Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesimiktarları ise 79.2103 ton SO2, 76.0103 ton NMVOC ve 4.8103 ton COdir. Ayrıca emisyon envanteri sonucunda endüstriyel tesislerdeki NMVOC emisyonlarının yarısının petrol tesislerindeki kaçaklardan meydana geldiği belirtilmiştir (Pham et al. 2008).
Çindeki 220 MW gücündeki antrasit kömür yakan bir güç tesisi için hazırlanan envanterde ise partikül maddeler ve iz elementlerinin miktarları ortaya konulmuştur. USEPA AP-42 emisyon faktörlerinin kullanıldığı çalışmada küllerin parçacık boyutları belirlenmiş ve bu sayede PM2.5 ve PM10 emisyon envanterleri hazırlanabilmiştir (Yi et al. 2008).
Emisyon envanterleri, sadece birincil kirleticiler için hazırlanmakla kalmayıp diğer çevre kirleticileri için de hazırlanabilir. Literatürde, çeşitli ölçeklerde, dioksinler ve furanlar olarak bilinen poliklorinated dibenzo-p-dioksinler ve poliklorinated dibenzofuranlar (PCDD/PCDF) için hazırlanan envanterler mevcuttur. PCDD/PCDF yağ dokusunda birikerek besin zinciri boyunca taşınan toksik kirleticilerdir. Tayvanda, başlıca dioksin ve furan kaynaklarından salınan emisyonlar incelenmiştir. Katı atık yakma tesisleri için Tayvan Çevre Koruma İdaresi tarafından geliştirilen emisyon faktörleri seçilmiş geri kalan kirletici kaynakları için de USEPA emisyon faktörleri kullanılarak PCDD/PCDF emisyon envanteri hazırlanmıştır. Envanter sonuçlarına göre ülke genelinde yılda 67.25 g I-TEQ (International Toxic Equivalent System) dioksin emisyonu rapor edilmiştir. Toplam dioksin ve furan emisyonlarında ikincil bakır dökümü yaklaşık %40lık pay ile başlıca sektördür. Diğer PCDD/PCDF emisyonları sırasıyla katı atık tesislerinden, çimento fırınlarından, elektrik ark fırınlarından, ikincil alüminyum dökümünden, endüstriyel yakıt yakılmasından ve güç santrallerinde kömür yakılmasından kaynaklanmaktadır (Chen 2004).
Toplam 17 Avrupa ülkesi için hazırlanan bir diğer envanter çalışmasında ise 19931995 yılları arasındaki PCDD/PCDF emisyonları hesaplanmıştır. Dioksinler ve furanlar için ulusal rapor hazırlayan ülkelerin raporları incelenmiştir. Seçilen kirletici kaynakları için PCDD/PCDF emisyonları, ortalama emisyon faktörleri kullanılarak yeniden hesaplanmıştır. Bulunan emisyon miktarlarının, rapor edilen değerlerin en az iki katı olduğu belirlenmiştir. 17 ülkenin yıllık PCDD/PCDF emisyonu 5545 g I-TEQdir. En önemli kirletici kaynakları ise katı atık yakma tesisleri ve demir cevheri sinter tesisleridir. Diğer emisyon kaynakları ise sırasıyla evsel ısınmada odun yakılması, tıbbi atıkların yakılması, yangınlar, demir-dışı metal üretimi ve motorlu taşıtlardır (Qua 2000).
4568. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İlköğretim müfredatında ambalaj atıklarının geri dönüşümü eğitiminin yeri ve ilköğretim kurumlarındaki geri dönüşüm uygulamalarının araştırılması (İstanbul il örneği) - Sayfa 27
kaldırmaktadır. Yakma sonucu ortaya çıkan ürün (buhar ve elektrik gibi) ise sanayi için ucuz girdi anlamı taşımaktadır. Bu nedenlere bağlı olarak 19. yüzyıl sonunda kurulmaya başlanan atık fırınlarının sayısı her geçen gün artmaktadır [2]. Katı atıkların yakılabilmesi için atığın yakmaya uygun olması ve ikincil bir yakıta ihtiyaç duyulmaması ekonomik açıdan önemlidir. Bu yöntem kullanıldığında çev...
Atık su arıtma çamurunu değerlendirme imkanlarının araştırılması - Sayfa 99
1. GİRİŞ Öner Yusuf TORAMAN etkileyen faktörler atığın konsantrasyonu ve özellikleri, yanma şartları, baca gazı kompozisyonu, baca gazı sıcaklık profili, toz tutma cihazlarının işletme sıcaklığı ve gaz kontrol metodlarıdır (Kilgroc, 1996). Çamur yakma boyunca dioksin ve furanların oluşumu üç nedene bağlı olabilir (Geiger ve ark, 1992). Bunlar; i- PCDD/PCDF içeren bileşiklerin yanma odasınd...
- Sayfa 31
15 hava, su ve oktanol üç ana medya Le Bas molar hacim karsi. Lu ve ark. (2000), moleküler baglanti endeksleri ve polarite düzeltme faktörleri kullanilarak ftalat içeren non-iyonik organik bilesikler için biyokonsantrasyon faktörü tahmin modeli gelistirmistir. 2.3. Poliklorlu Dibenzo-p-dioksin ve Poliklorlu Dibenzo-p-Furanlar (PCDD / PCDF'ler) 2.3.1. Kullanimi ve PCDD Sources / PCDF'ler Poliklorlu...

68. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyon
dioksin
önemli
diğer
furan
kirletici


68. SAYFA ICERIGI

miktarları ise 79.2103 ton SO2, 76.0103 ton NMVOC ve 4.8103 ton COdir. Ayrıca emisyon envanteri sonucunda endüstriyel tesislerdeki NMVOC emisyonlarının yarısının petrol tesislerindeki kaçaklardan meydana geldiği belirtilmiştir (Pham et al. 2008).
Çindeki 220 MW gücündeki antrasit kömür yakan bir güç tesisi için hazırlanan envanterde ise partikül maddeler ve iz elementlerinin miktarları ortaya konulmuştur. USEPA AP-42 emisyon faktörlerinin kullanıldığı çalışmada küllerin parçacık boyutları belirlenmiş ve bu sayede PM2.5 ve PM10 emisyon envanterleri hazırlanabilmiştir (Yi et al. 2008).
Emisyon envanterleri, sadece birincil kirleticiler için hazırlanmakla kalmayıp diğer çevre kirleticileri için de hazırlanabilir. Literatürde, çeşitli ölçeklerde, dioksinler ve furanlar olarak bilinen poliklorinated dibenzo-p-dioksinler ve poliklorinated dibenzofuranlar (PCDD/PCDF) için hazırlanan envanterler mevcuttur. PCDD/PCDF yağ dokusunda birikerek besin zinciri boyunca taşınan toksik kirleticilerdir. Tayvanda, başlıca dioksin ve furan kaynaklarından salınan emisyonlar incelenmiştir. Katı atık yakma tesisleri için Tayvan Çevre Koruma İdaresi tarafından geliştirilen emisyon faktörleri seçilmiş geri kalan kirletici kaynakları için de USEPA emisyon faktörleri kullanılarak PCDD/PCDF emisyon envanteri hazırlanmıştır. Envanter sonuçlarına göre ülke genelinde yılda 67.25 g I-TEQ (International Toxic Equivalent System) dioksin emisyonu rapor edilmiştir. Toplam dioksin ve furan emisyonlarında ikincil bakır dökümü yaklaşık %40lık pay ile başlıca sektördür. Diğer PCDD/PCDF emisyonları sırasıyla katı atık tesislerinden, çimento fırınlarından, elektrik ark fırınlarından, ikincil alüminyum dökümünden, endüstriyel yakıt yakılmasından ve güç santrallerinde kömür yakılmasından kaynaklanmaktadır (Chen 2004).
Toplam 17 Avrupa ülkesi için hazırlanan bir diğer envanter çalışmasında ise 19931995 yılları arasındaki PCDD/PCDF emisyonları hesaplanmıştır. Dioksinler ve furanlar için ulusal rapor hazırlayan ülkelerin raporları incelenmiştir. Seçilen kirletici kaynakları için PCDD/PCDF emisyonları, ortalama emisyon faktörleri kullanılarak yeniden hesaplanmıştır. Bulunan emisyon miktarlarının, rapor edilen değerlerin en az iki katı olduğu belirlenmiştir. 17 ülkenin yıllık PCDD/PCDF emisyonu 5545 g I-TEQdir. En önemli kirletici kaynakları ise katı atık yakma tesisleri ve demir cevheri sinter tesisleridir. Diğer emisyon kaynakları ise sırasıyla evsel ısınmada odun yakılması, tıbbi atıkların yakılması, yangınlar, demir-dışı metal üretimi ve motorlu taşıtlardır (Qua 2000).
45

İlgili Kaynaklarsingle.php