66
sonuçlanması ve bu olan hastaların 43 tanesinde (%59,7) deliryum tablosunun izlenmesi deliryumun yüksek mortalite ile olan ilişkisini ortaya koymaktadır. Elde edilen bu sonuçlar benzer klinik çalışmalarla paralellik göstermektedir. Bildirilen diğer çalışmaların sonuçlarında da mortalite oranlarında artış olduğu sonucuna varılmıştır. Jorge ve ark. Critical Care 2010 da yayınlanan DECCA (Delirium epidemiology in critical care) çalışmasında deliryum gelişen hastaların mortalite oranlarında anlamlı düzeyde pozitif sonuçlar elde edilmiştir.88
Çalışmamıza aldığımız hastaların giriş APACHE II ve giriş SOFA ortalamaları alınmış olup deliryum gelişen günler ve deliryum gelişmeyen günler arasındaki karşılaştırılmaları yapılmıştır. Deliryum gelişen hastalarda giriş APACHE II ortalaması 16,94, deliryum gelişenlerde giriş SOFA ortalaması 5,98 olarak bulunmuştur. Yapılan DECCA çalışmasında deliryum gelişmesi ile APACHE II skoru ve SOFA skoru arasında bulunan korelasyondan bahsedilmektedir.88
Ryosuke ve ark. çalışmalarında deliryum kliniği tesbit edilen hastaların takiplerinde APACHE II skorlarının anlamlı olarak yüksek bulunduğu, deliryum gelişen hastaların yoğun bakımda kalış sürelerinin ve mekanik ventilasyon sürelerinin uzadığı sonucu bulunmuş, bizim çalışmamızda APACHE II giriş ortalamaları ve SOFA giriş ortalamaları ile deliryum birlikteliği arasında anlamlı istatistiksel korelasyon bulunamamıştır.89
Sepsis ve kan beyin bariyerinde oluşan fonksiyonel değişimlerden dolayı aromatik aminoasitler ve amonyağın beyin konsantrasyonundaki artışlar ve beyin kan akımındaki %60 azalma sebebiyle sepsis ve deliryum birlikteliğinin daha fazla olduğu bildirilmiştir90. Sepsis tanısı ile takip edilen hastalarda sepsisle ilişkili ensefalopati ve deliryum tablosu gözlenmiş olup bu durumun mortalite oranlarındaki artışla sonuçlandığını gösteren klinik çalışmalar mevcuttur. Sepsise bağlı gelişen bu klinik tablo sistemik inflamatuar yanıttan kaynaklanabilmekte ve yaygın multiorgan hasarıyla beraber gözlenen sistemik inflamatuar yanıt sendromunun bir göstergesi olabilirmektedir.91 Aynı konuyla ilgili başka bir çalışmada CABG cerrahisi sonrasında yoğun bakım takipleri yapılan hastalarda sepsis tablosunda olanlarda deliryum gelişme oranlarında da artış olduğu görülmüştür.92 Bizim çalışmamızda deliryum tablosu75. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Akut akciğer hasarı epidemiyolojisi ve klinik sonlanımı - Sayfa 55
Bizim çalışmamızda ALI hastalarında kardiyovasküler sistem yetmezliği, % 39,7 ile renal yetmezlikten (% 53,9) sonra en fazla görülen organ yetmezliği idi. ALI hastalarında ABY (p=0,033), ensefalopati (P=0,0002), sepsise ikincil ileus (p=0,005) gibi akut organ yetmezliği gelişmesi ile mortalite oranlarının arttığı saptandı. ALI ile birlikte ağır sepsis/septik şok varlığının mortalite oranını anlam...

75. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

apache
mortalite
sepsis
anlamlı
hastaların
sofa


75. SAYFA ICERIGI

66
sonuçlanması ve bu olan hastaların 43 tanesinde (%59,7) deliryum tablosunun izlenmesi deliryumun yüksek mortalite ile olan ilişkisini ortaya koymaktadır. Elde edilen bu sonuçlar benzer klinik çalışmalarla paralellik göstermektedir. Bildirilen diğer çalışmaların sonuçlarında da mortalite oranlarında artış olduğu sonucuna varılmıştır. Jorge ve ark. Critical Care 2010 da yayınlanan DECCA (Delirium epidemiology in critical care) çalışmasında deliryum gelişen hastaların mortalite oranlarında anlamlı düzeyde pozitif sonuçlar elde edilmiştir.88
Çalışmamıza aldığımız hastaların giriş APACHE II ve giriş SOFA ortalamaları alınmış olup deliryum gelişen günler ve deliryum gelişmeyen günler arasındaki karşılaştırılmaları yapılmıştır. Deliryum gelişen hastalarda giriş APACHE II ortalaması 16,94, deliryum gelişenlerde giriş SOFA ortalaması 5,98 olarak bulunmuştur. Yapılan DECCA çalışmasında deliryum gelişmesi ile APACHE II skoru ve SOFA skoru arasında bulunan korelasyondan bahsedilmektedir.88
Ryosuke ve ark. çalışmalarında deliryum kliniği tesbit edilen hastaların takiplerinde APACHE II skorlarının anlamlı olarak yüksek bulunduğu, deliryum gelişen hastaların yoğun bakımda kalış sürelerinin ve mekanik ventilasyon sürelerinin uzadığı sonucu bulunmuş, bizim çalışmamızda APACHE II giriş ortalamaları ve SOFA giriş ortalamaları ile deliryum birlikteliği arasında anlamlı istatistiksel korelasyon bulunamamıştır.89
Sepsis ve kan beyin bariyerinde oluşan fonksiyonel değişimlerden dolayı aromatik aminoasitler ve amonyağın beyin konsantrasyonundaki artışlar ve beyin kan akımındaki %60 azalma sebebiyle sepsis ve deliryum birlikteliğinin daha fazla olduğu bildirilmiştir90. Sepsis tanısı ile takip edilen hastalarda sepsisle ilişkili ensefalopati ve deliryum tablosu gözlenmiş olup bu durumun mortalite oranlarındaki artışla sonuçlandığını gösteren klinik çalışmalar mevcuttur. Sepsise bağlı gelişen bu klinik tablo sistemik inflamatuar yanıttan kaynaklanabilmekte ve yaygın multiorgan hasarıyla beraber gözlenen sistemik inflamatuar yanıt sendromunun bir göstergesi olabilirmektedir.91 Aynı konuyla ilgili başka bir çalışmada CABG cerrahisi sonrasında yoğun bakım takipleri yapılan hastalarda sepsis tablosunda olanlarda deliryum gelişme oranlarında da artış olduğu görülmüştür.92 Bizim çalışmamızda deliryum tablosu

İlgili Kaynaklarsingle.php