Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiKirletici Kaynağı

Kaynağın türüne göre (antropojenik, biyojenik, diğer doğal kaynaklar) Kirleticinin fiziksel haline göre (gazlar ve partikül maddeler (katı – sıvı)) Kaynağın yapısına ve mekansal dağılımına göre (noktasal, çizgisel ve
alansal kaynaklar)
Kaynağın hareketine göre (sabit ve hareketli kaynaklar) Kirleticinin atmosferde oluşumuna göre (birincil ve ikincil kirleticiler)

Taşınım

Alıcılara Etkileri

Meteorolojik etmenler
Topografya İklim koşulları
Atmosferik reaksiyonlar (seyrelme, doğal mekanizmalar ile kirleticilerin giderimi)

Canlılara etkileri (insanlar, hayvanlar ve bitkiler)
Materyallere etkileri
Çevreye etkileri (görüş mesafesinde azalma, asit yağmurları, ötrofikasyon, ozon tabakasının incelmesi, küresel iklim değişikliği)

Şekil 2.1 Hava kirliliği problemini oluşturan faktörler (De Nevers 1995, Scnelle and Brown 2002, Çınardan değiştirilerek 2003).
artıma tesislerinden kaynaklanır. Bitki ve hayvanlardan kaynaklanan hava kirleticileri ise biyojenik kirleticiler olarak adlandırılır. Volkanların dışarıya püskürttüğü tozlar ve gazlar, orman yangınları, çöl kumlarından kaynaklanan tozlar, deniz tuzları ve polenler diğer doğal hava kirliliği kaynaklarıdır (Nathanson 1999, Colls 2002). Hava kirleticileri, kirleticilerin fiziksel durumuna göre gazlar veya partikül maddeler (katı veya sıvı) olarak gruplandırılır (Gökmen Sözak 2004). Kaynak yapısı ve mekansal dağılımı göz önüne alındığında hava kirleticileri noktasal, çizgisel ve alansal olarak sınıflandırılabilirler. Endüstriyel tesisler ve güç üretme tesisleri noktasal kaynaklardır. Trafikteki motorlu taşıtlar ile trenler, gemiler ve uçaklar çizgisel kaynakları oluştururlar. Hava kirleticilerinin geniş bir alanı kaplaması ile alansal kirleticiler oluşur. Örneğin, belli bir bölgedeki evsel ısınmadan kaynaklanan hava kirleticileri (Altwicker et al. 1999). Kaynağın hareketine göre sınıflandırma ise hareketli kaynaklar ve sabit kaynaklar olarak yapılır. Her türlü ulaşım faaliyeti hareketli kaynakları oluşturur. Evsel ısınma, endüstriyel tesisler, çöplerin yakılması, yangınlar ve atıksu arıtma tesisleri ise sabit kaynaklardır (Çınar 2003). Son olarak kirleticiler atmosferde yer alış durumlarına göre birincil ve ikincil kirleticiler olarak gruplandırılır. Birincil kirleticiler,
629. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Isparta ilindeki atmosferde bulunan kükürtdiksit (SO2) ve partikül madde (PM) konsantrasyonunun çoklu doğrusal regresyon yöntemi ile modellenmesi - Sayfa 17
2.1.2.1. Sabit kaynaklar Eğer kirletici kaynağın yeri sabitse ve zamanla değişmiyorsa, bunlar sabit kaynaklar olarak sınıflandırılmaktadır. Evsel ısınma tesisleri, termik santraller ve sanayi tesisleri bu tür kaynaklardır. Bunlar da duman davranışı açısından ikiye ayrılabilir. A. Noktasal kaynaklar Bir üretim faaliyeti sonucunda oluşan hava kirleticilerin tek bir yerden atmosfere yayıldığı kayn...
Orman yangınları ve hava kirliliği: - Sayfa 59
kaynak ve belirli kirleticiler için yapılan envanterler ise spesifik envanterlerdir (Boubel et al. 1994, Holman 1999, Çınar 2003). 6.1.2 Kapsadıkları Alana Göre Emisyon envanterlerini küresel, bölgesel ve yerel olmak üzere üç gruba ayırmak mümkündür. Küresel emisyon envanterleri birkaç ülkeyi veya bir kıtayı kapsarken, bölgesel envanter bir ülke büyüklüğünde olabilir. Yerel envanter ise şehir ve...
İstanbul'da 2007-2012 yılları arasında hava kirliliğinin ölümler üzerindeki etkilerinin modellenmesi - Sayfa 33
2. HAVA KİRLİLİĞİ Her derin nefes alışımızda ciğerlerimiz, çoğunluğu nitrojen ve oksijenden oluşan hava ile dolar. Nefes alış verişimizle birlikte, bazıları kirletici olan gazlar ve parçacıklardan da çeşitli miktarlarda ciğerlerimize girebilmektedir. Bu kirleticiler, araba egzozlarından, bacalardan, orman yangınlarından, fabrikalardan, elektrik santrallerinden ve insan aktivitelerine bağlı diğer ...

29. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kirletici
kaynak
kirleticiler
kaynaklar
hava
orman


29. SAYFA ICERIGI

Kirletici Kaynağı

Kaynağın türüne göre (antropojenik, biyojenik, diğer doğal kaynaklar) Kirleticinin fiziksel haline göre (gazlar ve partikül maddeler (katı – sıvı)) Kaynağın yapısına ve mekansal dağılımına göre (noktasal, çizgisel ve
alansal kaynaklar)
Kaynağın hareketine göre (sabit ve hareketli kaynaklar) Kirleticinin atmosferde oluşumuna göre (birincil ve ikincil kirleticiler)

Taşınım

Alıcılara Etkileri

Meteorolojik etmenler
Topografya İklim koşulları
Atmosferik reaksiyonlar (seyrelme, doğal mekanizmalar ile kirleticilerin giderimi)

Canlılara etkileri (insanlar, hayvanlar ve bitkiler)
Materyallere etkileri
Çevreye etkileri (görüş mesafesinde azalma, asit yağmurları, ötrofikasyon, ozon tabakasının incelmesi, küresel iklim değişikliği)

Şekil 2.1 Hava kirliliği problemini oluşturan faktörler (De Nevers 1995, Scnelle and Brown 2002, Çınardan değiştirilerek 2003).
artıma tesislerinden kaynaklanır. Bitki ve hayvanlardan kaynaklanan hava kirleticileri ise biyojenik kirleticiler olarak adlandırılır. Volkanların dışarıya püskürttüğü tozlar ve gazlar, orman yangınları, çöl kumlarından kaynaklanan tozlar, deniz tuzları ve polenler diğer doğal hava kirliliği kaynaklarıdır (Nathanson 1999, Colls 2002). Hava kirleticileri, kirleticilerin fiziksel durumuna göre gazlar veya partikül maddeler (katı veya sıvı) olarak gruplandırılır (Gökmen Sözak 2004). Kaynak yapısı ve mekansal dağılımı göz önüne alındığında hava kirleticileri noktasal, çizgisel ve alansal olarak sınıflandırılabilirler. Endüstriyel tesisler ve güç üretme tesisleri noktasal kaynaklardır. Trafikteki motorlu taşıtlar ile trenler, gemiler ve uçaklar çizgisel kaynakları oluştururlar. Hava kirleticilerinin geniş bir alanı kaplaması ile alansal kirleticiler oluşur. Örneğin, belli bir bölgedeki evsel ısınmadan kaynaklanan hava kirleticileri (Altwicker et al. 1999). Kaynağın hareketine göre sınıflandırma ise hareketli kaynaklar ve sabit kaynaklar olarak yapılır. Her türlü ulaşım faaliyeti hareketli kaynakları oluşturur. Evsel ısınma, endüstriyel tesisler, çöplerin yakılması, yangınlar ve atıksu arıtma tesisleri ise sabit kaynaklardır (Çınar 2003). Son olarak kirleticiler atmosferde yer alış durumlarına göre birincil ve ikincil kirleticiler olarak gruplandırılır. Birincil kirleticiler,
6

İlgili Kaynaklarsingle.php