46
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurul Değerlendirme Komisyonunun 1206 sayılı 04.08.2010 tarihli etik kurul onayının ardından, Anesteziyoloji Anabilimdalı, Reanimasyon kliniğinde yapılan retrospektif, gözlemsel bir klinik çalışmadır. Araştırmamız 24 saatten uzun süre yoğun bakımda kalan, sedasyon ihtiyacı olan, 18 yaş üstü hasta grubunu kapsamaktadır. Çalışmamızda sedasyon statüsünün istenen düzeye getirilemediği, uzun süren hemodinamik instabilitesi olan hastalar değerlendirme dışı bırakılmıştır. Çalışmaya alınan hastaların sepsis tablosunda olup olmadığı, ek hastalıkları, giriş APACHE II ortalamaları ve SOFA skoru ortalamaları, giriş Mg düzeyleri, yoğun bakım takiplerinde midazolam ve remifentanil kullanımları hemodinamik takipleri ve bu takipleri sırasında vazopressör ihtiyaçları, ortalama arter basınçları, mekanik ventilasyon uygulanma durumu, RASS (Richmond Ajitasyon Sedasyon Skorlaması EK-1) parametreleri günlük olarak kaydedilmiştir. Yoğun bakım tedavisi sonunda her hastanın sağkalım bilgisi ve yoğun bakımda kalış süreleri belirlenmiş, elde edilen verilerin SPSS for Windows 10,0 programı kullanılarak istatistiksel değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmamızda Pearson Ki Kare Testi, Mann Whitney u ve Students t testi kullanılmıştır.
Çalışmamızda RASS skorları kaydedilen hastaların, CAM-ICU (Confusion Assesment Metod İntensive Care Unit EK-2) ölçeğine göre günlük deliryum tanı değerlendirilmeleri yapılmış ve elde edilen bulgular çalışma için hazırlanan forma (EK3) kaydedilmiştir.74
CAM-ICUya göre ;
1.Akut başlangıç veya dalgalı ilerleme
2.Dikkatsizlik
(1 ve/veya 2) özelliklerinden birinin veya ikisinin olmasının yanısıra
3.Organize olmayan düşünce
4.Değişmiş bilinç düzeyi
(3 ve/veya 4) özelliklerinden sadece birinin olması durumunda deliryum düşünülür.55. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Mekanik ventilasyon esnasında solunum mekaniklerinin sedasyon düzeyine etkilerinin bispektral indeks (BİS) ve sedasyon skorları ile araştırılması - Sayfa 44
Yaptığımız literatür araştırmalarında bizim çalışmamıza benzer bir çalışmaya rastlamadık. Çalışmalar daha çok sedasyon düzeyi, sedasyon düzeyini tespit etmede RSS ve BİS’in karşılaştırılması ve sedasyon düzeyi ile hasta-ventilatör uyumsuzluğu üzerine olan çalışmalardı. Her ne kadar bizim çalışmamıza tam olarak benzemese de, bu çalışmalarla bizim çalışmamız arasında bazı benzerlikler de vardır. De...

55. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hastalar
bakım
hasta
yoğun
hastaların
olan


55. SAYFA ICERIGI

46
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurul Değerlendirme Komisyonunun 1206 sayılı 04.08.2010 tarihli etik kurul onayının ardından, Anesteziyoloji Anabilimdalı, Reanimasyon kliniğinde yapılan retrospektif, gözlemsel bir klinik çalışmadır. Araştırmamız 24 saatten uzun süre yoğun bakımda kalan, sedasyon ihtiyacı olan, 18 yaş üstü hasta grubunu kapsamaktadır. Çalışmamızda sedasyon statüsünün istenen düzeye getirilemediği, uzun süren hemodinamik instabilitesi olan hastalar değerlendirme dışı bırakılmıştır. Çalışmaya alınan hastaların sepsis tablosunda olup olmadığı, ek hastalıkları, giriş APACHE II ortalamaları ve SOFA skoru ortalamaları, giriş Mg düzeyleri, yoğun bakım takiplerinde midazolam ve remifentanil kullanımları hemodinamik takipleri ve bu takipleri sırasında vazopressör ihtiyaçları, ortalama arter basınçları, mekanik ventilasyon uygulanma durumu, RASS (Richmond Ajitasyon Sedasyon Skorlaması EK-1) parametreleri günlük olarak kaydedilmiştir. Yoğun bakım tedavisi sonunda her hastanın sağkalım bilgisi ve yoğun bakımda kalış süreleri belirlenmiş, elde edilen verilerin SPSS for Windows 10,0 programı kullanılarak istatistiksel değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmamızda Pearson Ki Kare Testi, Mann Whitney u ve Students t testi kullanılmıştır.
Çalışmamızda RASS skorları kaydedilen hastaların, CAM-ICU (Confusion Assesment Metod İntensive Care Unit EK-2) ölçeğine göre günlük deliryum tanı değerlendirilmeleri yapılmış ve elde edilen bulgular çalışma için hazırlanan forma (EK3) kaydedilmiştir.74
CAM-ICUya göre ;
1.Akut başlangıç veya dalgalı ilerleme
2.Dikkatsizlik
(1 ve/veya 2) özelliklerinden birinin veya ikisinin olmasının yanısıra
3.Organize olmayan düşünce
4.Değişmiş bilinç düzeyi
(3 ve/veya 4) özelliklerinden sadece birinin olması durumunda deliryum düşünülür.

İlgili Kaynaklarsingle.php