonu antihiperaljezik etki yapabilir ve paraliziye neden olabilir; intraserebroventriküler injeksiyonu ise uyku benzeri duruma neden olur.64
Yoğun bakım hastalarındaki günlük tedaviye Mg ilavesi ile ilgili çalışmalar mevcuttur. Yoğun bakım klinisyenleri arasında bu artmış ilginin esas nedenlerinden biri, YBÜne alınan hastalarda hipomagnezeminin yüksek insidansta bildirilmesidir ki, yoğun bakım hastalarının %20 ile %65 oranında magnezyum eksikliği rapor edilmiştir. Yoğun bakıma kabulündeki serum total Mg düşüşünün artan morbidite ve mortaliteyle alakalı olduğu gösterilmiştir. Hipomagnezemi, organ disfonksiyonu ve sistemik inflamatuar yanıt sendromu (SIRS) gelişimine katkıda bulunmaktadır. Tetanoz tedavisinde Mgun kas gevşetici (nöromüsküler blokör) etkisinden faydalanılır. Spor hekimliğinde, Mg desteğinin, çalışma süresini ve çalışma performansı artırdığı görülmüştür.64

İlgili Kaynaklarsingle.php