Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesihazırlanacak alan ile ilgili detaylı veri mevcut değilse ulusal veya bölgesel istatistiklerden yola çıkılarak nüfus, işçi sayıları veya yakıt satış miktarları gibi verilerin yardımıyla yerel verilerin elde edildiği yaklaşım türü tavandan-tabana yaklaşımdır. Bu yaklaşım türü daha az kaynak gerektirdiği için yerel veri toplamanın maliyeti fazla olduğu durumlarda tercih edilir. Aşağıdan yukarı yaklaşımda ise envanter alanındaki her bir kirletici kaynağı ile ilgili verilerin mevcut olması veya anket çalışmaları ile elde edilmesi gerekir. Bu yaklaşım türü tavandantabana yaklaşıma göre daha masraflı ve daha fazla zaman gerektirmesine rağmen elde edilen sonuçlar daha kesin ve güvenilirdir. Emisyon envanteri çalışmalarında genellikle her iki yöntem iç içe geçmiş şekilde kullanılır (Hutchinson 2003, Ağaçayak 2007).
Kaynak Türü

Noktasal Kaynaklar
Sanayi tesisleri Güç üretim tesisleri Katı atık depolama alanları Atıksu arıtma tesisleri Akaryakıt transfer kayıpları

Çizgisel Kaynaklar
Ulaşım sektörü: – Motorlu taşıtlar – Trenler – Uçaklar – Gemiler İş makineleri

Alansal Kaynaklar
Evsel Isınma Kamu kurumları (hastaneler, okullar vb.) Özel Sektör (işyerleri, oteller vb.) Tarım alanları

Şekil 2.7 Emisyon envanterlerindeki kaynakların kategorileri (Altwicker et al. 1999, Hutchinsondan değiştirilerek 2003).
Emisyon envanterlerinin hazırlanmasında (1) planlama aşaması, (2) veri toplama aşaması, (3) veri analizi ve emisyonların tahmini aşaması ve (4) raporlama aşaması olmak üzere dört temel aşama vardır. Planlama sürecinde envanterin hangi amaç doğrultusunda hazırlandığı, envanterin kapsamı, envanter alanının sınırları, kirletici kaynakları ve kirleticilerin türleri belirlenir. Planlama aşamasında kaynak kategorilerinin doğru belirlenmesi, herhangi bir kirletici türünün emisyon envanterinde birden çok kullanımını engelleme açısından oldukça önemlidir. Veri toplama sırasında, ilk olarak daha önceden hazırlanan herhangi bir envanter çalışmasının olup olmadığına bakılır. Mevcut kirletici kaynakları hakkında mümkün olan en fazla verinin elde edilmesi envanterin güvenirliğini artıracaktır. Elde edilen veriler analiz
2245. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kocaeli İli'nde nox emisyon dağılımlarının modellenmesi - Sayfa 60
Emisyon envanterleri sürekli güncel tutulan çalışmalardır. Yeni veriler elde edildikçe, mevcut envantere hemen ilave edilir ve envanter bu son değişikliğe göre güncel tutulur. Aksi taktirde envanter, kısa bir süre içinde geçerliliğini kaybeder. 3.1.2. Bir emisyon envanterinin hazırlanma aşamaları Literatürde hangi ölçekte olursa olsun bir emisyon envanterinin dört ana aşamada hazırlandığı ifade ...

45. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyon
kirletici
envanter
kaynak
alan
kaynaklar


45. SAYFA ICERIGI

hazırlanacak alan ile ilgili detaylı veri mevcut değilse ulusal veya bölgesel istatistiklerden yola çıkılarak nüfus, işçi sayıları veya yakıt satış miktarları gibi verilerin yardımıyla yerel verilerin elde edildiği yaklaşım türü tavandan-tabana yaklaşımdır. Bu yaklaşım türü daha az kaynak gerektirdiği için yerel veri toplamanın maliyeti fazla olduğu durumlarda tercih edilir. Aşağıdan yukarı yaklaşımda ise envanter alanındaki her bir kirletici kaynağı ile ilgili verilerin mevcut olması veya anket çalışmaları ile elde edilmesi gerekir. Bu yaklaşım türü tavandantabana yaklaşıma göre daha masraflı ve daha fazla zaman gerektirmesine rağmen elde edilen sonuçlar daha kesin ve güvenilirdir. Emisyon envanteri çalışmalarında genellikle her iki yöntem iç içe geçmiş şekilde kullanılır (Hutchinson 2003, Ağaçayak 2007).
Kaynak Türü

Noktasal Kaynaklar
Sanayi tesisleri Güç üretim tesisleri Katı atık depolama alanları Atıksu arıtma tesisleri Akaryakıt transfer kayıpları

Çizgisel Kaynaklar
Ulaşım sektörü: – Motorlu taşıtlar – Trenler – Uçaklar – Gemiler İş makineleri

Alansal Kaynaklar
Evsel Isınma Kamu kurumları (hastaneler, okullar vb.) Özel Sektör (işyerleri, oteller vb.) Tarım alanları

Şekil 2.7 Emisyon envanterlerindeki kaynakların kategorileri (Altwicker et al. 1999, Hutchinsondan değiştirilerek 2003).
Emisyon envanterlerinin hazırlanmasında (1) planlama aşaması, (2) veri toplama aşaması, (3) veri analizi ve emisyonların tahmini aşaması ve (4) raporlama aşaması olmak üzere dört temel aşama vardır. Planlama sürecinde envanterin hangi amaç doğrultusunda hazırlandığı, envanterin kapsamı, envanter alanının sınırları, kirletici kaynakları ve kirleticilerin türleri belirlenir. Planlama aşamasında kaynak kategorilerinin doğru belirlenmesi, herhangi bir kirletici türünün emisyon envanterinde birden çok kullanımını engelleme açısından oldukça önemlidir. Veri toplama sırasında, ilk olarak daha önceden hazırlanan herhangi bir envanter çalışmasının olup olmadığına bakılır. Mevcut kirletici kaynakları hakkında mümkün olan en fazla verinin elde edilmesi envanterin güvenirliğini artıracaktır. Elde edilen veriler analiz
22

İlgili Kaynaklarsingle.php