Yumuşak killerin konsolidasyon davranışı
YILDIZ TEKNiK UNivERSiTESi FEN BiLiMLERi ENSTiTUSU

YUMUSAK KiLLERiN KONSOLiDASYON DAVRANISI

in~.Yiik. MUh. Saadet Arzu BERiLGEN
F.B.E. inaat Miibendisligi Anabilim Dab Geoteknik Programmda Haz1rlanan
DOKTORA TEZi

Tez Savunma Tarihi TezDammam Jiiri Uyeleri

: 20 Mayis 2003
: Prof. Dr. i. Kutay OZAYDIN (YTO)
: Prof. Dr. Sonmez YILDIRIM (YTO) Prof. Dr. Erol GOLER (BO) Prof. Dr. Atilla ANSAL (B’O)
Prof. Dr. Kemal Oz0DOc’3RU (iTO)

iSTANBUL, 20031. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Spektral analiz teknikleri ve hassasiyet - Sayfa 1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SPEKTRAL ANALİZ TEKNİKLERİ VE HASSASİYET İnş. Yük. Müh. Nuri ÔZHENDEKÇİ F.B.E İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı Programında Hazırlanan DOKTORA TEZİ Tez Tez DSaanvıuşnmmaanıTarihi : : 20 Ocak 2003 Prof. Zekeriya POLAT (YTO)L1,}/J/?/,f.n~lf1!·./~l·/·c/~,l· ~f-=---.., Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Nuray AYDINOGLU (Bil...
Atık çamurlar ve doğal malzemeler ile sulardan florür iyonu gideriminin araştırılması - Sayfa 1
tI I I ,,,,/'Z I YILDIZ TEKNiK UNiVERSiTESi FEN BiLiMLERi ENSTiTUSU ATIK C::AMURLAR ve DOGAL MALZEMELER iLE SULARDAN FLORUR iYONU GiDERiMiNiN ARA~TIRILMASI I 39'11~- Yuk. Milli. Mehmet BEYHAN F.B.E <;evre Miihendisligi Anabilim Dab <;evre Miihendisligi Programmda Hazirlanan DOKTORA TEZi Tez Savunma Tarihi Tez Dam~mam Jiiri Uyeleri : 20 Ocak 2003 : Dor;: Dr. M. Talha GO...
Yeni bir genetik algoritma yaklaşımı ile çıkık kutuplu senkron makinenin ağırlık optimizasyonu - Sayfa 1
YILDIZ TEKNiK UNivERSiTESi FEN BiLiMLERi ENSTiTUSU YENi BiR GENETiK ALGORiTMA YAKLASIMI iLE CIKIK KUTUPLU SENKRON MAKiNENiN AGIRLIK OPTiMizASYONU Elekt. Yiik. Miih. Mehmed ~ELEBi F. B. E. Elektrik Mfihendisli!i Anabilim Dahnda hazirlanan DOKTORA TEZi Prof .Dr. Asllll KASAPOGLU Do9. Dr. Nurettin UMURKAN Do9 Dr. Ozcan KALENDERLi Prof. Dr. irfan GUNBY Pro£ Dr. Neriman ~ERiFOGLU (Tez Da...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

prof
tezi
yıldız
istanbul
doktora
teknik


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNiK UNivERSiTESi FEN BiLiMLERi ENSTiTUSU

YUMUSAK KiLLERiN KONSOLiDASYON DAVRANISI

in~.Yiik. MUh. Saadet Arzu BERiLGEN
F.B.E. inaat Miibendisligi Anabilim Dab Geoteknik Programmda Haz1rlanan
DOKTORA TEZi

Tez Savunma Tarihi TezDammam Jiiri Uyeleri

: 20 Mayis 2003
: Prof. Dr. i. Kutay OZAYDIN (YTO)
: Prof. Dr. Sonmez YILDIRIM (YTO) Prof. Dr. Erol GOLER (BO) Prof. Dr. Atilla ANSAL (B’O)
Prof. Dr. Kemal Oz0DOc’3RU (iTO)

iSTANBUL, 2003

İlgili Kaynaklarsingle.php