45
Yapılan çalışmalar göstermiştir ki YBÜ lerinde sepsisle ilişkilendirilen deliryumda Mg kan beyin bariyeri geçirgenliğini artırarak tedavide olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır.
Yıllardır unutulan iyon değerlendirilmesine rağmen magnezyumun son zamanlarda yoğun bakım pratiklerinde önemi vurgulanmaktadır. Yoğun bakım klinisyenleri arasında bu artmış ilginin esas nedenlerinden biri, yoğun bakım hastalarında hipomagnezeminin yüksek insidansta bildirilmesidir. Yoğun bakım hastalarında %20-%65 oranında Mg eksikliği rapor edilmiştir. Yoğun bakıma kabülündeki serum total Mg düşüşünün artan morbidite ve mortalite ile alakalı olduğu gösterilmiştir. Hipomagnezemi yoğun bakım hastalarında organ disfonksiyonu ve SIRS gelişimine katkıda bulunmaktadır.
Mg tedavisinin faydalı olduğunu gösteren birçok klinik çalışma vardır. Parenteral magnezyum terapisinin geleneksel kullanımı preeklampsi tedavisinde yer almıştır. Mg perioperatif ve postoperatif titreme, postoperatif analjezi ve tetanoz tedavisinde kullanılır. Acil departmanlarda miyokard infarktüsü kardiak ritm bozuklukları ve astım ataklarında önceden beri halen çalışılmaktadır. Bu klinik durumlardaki çalışmaların çoğu magnezyum kullanımının faydalı etkilerini göstermiştir ve magnezyumun intravenöz kullanımıyla ilgili klavuzlar yan etki riskinin düşüklüğünü vurgulamıştır. Ne var ki doz yanıt ilişkisi açısından magnezyumun teropotik etkisi çok net değildir, çünkü total Mg konsantrasyonunun, magnezyumun biyolojik aktif halini nasıl yansıttığı konusunda kesin bilgi yoktur. Serum iyonize magnezyumundaki azalmanın beyin hasarı derecesi ile ilişkili olduğu görülmüştür. İkincil olan akut beyin hasarı gelişen hastalarda periferik Mg ve beyin biyoyararlanımı analiz edilmiş ve süregelen hipermagnezemi sürecinde BOS total ve iyonize Mg konsantrasyonu ölçülmüştür. Sistemik magnezyumun iki kat artması döneminde BOS total ve iyonize magnezyum konsantrasyonunda sadece küçük bir artış bulunmuştur. Benzer azami artışlar hem iyonize hem de total BOS magnezyumunda da tesbit edilmiş ve BOS magnezyumunun iyonize magnezyumu temsil ettiği gösterilmiştir. Bu güne kadar yapılan çalışmalar ve elde edilen veriler ışığında Mg, YBÜ tedavilerinde olmazsa olmaz konumundadır.8154. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tavşanlarda epidural kateter yolu ile verilen magnezyum sülfat'ın spinal beyin omurilik sıvısına geçişinin araştırılması - Sayfa 47
olmaktadır. Thurnau ve ark. (44) preeklamsi tedavisinde 72 saat süreyle i.v. infüzyon yoluyla kullandıkları magnezyum sülfatın BOS ve kan magnezyum konsantrasyonunu araştırdıkları çalışmalarında BOS magnezyum konsantrasyonu %15 artmasına karşın kan magnezyum konsantrasyonunun %384 arttığını bildirmişlerdir. Deneysel çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edildiği bildirilmiştir. (45,46). Tavşanlard...
Deneysel serebral iskemi öncesi MgSO4 tedavisinin magnetik rezonans görüntüleme yöntemi ile etkinliğinin gösterilmesi - Sayfa 34
TARTIŞMA İnme ve buna bağlı gelişen hastalıklar tüm dünyada ölümlerin ana sebeplerinden biridir ve toplumsal bir sorundur. Kuzey Amerika' da yılda 750 bin inme vakası meydana gelmekte ve 150 binden fazlası ölümle neticelenmektedir (4). İnmenin ana sebebi, intrakraniyal kan damarlarının akut oklüzyonudur. Bu nedenle inmeyi engellemek ve tedavi ederek oluşacak etkilerini en aza indirgemek gerekmekt...

54. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

iyon
çalışma
magnezyum
serum
etki
iyonize


54. SAYFA ICERIGI

45
Yapılan çalışmalar göstermiştir ki YBÜ lerinde sepsisle ilişkilendirilen deliryumda Mg kan beyin bariyeri geçirgenliğini artırarak tedavide olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır.
Yıllardır unutulan iyon değerlendirilmesine rağmen magnezyumun son zamanlarda yoğun bakım pratiklerinde önemi vurgulanmaktadır. Yoğun bakım klinisyenleri arasında bu artmış ilginin esas nedenlerinden biri, yoğun bakım hastalarında hipomagnezeminin yüksek insidansta bildirilmesidir. Yoğun bakım hastalarında %20-%65 oranında Mg eksikliği rapor edilmiştir. Yoğun bakıma kabülündeki serum total Mg düşüşünün artan morbidite ve mortalite ile alakalı olduğu gösterilmiştir. Hipomagnezemi yoğun bakım hastalarında organ disfonksiyonu ve SIRS gelişimine katkıda bulunmaktadır.
Mg tedavisinin faydalı olduğunu gösteren birçok klinik çalışma vardır. Parenteral magnezyum terapisinin geleneksel kullanımı preeklampsi tedavisinde yer almıştır. Mg perioperatif ve postoperatif titreme, postoperatif analjezi ve tetanoz tedavisinde kullanılır. Acil departmanlarda miyokard infarktüsü kardiak ritm bozuklukları ve astım ataklarında önceden beri halen çalışılmaktadır. Bu klinik durumlardaki çalışmaların çoğu magnezyum kullanımının faydalı etkilerini göstermiştir ve magnezyumun intravenöz kullanımıyla ilgili klavuzlar yan etki riskinin düşüklüğünü vurgulamıştır. Ne var ki doz yanıt ilişkisi açısından magnezyumun teropotik etkisi çok net değildir, çünkü total Mg konsantrasyonunun, magnezyumun biyolojik aktif halini nasıl yansıttığı konusunda kesin bilgi yoktur. Serum iyonize magnezyumundaki azalmanın beyin hasarı derecesi ile ilişkili olduğu görülmüştür. İkincil olan akut beyin hasarı gelişen hastalarda periferik Mg ve beyin biyoyararlanımı analiz edilmiş ve süregelen hipermagnezemi sürecinde BOS total ve iyonize Mg konsantrasyonu ölçülmüştür. Sistemik magnezyumun iki kat artması döneminde BOS total ve iyonize magnezyum konsantrasyonunda sadece küçük bir artış bulunmuştur. Benzer azami artışlar hem iyonize hem de total BOS magnezyumunda da tesbit edilmiş ve BOS magnezyumunun iyonize magnezyumu temsil ettiği gösterilmiştir. Bu güne kadar yapılan çalışmalar ve elde edilen veriler ışığında Mg, YBÜ tedavilerinde olmazsa olmaz konumundadır.81

İlgili Kaynaklarsingle.php