57
BULGULAR Çalışmamıza İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Reanimasyon kliniğinde takip ve tedavileri yapılmış olan 96 (%53,9) erkek, 82 (46,1) kadın toplam 178 hasta alınmıştır. Hastaların yaş dağılımları 18-85 olup yaş ortalamaları 56,8918,40 dır. Hastaların giriş serum Mg düzeyi ve klinikte kalış süresindeki serum Mg düzeyi ortalamaları, deliryum gün sayısı, APACHE II giriş ve SOFA giriş ortalama değerleri Yoğun Bakım Ünitesi kalış süresi, sepsis ve şok gelişen hastaların yüzdeleri, mortalite oranları, ameliyat sonu yoğun bakıma alınanların yüzdeleri, onkolojik hastaların dağılım yüzdeleri ve hemofiltrasyon uygulananların yüzdeleri Tablo -1de belirtilmiştir. Çalışmaya alınan erkek hastaların 36 (%20,22) tanesinde, kadın hastaların 36 (%20,22) tanesinde Toplam 72 hastada deliryum tablosu izlenmiştir. Hastalar YBÜ giriş Mg değerlerine göre gruplandırılmış <0,7 mgr/dl hipomagnezemik grup, >0,7 mgr/dl normomagnezemik grup olarak alınmış ve deliryum gelişme oranları arasındaki fark incelenmiştir. Hastaların giriş parametreleri, özellikleri, klinik takiplerinde deliryum gelişen ve deliryum gelişmeyen grup arasındaki farklı veriler tablo ve grafik şeklinde ele alınmıştır. Çalışmaya alınan 29 hastada (%16,3) sepsis görülmüş, 14 hastada (%7,9) şok tablosu tesbit edilmiştir. Hastalardan 85inin (45,5) prognozu mortalite ile sonuçlanmıştır. YBÜ ne alınan hastalardan 75i (%42,1) ameliyat sonu alınmıştır. 68 hastada (%38,2) onkolojik tanı nedeniyle takip edilmiştir. YBÜ kalışları boyunca 14 (%7,9) hastaya hemofiltrasyon uygulanmıştır. Klinik takip süresince deliryum gelişen hastalara ait özellikler Tablo 2 de özetlenmiştir. Deliryum klinik tablosu olan hastalarda mortalite oranları anlamlı oranda yüksek bulunmuştur. p<0,01 .66. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hastalar
hasta
deliryum
ortalama
inin
hastaların


66. SAYFA ICERIGI

57
BULGULAR Çalışmamıza İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Reanimasyon kliniğinde takip ve tedavileri yapılmış olan 96 (%53,9) erkek, 82 (46,1) kadın toplam 178 hasta alınmıştır. Hastaların yaş dağılımları 18-85 olup yaş ortalamaları 56,8918,40 dır. Hastaların giriş serum Mg düzeyi ve klinikte kalış süresindeki serum Mg düzeyi ortalamaları, deliryum gün sayısı, APACHE II giriş ve SOFA giriş ortalama değerleri Yoğun Bakım Ünitesi kalış süresi, sepsis ve şok gelişen hastaların yüzdeleri, mortalite oranları, ameliyat sonu yoğun bakıma alınanların yüzdeleri, onkolojik hastaların dağılım yüzdeleri ve hemofiltrasyon uygulananların yüzdeleri Tablo -1de belirtilmiştir. Çalışmaya alınan erkek hastaların 36 (%20,22) tanesinde, kadın hastaların 36 (%20,22) tanesinde Toplam 72 hastada deliryum tablosu izlenmiştir. Hastalar YBÜ giriş Mg değerlerine göre gruplandırılmış <0,7 mgr/dl hipomagnezemik grup, >0,7 mgr/dl normomagnezemik grup olarak alınmış ve deliryum gelişme oranları arasındaki fark incelenmiştir. Hastaların giriş parametreleri, özellikleri, klinik takiplerinde deliryum gelişen ve deliryum gelişmeyen grup arasındaki farklı veriler tablo ve grafik şeklinde ele alınmıştır. Çalışmaya alınan 29 hastada (%16,3) sepsis görülmüş, 14 hastada (%7,9) şok tablosu tesbit edilmiştir. Hastalardan 85inin (45,5) prognozu mortalite ile sonuçlanmıştır. YBÜ ne alınan hastalardan 75i (%42,1) ameliyat sonu alınmıştır. 68 hastada (%38,2) onkolojik tanı nedeniyle takip edilmiştir. YBÜ kalışları boyunca 14 (%7,9) hastaya hemofiltrasyon uygulanmıştır. Klinik takip süresince deliryum gelişen hastalara ait özellikler Tablo 2 de özetlenmiştir. Deliryum klinik tablosu olan hastalarda mortalite oranları anlamlı oranda yüksek bulunmuştur. p<0,01 .

İlgili Kaynaklarsingle.php